Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ για τον διορισμό εισηγητή των θεμάτων στα Υπηρεσιακά ΣυμβούλιαΠώς γίνεται ο ορισμός εισηγητή στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 και ποια είναι τα καθηκόντα του, ενημερώνει με εγκύκλιο του, ο ΓΓ του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Κώστας Πουλάκης.
Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται:
Σε συνέχεια της αριθμ. οικ. 25169/3-8-2016 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΖΛ5465ΦΘΕ-ΩΘ4) αναφορικά με τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων στους ΟΤΑ κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ αναφορικά με τον ορισμό εισηγητή στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, θέτουμε υπόψη τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 3α περ. δδ του ως άνω νόμου «Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα».
Σύμφωνα με την ερμηνεία ανάλογων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Α. Τάχου, Ι. Συμεωνίδη Ερμ. Υ.Κ. σελ. 1655 σημ. 3,) στα υπηρεσιακά συμβούλια, ορίζονται απλώς ως εισηγητές, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού, ακριβώς ένεκα της ιδιότητάς τους αυτής.
Ο ρόλος του εισηγητή στα υπηρεσιακά συμβούλια είναι ουσιαστικός. Έτσι η συμμετοχή προσώπου άλλου από αυτό που ορίζει ο νόμος συνεπάγεται παράνομη σύνθεση του εν λόγω συλλογικού οργάνου. Εξάλλου, όπως έχει κριθεί και νομολογιακά, η εισήγηση προς το υπηρεσιακό συμβούλιο του αρμόδιου προς τούτο υπαλλήλου, αποσκοπεί στο να ενημερωθεί πλήρως το ανωτέρω συλλογικό όργανο επί της υποθέσεως την οποία πρόκειται να κρίνει, και να αποφευχθεί, με τον τρόπο αυτό, η έκδοση εσφαλμένης αποφάσεως λόγω μη ενημέρωσης ή μη πλήρους ενημέρωσης των μελών του συλλογικού οργάνου.
Εκ τούτου συνάγεται ότι η συμμετοχή στο υπηρεσιακό συμβούλιο ως εισηγητή προσώπου διάφορου του οριζόμενου από τον νόμο δημιουργεί κακή σύνθεση του συλλογικού αυτού οργάνου. (ΣτΕ 1073/2001).
Κατόπιν των ανωτέρω, ως εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α ́ Βαθμού ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού προϊστάμενος κάθε ΟΤΑ (όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΚΚΔΚΥ), ο οποίος οφείλει να εισηγείται στο υπηρεσιακό συμβούλιο τα θέματα που αφορούν στους υπαλλήλους του φορέα του, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Πηγή: aftodioikisi.gr
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ

δημοσίευσε ...