Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

Ποια θεωρούνται «εξαρτώμενα μέλη» σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Ε

Άρθρο 11  N. 4172/2013 (νέος Κανονισμός Φορολόγησης Εισοδήματος)

Εξαρτώμενα μέλη

1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:

α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,

β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
 
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
 
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
 
-  είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,

γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
 
- τέκνα του φορολογούμενου,
 
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.

δ) ανιόντες (πατέρας, μητέρα, παππούς, γιαγιά) ,

ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.

δημοσίευσε ...