Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Τροπολογία στο σ/ν του ΥΠ.ΕΣ για τις Οικονομικές Υπηρεσίες


Μετά τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και τις παρεμβάσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις ευθύνες των εργαζομένων στις Οικονομικές Υπηρεσίες, τρεις υπουργοί κατέθεσαν τροπολογία στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται στην ολομέλεια της βουλής για την  «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», με την οποία οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει:
ΑΡΘΡΟ...

Μετά τη μεταφορά αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου και των Ειδικών Λογιστηρίων στις οικονομικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α και β' βαθμού, σύμφωνα ιδίως με τα άρθρο 10 του ν. 4337/2015 και 42 του ν. 4483/2017, κρίνεται αναγκαία η επέκταση και στους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών -ή στους υπαλλήλους που ασκούν τα σχετικά καθήκοντα, ανεξαρτήτως της οργανωτικής δομής των αντίστοιχων Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών-, της πρόβλεψης που ισχύει, ως προς την ιδιότητα του δημόσιου υπόλογου και ως προς το μέτρο ευθύνης, για τους υπαλλήλους που ασκούσαν, πριν τη μεταφορά, τις σχετικές αρμοδιότητες. Για το λόγο αυτό, με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού, προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα τα οποία σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αρθρο ....

Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων προσωπικού των ΟΤΑ
Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων των Οικονομικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Ωστόσο στην ίδια τροπολογία αλλά σε άλλο άρθρο γίνεται πρόβλεψη για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ β’ βαθμού ώστε να μπορεί να γίνει αναδρομική έγκριση υπερωριών για όσους απασχολήθηκαν υπερωριακά για αποκατάσταση βλαβών και ζημιών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα. Με την τροπολογία αυτή η κυβέρνηση διαχωρίζει τους εργαζόμενους και απαξιώνει την υπεράνθρωπη προσπάθεια των εργαζομένων στους Δήμους που μαζί με τους εργαζόμενους από τις περιφέρειες ρίχτηκαν από την πρώτη στιγμή στη μάχη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες.
Αρθρο ....

Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1 της περίπτ. Α' του άρθρου 20 του ν.

4354/2015
Μετά το ένατο εδάφιο της παρ. 1 της περίπτ. Α' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, προσωπικού των Ο.Τ.Α. β' βαθμού, σε εργασίες που αφορούν έκτακτες ή μη προβλέψιμες ανάγκες αποχιονισμού, παρεμβάσεων σε πλημμυρικά φαινόμενα, εργασίες αποκατάστασης λειτουργίας φωτεινής σηματοδότησης ή ηλεκτροφωτισμού ή οδικού δικτύου, καθώς και υπηρεσίες έκτακτων ελέγχων δημόσιας υγείας ή κτηνιατρικών ελέγχων, μπορούν να ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη του εξαμήνου του έτους το οποίο αφορούν».

δημοσίευσε ...