Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2011

Στοιχεία περί της οργανωτικής διάρθρωσης δημόσιων υπηρεσιών


Κατ' εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, προτεραιότητα της οποίας αποτελεί η υλοποίηση μίας μεταρρυθμιστικής και εκσυγχρονιστικής τομής στο σύστημα της οργάνωσης και της λειτουργίας του Κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει, στο πλαίσιο των επιτελικών και συντονιστικών του αρμοδιοτήτων, την συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών του κράτους.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου του πιεστικού χρονοδιαγράμματος, πρέπει, το ταχύτερο δυνατόν, και όχι αργότερα από την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, να αποσταλούν στην υπηρεσία μας αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των υπηρεσιακών μονάδων ανά οργανωτικό επίπεδο (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμήματα αυτοτελή ή μη και αυτοτελή Γραφεία):

α) των Υπουργείων, περιλαμβανομένων και των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών τους και λοιπών υπαγόμενων σε αυτά υπηρεσιών καθώς και των εποπτευόμενων από αυτά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,

β) των Ανεξάρτητων Αρχών και

γ) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού της χώρας περιλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου εποπτείας τους.

Ειδικότερα, ο Γενικός Γραμματέας κάθε Υπουργείου καθίσταται υπεύθυνος για το συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών, τη συλλογή και τη συγκεντρωτική αποστολή στην υπηρεσία μας όλων των απαραίτητων στοιχείων αναφορικά με τον αριθμό των οργανικών μονάδων που συγκροτούν τις υπηρεσίες του Υπουργείου του, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων πληροφοριών για τα νπδδ εποπτείας του Υπουργείου αυτού, ενώ οι Πρόεδροι των Ανεξάρτητων Αρχών καλούνται να αποστείλουν τα σχετικά αριθμητικά στοιχεία που ζητούνται απευθείας στην υπηρεσία μας.
Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, υπεύθυνος για την αποστολή των απαιτούμενων περί της οργανωτικής διάρθρωσης στοιχείων είναι ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις υπηρεσίες αυτής καθώς και τα νπδδ εποπτείας της. Ο εν λόγω Γενικός Γραμματέας είναι επιπρόσθετα υπεύθυνος για την ενημέρωση όλων των Περιφερειών και Δήμων της χωρικής του αρμοδιότητας σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Εγκυκλίου, καθώς επίσης για τη συλλογή και συγκεντρωτική αποστολή στην υπηρεσία μας των στοιχείων που αφορούν στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και στα νπδδ που εποπτεύουν.
Διευκρινίζεται ότι, προς αποφυγή καθυστερήσεων και αποσπασματικής λήψης των ζητούμενων αριθμητικών δεδομένων, ο συντονισμός της συλλογής και επεξεργασίας τους βαρύνει αποκλειστικά τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την έγκαιρη και πλήρη αποστολή των στοιχείων αυτών.
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να συντονίσετε την συμπλήρωση του πίνακα, που επισυνάπτουμε, ο οποίος θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες σας.
Η αποστολή όλων των στοιχείων παρακαλούμε να γίνει στις ακόλουθες δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου doa@ydmed.gov.gr, s.sideri@ydmed.gov.gr, k.voutsina@ydmed.gov.gr και a.psarakis@ydmed.gov.gr.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας.


Ο Υπουργός
Δημήτρης Ρέππας

------------------------------
@ναρτήθηκε από:
"timeo Danaos et dona ferentes"                              
   Β.Γ

ΠΟΕ - ΟΤΑ : ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ


Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1200
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

          Το Ελεγκτικό Συνέδριο και συγκεκριμένα το Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης με την απόφαση 2491/2011, κρίνει πώς πρέπει να αναθεωρηθεί η 2095/2011 απόφαση του VI Τμήματος που απέρριπτε λόγω πλημμελειών την προγραμματική σύμβαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την κατασκευή τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική κόστους 350 εκατομμυρίων ευρώ.

          Η νέα αυτή απόφαση βασίζεται στο ότι, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν είχε «σοβαρό έννομο συμφέρον» να προσφύγει στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να ζητήσει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1/2011 πράξης του Ε’ Κλιμακίου, βάσει της οποίας δεν υπήρχε κώλυμα στην υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης που είχε υποβληθεί για έλεγχο. Από την προσφυγή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προέκυψε η απόφαση 2095/2011.

          Το Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης μονοπωλεί στο αν είχε ή όχι έννομο συμφέρον η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να προσφύγει και παραγνωρίζει βασικά στοιχεία της αποφάσεως του VI Τμήματος που αφορούσαν στο ότι, οι όροι της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης ως προς τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της είναι αόριστοι και δεν εξειδικεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 100 του Νόμου 3852/2010. Αντιθέτως θεωρεί ότι στην προγραμματική σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ρυθμιστούν εξαντλητικά όλα τα θέμα, αλλά χαράσσονται μόνο οι γενικές κατευθύνσεις και ρήτρες, οι οποίες θα εξειδικευθούν με την υπογραφή των επιμέρους συμβάσεων.

          Δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη του επίσης τους ισχυρισμούς των συμβούλων του VI Τμήματος, που αποφάνθηκαν στην απόφαση 2095/2011 τους ότι, δεν ήταν νόμιμη η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., καθώς σε αυτήν συμμετείχαν αναπληρωματικά αντί των τακτικών μελών της, η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής εκδόθηκε κατά παράβαση της 11/30-3-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και δεν αιτιολογείται η αναγκαιότητα εκχώρησης της αρμοδιότητας για τη διενέργεια διαγωνισμών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.   

          Είναι προφανές πώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η κυβέρνηση «καίγονται» να προωθήσουν τα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η άμεση διεκπεραίωση του αιτήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για αναθεώρηση της αποφάσεως 2095/2011, ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο προχώρησε η σύσταση του νέου αυτού τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

          Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σαφώς και έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει κατά μίας προγραμματικής σύμβασης που θεωρεί ότι είναι επιζήμια για το Δημόσιο συμφέρον και σε βάρος του περιβάλλοντος. Ειδικά όταν η προγραμματική αυτή σύμβαση προβλέπει κατασκευή μονάδων για την επεξεργασία σύμμεικτων απορριμμάτων κόστους 350 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει λοιπόν κάθε συμφέρον να υπερασπίζεται τη διαφάνεια (κάτι που είχε δεσμευθεί προεκλογικά ότι θα πράξει η κυβέρνηση αλλά μάταια) και ασφαλώς να αντιστρατεύεται τη διαπλοκή εκεί όπου θεωρεί ότι υπάρχει.

          Με κάθε τρόπο και μέσο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα παλέψει για την προάσπιση των συμφερόντων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δημοτών της. Πέραν μάλιστα των συνδικαλιστικών, κοινωνικών και νομικών πρωτοβουλιών, εξετάζει και το ενδεχόμενο να καταγγείλει τη διαδικασία της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτή προωθείται, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΟΛΜΕ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΗ 1940Με αφορμή τον εορτασμό της  εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, αλλά και με κίνητρο Ζωής την "οικονομική κρίση που έχουν προκαλέσει οι ισχυροί του χρήματος και οι πολιτικοί εκφραστέ τους" στην εποχή μας, η ΟΛΜΕ εξέδωσε την παρακάτω διακήρυξη :

Μαθητές και μαθήτριες,
Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Αγαπητοί γονείς,
Στις 28 του Οκτώβρη ο λαός μας γιορτάζει. Πριν από 71 χρόνια, μια μέρα σαν κι αυτή, οι εργάτες άφησαν τις δουλειές τους, οι έμποροι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και οι αγρότες άφησαν τα χωράφια τους. Απειλούνταν η κυριαρχία μας, η ανεξαρτησία μας, η αξιοπρέπεια του λαού μας. Ο ιταλο-γερμανικός ιμπεριαλισμός, το μαύρο μπλοκ του φασισμού, επιτέθηκαν στη χώρα μας. Χωρίς κανέναν δισταγμό, όλος ο λαός μας είπε το «ΟΧΙ». Δεν θα περάσουν!  Και τα νιάτα της πατρίδας μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Οι γυναίκες στις πόλεις και πρώτα απ’ όλα στα χωριά ανέλαβαν την τροφοδοσία. Όλος ο λαός σήκωσε το μπόι του. Κι όταν ο λαός μας ορθώνεται, λυγίζουν τα σίδερα.
 
Οι Ιταλοί φασίστες βρήκαν το μπελά τους:
 
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε τα σπίτια μας, που με ιδρώτα έχουμε χτίσει».
 
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε τα χωράφια μας, που με αίμα τα έχουμε οργώσει».
 
«ΟΧΙ, δεν θα μας πάρετε το βιός μας που με τόσο κόπο δημιουργήσαμε».
 
«ΟΧΙ, δεν θα παραχωρήσουμε ούτε μια σπιθαμή από τα δικαιώματα μας, την ανεξαρτησία μας, την πατρίδα των γονιών μας».
 
Και νίκησε το δίκιο! Οι Ιταλικές μεραρχίες δεν πέρασαν! Χρειάστηκε να κατέβουν οι φασιστικές ορδές του Χίτλερ για να κάμψουν την ηρωική αντίσταση του λαού μας. Και παρά το ότι με φωτιά και σίδερο οι κατακτητές άρχισαν να ληστεύουν τη χώρα, παρά το ότι ο λαός πέθαινε από την πείνα, παρά το ότι οι επαγγελματίες πολιτικοί εγκατέλειψαν το λαό και λούφαξαν, ο λαός μας ξανασηκώθηκε. Οργανώθηκε στις πόλεις και στα χωριά και βγήκε στο βουνό. Η Εθνική Αντίσταση απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Μαθητές και μαθήτριες, φοιτητές και φοιτήτριες, εργάτες και εργάτριες, αγρότες και αγρότισσες πήραν το όπλο.
 
Η ζωή των κατακτητών έγινε μαύρη. Δεν στέκονταν πουθενά. Το νέο για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου έκανε το γύρο του κόσμου. Ο ανυπότακτος λαός μας οργάνωσε την αντίσταση του. Έσωσε τον κόσμο από την πείνα. Έσωσε την αξιοπρέπεια μας. Με χιλιάδες θύματα. Με Καλάβρυτα, με Δίστομο, με δεκάδες ολοκαυτώματα. Και νίκησε! Τον έδιωξε τον κατακτητή, γράφοντας τις πιο φωτεινές σελίδες στην ιστορία του, την Εθνική Αντίσταση.
 
Η αγωνιστική στάση ζωής, η ανιδιοτέλεια και η αυτοθυσία εκείνων που επέλεξαν το δρόμο της προσφοράς και του κοινωνικού χρέους έδωσαν πολύτιμους καρπούς. Καταξίωσαν διαχρονικά πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά, έθεσαν ισχυρές βάσεις για την οικοδόμηση  της ειρήνης, τη θεμελίωση της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προαγωγή  του πολιτισμού.
 
Σήμερα, 71 χρόνια μετά, στρεφόμαστε για μια ακόμα φορά στο παρελθόν για να αντλήσουμε θάρρος και δύναμη, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Γιατί η εφετινή επέτειος της 28ης του Οκτώβρη βρίσκει την Ελλάδα σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας μας.
 
Όπως και τότε έτσι και τώρα ο λαός μας, οι εργαζόμενοι, δεχόμαστε μια τεράστια επίθεση που αμφισβητεί τις κατακτήσεις μας, την κυριαρχία μας, τη δυνατότητα μας να χαράζουμε το μέλλον μας.
 
Η οικονομική κρίση που προκάλεσαν οι ισχυροί του χρήματος και οι πολιτικοί εκφραστές τους, για να κερδοσκοπήσουν ασύστολα σε βάρος των λαών του κόσμου, οδήγησε τη χώρα μας σε μεγάλη δοκιμασία.
 
 Στο όνομα της κρίσης καταργούνται κατακτήσεις και δικαιώματα που χρειάστηκαν πολύχρονοι, σκληροί κοινωνικοί αγώνες για να διασφαλιστούν.
 
 Με πρόσχημα την κρίση υπονομεύονται και διαλύονται βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσια αγαθά, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η κοινωνική ασφάλιση.
 
 Την κρίση επικαλούνται οι κρατούντες στη χώρα μας και σε άλλες χώρες για να μειώσουν τους μισθούς και τις συντάξεις και να οδηγήσουν εργαζομένους κάθε ηλικίας στην εργασιακή εφεδρεία, στην ανεργία και την υποαπασχόληση, και τις οικογένειές τους στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
 
 Για την αντιμετώπιση, τάχα, της κρίσης ξεπουλιέται εθνικός πλούτος, παραδίδονται στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο δημόσιες υπηρεσίες, υποβαθμίζεται και εγκαταλείπεται το περιβάλλον.
 
 Και το πιο σημαντικό: Στο βωμό της κρίσης περιορίζεται ασφυκτικά η δημοκρατία, συρρικνώνεται η εθνική κυριαρχία και δίνεται το δικαίωμα σε όργανα και μηχανισμούς της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας πλουτοκρατίας να διαφεντεύουν τη ζωή μας.
  Όταν ετοιμάζεται για μας και τα παιδιά μας ένα εφιαλτικό μέλλον, μέσα από τη διόγκωση της ανεργίας, τις ιδιωτικοποιήσεις και την υποβάθμιση της ζωής μας, τότε πρέπει να αντιδράσουμε. Να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε, ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι, να μην παραδώσουμε στην επόμενη γενιά μια κοινωνία χειρότερη από αυτή που παραλάβαμε.
 
Πρέπει να ξανασηκωθούμε! 
Ήδη οι εργαζόμενοι δίνουν μια ηρωική μάχη. Δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε να σβήσει το γέλιο από τα πρόσωπα των παιδιών μας. Δεν είναι δυνατόν να μετατραπούμε σε έναν λαό χωρίς μέλλον. Πρέπει να βγούμε όλοι έξω. Όσο δύσκολο κι αν φαίνεται πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Να πούμε ξανά ΟΧΙ! Δεν θα περάσουν.
 
Κάθε γενιά και κάθε εποχή καλείται να διακηρύξει και να υπερασπιστεί τα δικά της «ΟΧΙ». 
Εμείς σήμερα καλούμαστε να πούμε «ΟΧΙ» στην εξαθλίωση, στην εκποίηση του εθνικού πλούτου, στην ιδιωτικοποίηση των δημόσιων και κοινωνικών αγαθών, στην καταρράκωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην κατάργηση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων. Να πούμε «ΟΧΙ» σε κάθε πολιτική που στηρίζει εκμεταλλευτικές σχέσεις και άνομα συμφέροντα.
 
"Ο αγώνας δεν θα είναι εύκολος, μα το έπαθλό του αξίζει κάθε θυσία. Και το έπαθλο αυτό θα είναι μια Νέα Ελλάδα, ελεύθερη και ανεξάρτητη, κτήμα του λαού της".
Το μήνυμα αυτό απευθύνεται και στην Ελλάδα του σήμερα. Φωτίζει το δρόμο για μια Νέα Ελλάδα, ανεξάρτητη, δημοκρατική και αυτάρκη, μια Ελλάδα της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης της  προόδου και της ευημερίας.
Το ΔΣ της ΟΛΜΕ 
Αθήνα, 24/10/11
@ναρτήθηκε από:
"timeo Danaos et dona ferentes"                              
   Β.Γ

Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2370/25-10-2011 Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕ 6 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2370
25 Οκτωβρίου 2011


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Άρση της πολιτικής κινητοποίησης των οδηγών των
απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών
οχημάτων όλων των Δήμων
της Περιφέρειας Ατ−
τικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού
− Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά,
Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλαμαριάς της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και
του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες
καθαριότητας των ίδιων Δήμων, και εξουσιοδό−
τηση Υπουργών και Περιφερειαρχών να προβούν
σε άρση κάθε άλλου μέτρου που έχει ληφθεί στα
πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης.
........................ 1
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των
οδηγών των απορριμματοφόρων οχημάτων και
των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων της
Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλο−
νίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκε−
ών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και
Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, καθώς και του συνόλου των εργαζομέ−
νων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δή−
μων. ....................................................................................................... 2
Άρση της επίταξης της χρήσης των απορριμματο−
φόρων οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων
όλων των Δήμων
της Περιφέρειας Αττικής και των
Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού −Εύοσμου, Νε−
άπολης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων −
Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας. ...................................................................

3. Την υπ’ αριθμ. 64/24−10−2011 εισήγηση του Υπουργού
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
1. Την άρση της πολιτικής κινητοποίησης των οδηγών
των απορριμματοφόρων οχημάτων και των φορτηγών
οχημάτων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και
των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπο−
λης − Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης
και Καλαμαριάς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και του συνόλου των εργαζομένων στις υπηρεσίες
καθαριότητας των ίδιων Δήμων, πολιτικής κινητοποίησης
που έχει επιβληθεί με τις υπ’ αριθμ. Υ386/17−10−2011 (Β΄ 2326),
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ387/18−10−2011 (Β΄
2341), και Υ388/18−10−2011 (Β΄ 2341) αποφάσεις μας.
2. Εξουσιοδοτούμε:
α) Τον Υπουργό Εσωτερικών και, κατά το μέρος της
αρμοδιότητας τους, τους Περιφερειάρχες Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε άρση της επίτα−
ξης των υπηρεσιών των οδηγών των απορριμματοφόρων
οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δήμων
της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλονίκης,
Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου Μελά,
Αμπελοκήπων− Μενεμένης και Καλαμαριάς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και του συνόλου των εργα−
ζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας των ίδιων Δήμων.
β) Τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών και,
κατά το μέρος της αρμοδιότητας τους, τους Περιφερει−
άρχες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να προβούν σε
άρση της επίταξης της χρήσης των απορριμματοφόρων
οχημάτων και των φορτηγών οχημάτων όλων των Δή−
μων της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Θεσσαλο−
νίκης, Κορδελιού − Εύοσμου, Νεάπολης − Συκεών, Παύλου
Μελά, Αμπελοκήπων − Μενεμένης και Καλαμαριάς της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ) Τους πιο πάνω να άρουν κάθε άλλο μέτρο που έχει
ληφθεί στα πλαίσια της πολιτικής κινητοποίησης.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2011

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 21 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.


Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 1191


Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκινήσαμε στο τέλος Σεπτεμβρίου τις κινητοποιήσεις ενάντια στην «εργασιακή εφεδρεία», τις απολύσεις, τις νέες μειώσεις μισθών, τα χαράτσια και ένα σωρό άλλα επαχθή και εξοντωτικά μέτρα για την κοινωνία τα οποία ενέταξε η κυβέρνηση στο επίμαχο πολυνομοσχέδιο.
Ο αγώνας που δώσαμε ήταν δυναμικός και είχε περισσότερο από κάθε άλλη φορά εμφανή τα  στοιχεία της μαζικότητας και της ενότητας. Κινητοποιήσεις στις οποίες συμπεριελήφθησαν όλες οι μορφές πάλης: Απεργίες, στάσεις εργασίας, καταλήψεις, αποχή, πορείες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.
Όσο ο αγώνας εξελίσσονταν και το κύμα οργής και αγανάκτησης μεγάλωνε, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνάντησαν ένα σύμπλεγμα συμφερόντων, πολιτικών και επιχειρηματικών, τα οποία με πρωτοφανή μανία, αήθης επιθέσεις και λασπολογία, προσπάθησαν να υπονομεύσουν, να αμφισβητήσουν, να συκοφαντήσουν με τελικό στόχο να αποδυναμώσουν και να διαλύσουν αυτόν τον αγώνα.
Το «κρυφτούλι» της κυβέρνησης και πολλών αιρετών, με δήθεν διάλογο που τορπιλίζεται από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διαδέχθηκε η επέμβαση των δυνάμεων καταστολής στο Χ.Υ.Τ.Α., οι απειλές περί απολύσεων, μη καταβολής των μισθών για τις ημέρες των καταλήψεων, η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων, το άνοιγμα των Δικαστηρίων ημέρα Σάββατο για την εκδίκαση της προσφυγής του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να βγει η απεργία παράνομη και καταχρηστική.
Συνοδεία «βροχής» κατευθυνόμενων και δοτών δημοσιευμάτων στον έντυπο τύπο και άθλιων και συκοφαντικών ρεπορτάζ στον ηλεκτρονικό τύπο, η υπονόμευση του αγώνα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχίσθηκε, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με χαρακτηριστικά παρακράτους. Η κυβέρνηση έβγαλε στους δρόμους ιδιωτικές εταιρείες αποκομιδής απορριμμάτων και όταν εκτέθηκε, προχώρησε στην πολιτική επιστράτευση των οδηγών και την επίταξη των απορριμματοφόρων και φορτηγών οχημάτων των Ο.Τ.Α. Η κυβέρνηση κατευθυνόμενη από τον πανικό της, ξέχασε πως χωρίς πλήρωμα η επιστράτευση των οδηγών και η επίταξη των οχημάτων ήταν «κενό γράμμα» με συνέπεια να προχωρήσει στη Β΄ φάση της επιστράτευσης, αυτή τη φορά των εργατών καθαριότητας.

Όλος αυτός ο «βρώμικος πόλεμος» ενάντια στα δίκαια αιτήματα  και το κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα της απεργίας, πείσμωσε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έβγαλε ακόμη περισσότερους στους δρόμους, ένωσε και δημιούργησε ένα αρραγές μέτωπο. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο όφελος-παρακαταθήκη για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που τερμάτισαν προσωρινά τον πολυήμερο αγώνα τους με ψηλά το κεφάλι.
Ως ένας από τους πιο ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ κλάδους στο χώρο του Δημοσίου ξεσηκώσαμε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δείχνοντας πως ο μόνος δρόμος, είναι ο δρόμος του ΑΓΩΝΑ.
          Όμως παρά τη γενική αποδοχή του δίκαιου αγώνα μας, 21 ημέρες μετά την έναρξη των κινητοποιήσεών μας, ήμασταν για μία ακόμη φορά ουσιαστικά και αγωνιστικά ΜΟΝΟΙ, απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που κυριολεκτικά σαρώνει όλο το Δημόσιο Τομέα. Η πολυαναμενόμενη και πολυδιαφημιζόμενη συγκρότηση «ενιαίου μετώπου», είτε με άλλους κλάδους του Δημοσίου ή ακόμη και με κοινωνικούς φορείς και κινήματα, 21 ημέρες μετά, εμπράκτως αποδείχθηκαν ευχολόγια και ευσεβείς πόθοι !!!
Είναι σαφές πως κάθε απεργιακή κινητοποίηση έχει αρχή και τέλος. Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. δεν είχε εξαγγείλει  « Πολιτική Απεργία » δίχως τέλος και ουδέποτε από μόνη της θα μπορούσε κάτι ανάλογο να πράξει. Ήταν ένας αγώνας ΕΝΤΙΜΟΣ – ΗΘΙΚΟΣ και ΔΙΚΑΙΟΣ που κράτησε 21 ολόκληρες μέρες και τον δώσαμε με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Η λήψη των αποφάσεων γίνεται  πάντοτε με γνώμονα, την ΛΟΓΙΚΗ, την ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, τους ΣΤΟΧΟΥΣ και όχι με το ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ. Προστατεύσαμε τους επιστρατευμένους συναδέλφους, γνωρίζοντας επίσης πως χωρίς το πιο δυναμικό κομμάτι του κλάδου, στο μέλλον θα ήμασταν καταδικασμένοι !!!

Μπορεί η κυβέρνηση και οι βουλευτές της, κατώτεροι των περιστάσεων να ψήφισαν το πολυνομοσχέδιο κατ’ επιταγήν της τρόικας, αλλά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν ηττήθηκαν. Πήραν τη δέσμευση άρσης της επιστράτευσης και έναρξης ενός διαλόγου για την αντιμετώπιση των οξυμμένων προβλημάτων και το σημαντικότερο, έθεσαν ισχυρές βάσεις για ακόμη πιο δυναμικούς αγώνες σε περίπτωση που επιχειρηθεί απόλυση στους Ο.Τ.Α. μέσω της «εργασιακής εφεδρείας» ή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων.

ΔΩΣΑΜΕ ΜΙΑ ΜΑΧΗ … ΔΕΝ ΗΤΤΗΘΗΚΑΜΕ ….
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!!
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ…

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

   Ο Πρόεδρος                  Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος          Ιωάννης Τσούνης

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011

Αγώνες πάνω από τα σκουπίδια: ποιος είναι με ποιον...
"κλεμμένο" από : http://vathiprasino.blogspot.com

Του Νίκου Κοτζιά
Η κυβέρνηση, τα ΜΜΕ και οι διάφοροι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο δήμαρχος Αθήνας και ο Περιφερειάρχης Αττικής, αφού ο καθένας συκοφάντησε με τον δικό του τρόπο τον αγώνα των εργαζομένων στην αποκομιδή σκουπιδιών, τους κάλεσαν, κατόπιν, να παρατήσουν τον αγώνα τους, προτάσσοντας το «κοινό καλό» και την υγεία του πληθυσμού.
Για άλλη μια φορά παρακολουθούμε το θέατρο του παράλογου και ξεδιάντροπου. Οι εργαζόμενοι χάνουν τον μισθό τους. καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους και τέλη ιδιοκτησίας. Η ζωή τους καταστρέφεται διότι η διαπλοκή και κάποιοι μεγαλοπαράγοντες έχουν βρει τον τρόπο να... περνάνε στην τρόικα ως απαραίτητες απαιτήσεις προκειμένου να δοθούν κάποιες από τις επόμενες δόσεις. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση συμφωνεί με αυτά που τις ζητά η τρόικα και η διαπλοκή. Τα δέχεται απνευστί. Αμαχητί. Παραδομένη. Επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο, επιστρατεύονται κατόπιν όλοι αυτοί που βρίσκουν ότι “ο δίκαιος αγώνας γίνεται με ακατάλληλα μέτρα”. Ενώ σιωπούν σημαντικά συνδικαλιστικά στελέχη.
Όταν ακούω τον Καμίνη και τον Σγουρό, και κάθε Σγουρό της τοπικής αυτοδιοίκησης, μου γεννιέται πάντα το ίδιο ερώτημα: ..
γιατί καλούν μονόπλευρα τους εργαζόμενους να παραδοθούν στο όνομα του κοινού καλού και δεν καλούν με τα ίδια ακριβώς επιχειρήματα την κυβέρνηση να αποσύρει την αντιλαϊκή της πολιτική; Γιατί δεν καλούν την τρόικα να σταματήσει την πολιτική εκτέλεσης της ελληνικής οικονομίας και άγριας ανακατανομής σε βάρος των εργαζομένων; Για ποιο λόγο νιώθουν την ανάγκη να πιέζουν τον αδύνατο και σιωπούν απέναντι στον ισχυρό σε μια μάχη που είναι δικαίωμα και δίκαιο του πρώτου; Γιατί δεν καταδικάζουν τη χρησιμοποίηση επαγγελματιών της κυβέρνησης ως προανάκρουσμα της επικείμενης προσπάθειας να ιδιωτικοποιήσει τα σκουπίδια. Την πιο φτηνή πρώτη ύλη για εκείνους της διαπλοκής που ετοιμάζουν τα εργοστάσια «επεξεργασίας».
Η μία απάντηση είναι γιατί στους σγουρούς αυτού του κόσμου, κάτι τέτοιο είναι πιο εύκολο. Η δεύτερη γιατί δεν καταλαβαίνουν. Η τρίτη διότι και σήμερα εξακολουθούν να θεωρούν την παραμονή τους στο ΠΑΣΟΚ ως το πρώτιστο καθήκον τους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν οι περισσότερες από τις υποθέσεις που διατυπώνω, αλλά η τελευταία είναι πολύ πιθανή. Με προσοχή διάβασα συνεντεύξεις γνωστών συνδικαλιστών με ηγετικές θέσεις στον χώρο τους. Ολοι τους εξηγούν ότι παραμένουν στο ΠΑΣΟΚ διότι δεν θέλουν να το παραδώσουν σε αυτούς που υλοποιούν την σημερινή καταστροφική για τον τόπο πολιτική. Δηλώνουν δε, ότι δεν «θα το εγκαταλείψουμε στα χέριά τους». Εχω μία απορία: Είναι το καλό ΠΑΣΟΚ στα χέριά τους και δεν θέλουν να πέσει σε «κακά χέρια» αν το εγκαταλείψουν;
Υπάρχει, όμως, και ένα ακόμα πιο σοβαρό ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση να πάρουν το ΠΑΣΟΚ στα χέριά τους; και αν το πάρουν τι ακριβώς θα πάρουν; Το πιθανότερο είναι το ΠΑΣΟΚ μετά την πτώση του από την κυβερνητική εξουσία να κοπεί σε πολλαπλά κομμάτια. Το καλύτερο τμήμα του, θα προσχωρήσει στο πλατύ πανεθνικό μέτωπο αναγέννησης της χώρας, αφού δεν το κάνουν σήμερα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν θα διασπαστεί και ότι θα «περάσει» στα χέρια τους συνδικαλιστών. Τι θα το κάνουν;
Έχουμε πείρα. Γνωρίζουμε, πλέον, μετά τις περιόδους των Κ. Σημίτη και Γ. Παπανδρέου, ότι στην καλύτερη περίπτωση το ΠΑΣΟΚ θα κάνει αντιπολίτευση για να ξεπλύνει τα κυβερνητικά του χρόνια, αν και δεν πιστεύω ότι τα τωρινά μπορούν να ξεπλυθούν και μετά, αν υποθέσουμε λανθασμένα ότι θα ξαναέβλεπε εξουσία, λίγο πριν την πάρει θα γίνει μια από τα ίδια. Διότι το μετά την εποχή του Α.Παπανδρέου «καλό ΠΑΣΟΚ» -στο οποίο αναφέρονται κάποιοι εδώ και 25 χρόνια- είναι το ΠΑΣΟΚ της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ της εξουσίας μετά το 1996, ήταν και είναι το ΠΑΣΟΚ χωρίς αυτούς και ας προσπαθούν κατά καιρούς κάπου να χωρέσουν. 
Αυτή είναι η αλήθεια.
---------------------------------------------
@"timeo Danaos et dona ferentes"                              
      Β.Γ

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011

Τίποτα δεν πάει χαμένο ...
   Μετά από εικοσιμία μέρες ενωτικού αγώνα απέναντι σε μια αδιάλλακτη και σκληρή κυβέρνηση, το δευτεροβάθμιο όργανό μας, η Ομοσπονδία εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έληξε τις απεργιακές κινητοποιήσεις της, κατόπιν εισηγήσεων των πρωτοβάθμιων Σωματείων μελών της.

Δύο στόχους είχε, εξ αρχής των κινητοποιήσεων, θέσει η Ομοσπονδία.
Ο ένας αφορούσε τον κλάδο μας και είχε να κάνει με το εξοντωτικό για εμάς πολυνομοσχέδιο που εφαρμόζει την "εργασιακή εφεδρεία" - απόλυση, την κατάργηση οργανικών θέσεων, εξαθλιωτικές μειώσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, το επικουρικό ταμείο και άλλα πολλά εγκλήματα.
Ο δεύτερος αφορούσε γενικά την κοινωνία, άνεργους, εργαζόμενους, συνταξιούχους και όλους τους άλλους κλάδους του δημοσίου που πλήττονται από την βαρβαρότητα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ασκούνται τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα έθεσε τον στόχο αυτό κάτω από το επιβλητικό σύνθημα "ή εμείς ...ή αυτοί !!!", αποσκοπώντας στην αφύπνιση του κόσμου μεν, αλλά πολύ περισσότερο δε στην δυναμική κινητοποίηση των ηγεσιών των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων μας, της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ώστε να συνεχίσουν και να πάρουν το βάρος του αγώνα αυτές πλέον, με στόχο την ανατροπή της πολιτικής που ασκείται και που λειτουργεί εξοντωτικά για την κοινωνία μας.

Πράγματι, οι εργαζόμενοι του κλάδου μας ανταποκρίθηκαν αμέσως στο ομόφωνο κάλεσμα της Ομοσπονδίας μας, απέκλεισαν δημοτικά γκαράζ, δημαρχιακά μέγαρα, δημοτικά κτήρια και προπάντων το χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, τον ΧΥΤΑ Φυλής, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν και τρεις πορείες - συγκεντρώσεις που όμοιες τους σε όγκο και παλμό δεν θυμάμαι να υπήρξαν στο παρελθόν, δείχνοντας έτσι την οργή και την αγανάκτηση που ξεχειλίζει στον καθένα μας αλλά και την αποφασιστικότητά μας για αγώνες αντίδρασης, αντίστασης και ανατροπής.

Η κυβέρνηση πανικόβλητη μπροστά στο ποτάμι οργής του κλάδου μας και τις δυναμικές κινητοποιήσεις μας, επιδόθηκε σε κινήσεις απόγνωσης δείχνοντας τον πανικό στον οποίο έχει περιέλθει. Έθεσε σε εφαρμογή τον κοινωνικό αυτοματισμό συκοφαντώντας την ηγεσία της ομοσπονδίας αλλά  και το σύνολο των εργαζομένων μιλώντας για υψηλόμισθους, στοχεύοντας στο να μας φέρει αντιμέτωπους με την υπόλοιπη κοινωνία, μια κοινωνία όμως που ήταν πρωτόγνωρα μαζί μας, πως να μην ήταν  άλλωστε? Έβαλε τον "συνήγορο .... " Δήμαρχο Αθηναίων να ποινικοποιήσει την αντίδρασή μας σύροντας μας στα Δικαστήρια προκειμένου να βγει παράνομη και καταχρηστική η απεργία μας, το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν να βγει παράνομη λίγες μόνο ώρες πριν εκπνεύσει η διάρκεια της 48ωρης απεργίας.

Έριξε και τον "μικρό πρωθυπουργό" στη μάχη και επικαλούμενος τον κίνδυνο της Δημόσιας Υγείας αγνοώντας ότι πραγματικός κίνδυνος είναι τα αντεργατικά μέτρα του νομοσχεδίου και η βάρβαρη κυβερνητική πολιτική, που προκαλούν εξαθλίωση  και φτώχεια, έκλεισε συμφωνία με ιδιώτες να μαζέψουν το σκουπίδι, το μόνο που κατάφερε ήταν να τον κοροϊδέψουν οι ιδιώτες χρεώνοντας διπλά και τριπλά δρομολόγια, χρέος που θα το πληρώσουν οι Δημότες. Πέφτοντας οικτρά έξω στις επικοινωνιακές προβλέψεις τους για καθάρισμα του Λεκανοπεδίου το περασμένο Σαββατοκύριακο οι "νοικοκυραίοι" που ούτε τα σκουπίδια των νοσοκομείων δε σήκωναν για να μεταφέρουν στο ΧΥΤΑ Φυλής που πλέον αστυνομοκρατούσανε μετά τη νυχτερινή επέμβαση των ΜΑΤ  , τους ήρθε η έμπνευση του στρατού που μη έχοντας άλλη δουλειά να κάνει θέλησαν να τον βγάλουν να μαζεύει σκουπίδια από τους δρόμους. Δεν τους έκατσε ούτε αυτό, γιατί προφανώς θα υπήρξαν αντιδράσεις από αξιωματικούς ή κάποιος πιο ήρεμος θα τους εξήγησε ότι δεν πρέπει να "βγάλουν το στρατό στο δρόμο"  και έτσι στράφηκαν,  έντρομοι από την αντίσταση του κλάδου «προς συμμόρφωση»,  στο έσχατο μέσο  που διαθέτουν για να πλήξουν συνδικαλιστικούς αγώνες, την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ. Κι αυτό ακόμα, κυριευμένοι από το άγχος των λαθών τους μισό το έκαναν, κήρυξαν επίταξη μόνο στους οδηγούς και στα οχήματα καθαριότητας, ενώ για τους εργάτες καθαριότητας χρειάστηκε δεύτερο ΦΕΚ να υπογράψει ο πρωθυπουργός για να τους επιστρατεύσει.

Με τα μέτρο αυτό, παρά τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις μπορεί να έχει στην παραπαίουσα κυβέρνηση, αποδυναμώθηκε η ισχύς των κινητοποιήσεων μας και φάνηκε καθαρά, όπως άλλωστε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου στο παρελθόν, πως ο τομέας της καθαριότητας είναι αυτός που κρατάει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό  τον αγώνα, πράγμα που αποδείχτηκε κι από τις Γεν. Συνελεύσεις που έγιναν την προηγούμενη Παρασκευή ενόψει της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. Με επιταγμένους τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα και ψηφισμένο όντας το πολυνομοσχέδιο, δεν αποτυπώθηκε διάθεση πραγματικού αγώνα και απεργιακών κινητοποιήσεων.

Δεν ξέρω αν χάσαμε ή αν κερδίσαμε, ξέρω όμως ότι είμαστε με ψηλά το κεφάλι και υπερήφανοι,  ο έντιμος και δυναμικός αγώνας που δώσαμε δεν έχει τελειώσει, έφερε σε δυσχερή θέση την κυβέρνηση που αναδιπλώνεται κηρύσσοντας άρση της επίταξης και «απελευθέρωση» του δυναμικότερου κομματιού του κλάδου από τα δεσμά της ομηρίας, ενώ  η μέχρι σήμερα αδιάλλακτη κυβέρνηση θα κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου με την Ομοσπονδία για να λύσει προβλήματα που δημιουργεί το πολυνομοσχέδιο έκτρωμα και έχουν να κάνουν με τις «εφεδρείες», το μισθολόγιο, τις ιδιωτικοποιήσεις ….

Με ευθύνη της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ, των συνδικαλιστικών παρατάξεων ή ακόμη αν θέλετε και των αριστερών κομμάτων στη Βουλή. Ο αγώνας που άρχισε από ορισμένους κλάδους  πρέπει να στηριχτεί πραγματικά και να ηγηθούν για την ενότητα και τη  συνέχιση του, αν θέλουμε πραγματική ανατροπή του νεοφιλελευθερισμού και της εξοντωτικής για την κοινωνία πολιτικής και όχι προσχηματική. Μόνο έτσι μπορούμε να πάμε σε έναν αγώνα ανατροπής  διαρκείας, όλων των εργαζομένων, όλης της κοινωνίας που βιώνει την κρίση στο πετσί της με τον χειρότερο τρόπο.

Μην περιμένει κανείς από μεμονωμένους κλάδους να φτάσουν στο νήμα και πολύ περισσότερο μην υιοθετήσουμε μορφές πάλης και κινητοποιήσεων τα περιβραχιόνια και τις σημαιούλες, όπως κάποιοι θέλουν προπαγανδιστικά ή με αφέλεια να περάσουν, γιατί αν επιλέξουμε τέτοιες μορφές να είστε σίγουροι ότι «το χάσαμε … το κορμί».

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου έδειξε ότι υπάρχει πλέον ετοιμότητα και  αποφασιστικότητα, τα προβλήματα είναι υπαρκτά και δεν σταματούν εδώ, η τρόικα και οι δανειστές  ζητούν  «ωμό κρέας» και οι υποταγμένοι δεν έχουν ενδοιασμούς στο να το δώσουν.

Οι μεγαλειώδες συγκεντρώσεις που δυστυχώς φρόντισε το παρακράτος να βαφτούν με αίμα και να κλείσουν με τον τραγικό θάνατο του 53χρονου οικογενειάρχη συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ δεν θα πάνε χαμένες,
δεν θα τις αφήσουμε να πάνε χαμένες

@"timeo Danaos et dona ferentes"                 
               Β.Γ
         


         

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 21/10/2011 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΣΤΗΝ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ

ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 1 – 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΝΙΚΑΙΑ 21/10/2011
ΤΗΛ/ΦΑΞ 2104900471 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 83
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1950

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 21/10/2011 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. ΣΤΗΝ Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ
 
Η Γενική Συνέλευση του συλλόγου εργαζομένων δήμου Νίκαιας-Ρέντη αποφάσισε ομόφωνα να καταστήσει τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. της Β’ Πειραιά ανεπιθύμητα πρόσωπα ως εκφραστές της νεοφιλελεύθερης πολιτικής που οδηγούν τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση και στην εξόντωση…
Η αλαζονεία και το μίσος που επιδεικνύουν προς την εργατική τάξη είναι στα όρια της παραφροσύνης και αποτελούν γνήσιους εκφραστές των συμφερόντων του διεθνούς κεφαλαίου , των τραπεζιτών και των βιομηχάνων.
Οι αποφάσεις που ψηφίζουν και στηρίζουν δεν έχουν καμία κοινωνική και εκλογική νομιμοποίηση και είναι αντίθετες από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος που εξαπάτησε χυδαία τον εργαζόμενο λαό .
Την κρίση δεν την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι , την δημιούργησε το κεφάλαιο , οι χρηματιστές , οι βιομήχανοι , ο καπιταλισμός και η ελεύθερη αγορά στο σύνολο της.
Η κυβέρνηση και οι βουλευτές της έσπειραν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες!
Μόνο «ντροπή» δεν είναι να «πέσει» αυτή η μισητή κυβέρνηση που έχει κινεζοποιήσει την εργασία , έχει οδηγήσει στην ανεργία και στην απελπισία χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθημερινά ληστεύει τον λαό με χαράτσια και φόρους…
Οι βουλευτές της περιοχής αντί να στρατευθούν με τον λαό και την δυστυχία που του επιβάλλουν οι κυβερνώντες , επέλεξαν για άλλη μια φορά να περισώσουν τα πλουσιοπάροχα προνόμια που τους παρέχει η βουλευτική έδρα!
Η ψήφος που έδωσαν στο κατάπτυστο πολυνομοσχέδιο διάσωσης των τραπεζιτών και των βιομηχάνων θα τους στιγματίζει για τον υπόλοιπο βίο τους…
Οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Λιντζέρης-Νιώτης-Διαμαντίδης) είναι ανεπιθύμητοι και εχθροί της εργατικής τάξης και μπορούν να συνεχίσουν να κρύβονται από την κοινωνία ( προφανώς από τις ενοχές τους…) και να συναθροίζονται στα ελιτίστικα σαλέ των αφεντικών τους(τραπεζίτες , βιομήχανοι , χρηματιστές κλπ).
Δηλώνουμε ότι δεν εξαιρούνται από αυτήν την θέση οι βουλευτές της Ν.Δ.(Τραγάκης-Νεράντζης) , ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. (Ανατολάκης) και οι πολιτευτές της Δημοκρατικής Συμμαχίας στην ευρύτερη περιοχή .
Η αξιωματική αντιπολίτευση αφού καταλήστεψε ως κυβέρνηση το δημόσιο και «βόλεψε» τα «γαλάζια παιδιά» στην δημόσια διοίκηση , στην συνέχεια δια στόματος του κ. Μιχελάκη (εκπρόσωπος τύπου της Ν.Δ. )επιτέθηκε βάναυσα στον δίκαιο απεργιακό αγώνα των εργαζόμενων στην Τοπικής Αυτοδιοίκησης .
Είναι γνωστό επίσης ότι επινόησαν τον «θεσμό» της εργασιακής εφεδρείας-απόλυσης στους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα…
Η κ. Ντόρα Μπακογιάννη ( της γνωστής καταστροφικής οικογένειας) έχει καταντήσει προπαγανδιστικό φερέφωνο του κεφαλαίου και η μόνη θέση που στηρίζει είναι η προάσπιση των ισχυρών χρηματοδοτών της και η απόλυση των δημοσίων υπαλλήλων όπως επίσης και της ιδιωτικοποίησης των κοινωνικών υπηρεσιών…
Η Γ.Σ. του συλλόγου μας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς τους βουλευτές και πολιτευτές των αστικών κομμάτων ότι η απάντηση στην τρομοκρατία της πολιτικής και των θέσεων τους είναι ο ταξικός αγώνας και η ενότητα των εργαζομένων και των ανέργων !
Οι εργαζόμενοι του δήμου Νίκαιας-Ρέντη δεν τρέφουν πλέον καμία αυταπάτη για τις προθέσεις των βουλευτών! Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος του αγώνα!
Σε αυτόν τον πόλεμο νικητής θα είναι ο εργαζόμενος λαός!!!
 
Η Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 1182


Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.          Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. η οποία συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011  και αφού έλαβε υπόψη:

1.     Τις διαθέσεις του κλάδου όπως αυτές εκφράστηκαν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας είτε εγγράφως στα γραφεία της Ομοσπονδίας, είτε στην συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων που πραγματοποιήθηκε σήμερα .

2.     Την ρητή δέσμευση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών  πως με την έναρξη της συλλογής των απορριμμάτων από τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Δήμων θα αρθεί άμεσα η πολιτική επιστράτευση καθώς και ότι θα σταματήσουν να κυκλοφορούν ιδιωτικά απορριμματοφόρα και θα αποσυρθούν τα Μ.Α.Τ. από το Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής.

Αποφάσισε:

α. Τη μη συνέχιση των απεργιακών κινητοποιήσεων του κλάδου.

β. Την διεύρυνση του μετώπου συνεργασίας και κοινής δράσης με άλλες Ομοσπονδίες του Δημοσίου και όχι μόνο, προκειμένου να εκφραστεί και να κλιμακωθεί η συνολική κοινωνική αντίδραση της κοινωνίας στην σκληρή ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας.

γ. Καλεί την Γ.Σ.Ε.Ε. και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να συντονίσουν και να κλιμακώσουν την δράση τους προκειμένου να βρει διέξοδο έκφρασης το όλο και μεγαλύτερο αίσθημα αγανάκτησης του απλού εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του μικρομεσαίου απέναντι σε αυτή την πολιτική που του στερεί την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.


δ. Με την άρση της πολιτικής επιστράτευσης, καλούμε τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, δείχνοντας το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει το κλάδο, να δώσει όλες του τις δυνάμεις, προκειμένου να παραδώσει στους Δημότες το συντομότερο δυνατό, αυτό που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο… ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.

Με ρητή δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Καστανίδη αμέσως μετά την άρση της πολιτικής επιστράτευσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να συζητηθούν τα οξυμμένα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και που επικεντρώνονται στην ακύρωση κάθε απόλυσης εργαζομένου μέσω της εργασιακής εφεδρείας καθώς και η διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
         
Ο κλάδος μετά από πολυήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις στέκεται όρθιος, δυνατός, αξιοπρεπής, ενωμένος απέναντι στον κοινό εχθρό της βίαιης, αντεργατικής πολιτικής που εξαθλιώνει κάθε εργασιακό δικαίωμα.

ΔΩΣΑΜΕ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΜΑΧΗ… ΔΕΝ ΗΤΤΗΘΗΚΑΜΕ.

          Συνεχίζουμε ανασυντάσσοντας τις δυνάμεις μας προκειμένου να μην υπάρξει ούτε μια απόλυση στους Ο.Τ.Α. από την εφαρμογή της εφεδρείας, να ανατραπεί κάθε σχέδιο ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων και της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και να διασφαλίσουμε το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα όλων των Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.
  
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
         Ο Πρόεδρος              Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 
Θέμης Μπαλασόπουλος          Γιάννης Τσούνης

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΣΑΡΙΔΗ
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 1135


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΣΑΡΙΔΗ
      Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος Δημήτρη Κοτσαρίδη, που έχασε τη ζωή ενώ συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση της 20ης  Οκτωβρίου 2011, στο κέντρο της Αθήνας ( Πλατεία Συντάγματος).

    Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την δράση των «γνωστών αγνώστων» που κατά τη συνήθη τακτική τους, προσπάθησαν να αμαυρώσουν τον αγώνα των εργαζομένων που για δύο συνεχόμενες ημέρες βρίσκονταν στους δρόμους, δηλώνοντας την αντίθεση τους στις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυβέρνησης και της Τρόικας.

    Κάθε είδους βία από όπου και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα και δηλώνουμε απερίφραστα ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα παρά τις προσπάθειες κάποιων να υπονομεύσουν και να συκοφαντήσουν τους αγώνες των εργαζομένων.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.δημοσίευσε ...