Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

KYA με διευκρινίσεις για το άρθ. 49 του Ν.4325/2015, παράταση και σύναψη ατομικών συμβάσεων καθαριότητας

Η ΚΥΑ των αναπληρωτών υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γιώργου Κατρούγκαλου και Κοινωνικής Ασφάλισης Δημήτρη Στρατούλη για την παράταση και σύναψη ατομικών συμβάσεων καθαριότητας βάσει του άρθρου 49 του Ν.4325/2015. Όπως αναφέρεται:
Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/φ.2.9/οικ.14652/14.5.2015 σχετικής εγκυκλίου με θέμα «Εξυπηρέτηση αναγκών τομέα καθαριότητας βάσει του άρθρου 49 του ν.4235/2015», επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που:
(α) έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απασχολούνται κατόπιν δικαστικής απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4325/2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και οι οποίες παρατείνονται έως 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
(β) απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ήτοι συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και του προσωπικού που απασχολείτο σε εταιρίες στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του δημοσίου, και των οποίων η εργασιακή σχέση ή σύμβαση έχει λήξει πρόσφατα. Για τους ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
...
Συστήνεται προς τους φορείς οι συμβάσεις που θα συναφθούν να αφορούν σε έργο / παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 6ωρης ή 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, εφόσον οι ανάγκες των υπηρεσιών το επιτρέπουν.
katharistries-misthos 
Η διευκρινιστική ΚΥΑ ΕΔΩ

δημοσίευσε ...