Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Οι ρυθμίσεις για το προσωπικό Τ.Α. στο νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ όπως ψηφίστηκαν


Παρακάτω παραθέτουμε τις διατάξεις για το Προσωπικό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που περιέχονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών όπως ψηφίστηκε στις 20 Μαρτίου 2019 από την βουλή με τίτλο: «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έµφυλης βίας – Ρυθµίσεις για την απονοµή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές µε τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α. Άδειες προσωπικού
i. Άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Με την παρ.1 του άρθρου 78 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 65 του Ν.3584/07 και για λόγους ισονοµίας και ισότητας µεταξύ των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσπίζεται μετά το τέλος της άδειας εκπαίδευσης, η υποχρέωση υπηρέτησης για χρονικό διάστηµα ίσο µε το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας που έλαβαν οι υπάλληλοι για τη συµµετοχή τους σε µεταπτυχιακά προγράµµατα, όχι μόνο στον φορέα από τον οποίο έλαβε την άδεια ο υπάλληλος, αλλά και σε οποιοδήποτε φορέα του δηµοσίου τοµέα.
ii. Άδειες εκπαίδευσης και εξετάσεων σε υπαλλήλους ΟΤΑ που είναι φοιτητές στο ΕΑΠ
Με το άρθρο 83 εξασφαλίζεται η δυνατότητα χορήγησης των ειδικών αδειών που προβλέπονται στα άρθρα 65 (Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης), 66 (Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους) και 67 (Άδειες εξετάσεων) του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και σε μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθµού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.
Υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των ΟΤΑ α΄ βαθµού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου δικαιούνται τη χορήγηση της ειδικής άδειας του άρθρου 67 (Άδειες εξετάσεων) του Κώδικα Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
iii. Έλεγχος των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων
Μεταξύ των αρµοδίων, για τη διενέργεια του ελέγχου των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., ιατρών περιλήφθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του ν. 4483/2017 και οι ιατροί δηµόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ. Η διατύπωση, ωστόσο, της εν λόγω διάταξης, αναφερόµενη µόνο σε ειδικότητες ιατρών, έχει δηµιουργήσει ζητήµατα εφαρµογής και ερµηνείας του τροποποιούµενου άρθρου, καθώς δεν ανταποκρίνεται µε ακρίβεια στις υφιστάµενες προβλέψεις του ν. 3379/2005 και του π.δ. 415/1994, από το συνδυασµό των οποίων προκύπτει ότι η ιδιότητα του ιατρού δηµόσιας υγείας Ε.Σ.Υ. δεν συνιστά διακριτή ειδικότητα. Ως εκ των ανωτέρω ερµηνευτικών αµφισβητήσεων, έχει ανακύψει επιπλέον ζήτηµα νοµιµότητας της καταβολής των αµοιβών ιατρών δηµόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ. για υπηρεσίες ελέγχου κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α.. Τις αµφισβητήσεις αυτές επιλύει το άρθρο 92, τροποποιώντας τη διατύπωση του άρθρου 96 του ν. 4483/2017 και προβλέποντας ρητά ότι η καταβολή των αµοιβών για παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε ιατρούς δηµόσιας υγείας του Ε.Σ.Υ. είναι νόµιµη.
iv. Άδεια υπαλλήλων που εφαρμόζουν μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής
Με την παρ. 2 του άρθρου 19 προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 57 του ν. 3584/2007 και ορίζεται ότι στις υπαλλήλους στις οποίες εφαρµόζονται µέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής του ν. 3305/2005 χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιµων ηµερών µε πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού και του διευθυντή µονάδας ιατρικώς υποβοηθούµενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).


Β. Χρόνος προαγωγής
Με την παρ.2 του άρθρου 78 συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 85 του Ν.3584/07 και µειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη για τους δηµοτικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, κατόχους αποφοιτηρίου δηµοσίου ΙΕΚ ή Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας», ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθµολογική τους εξέλιξη.


Γ. Επιλογή Προϊσταμένων – Υπηρεσιακά Συμβούλια
i. Προϊστάμενοι Αυτοτελούς Γραφείου
Με την παρ.3 του άρθρου 78 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 87 του Ν.3584/07, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33), και απαλείφονται από το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, σύμφωνα με την οποία ως Προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον: α) κατέχουν το βαθμό Α΄ή β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος, οι Προϊστάμενοι αυτοτελούς γραφείου.
Ομοίως, με την περίπτ.α’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄33) και απαλείφονται και από αυτή τη διάταξη οι Προϊστάμενοι αυτοτελούς γραφείου.
Η διάταξη έπειτα από την ανωτέρω τροποποίηση έχει ως εξής:
Η επιλογή των Προϊσταµένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και Τµηµάτων γίνεται από τα οικεία Υπηρεσιακά Συµβούλια του άρθρου 5.
Με την περίπτ.γ’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 και απαλείφεται ο Προϊστάμενος αυτοτελούς γραφείου από τη διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
ii. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Με την παρ.4 του άρθρου 78 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 του άρθρου 88 του Ν.3584/07, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α΄46), και προστίθενται στους φορείς στους οποίους η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή προϊσταμένων και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και σε εκκρεµείς, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταµένων, για τις οποίες δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. µπορεί να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την έναρξη ισχύος του νόμου.
iii. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Με την περίπτ.β’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται η περίπτ.δ’ της παρ.3 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 και τίθεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης δεκαπέντε (15) ημερών η οποία αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι η αποκλειστική προθεσμία των 10 ημερών για τη διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού υπολογίζεται µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Επιπλέον, προστίθενται νέα εδάφια σχετικά με την υποβολή ένστασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την οποία τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία.Ειδικότερα ορίζοντα τα εξής:
Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου να υποβάλει ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών.
Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5) ηµερών.
Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Με την περίπτ.β’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται και η περίπτ.ε’ της παρ.3 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 και δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, τη μοριοδότηση και την υποβολή ενστάσεων.
Ειδικότερα ορίζεται ότι οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας.
Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Στη συνέχεια το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται, ενώπιον του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, ενστάσεις, µέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Ενστάσεις που υποβάλλονται µετά το πέρας της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τέλος, με την περίπτ.β’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται και η περίπτ.στ’ της παρ.3 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 σχετικά με τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, όπου ορίζεται ότι καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης.
Για τη διενέργεια της δοµηµένης συνέντευξης κάθε υποψήφιος καλείται χωριστά.
Αφού γίνει και η µοριοδότηση µε βάση το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση.
Επιπλέον, προβλέπεται η ανάρτηση του ονόματος του επικρατέστερου, ανά θέση, υποψηφίου στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π..
Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση του επικρατέστερου υποψηφίου στην οικεία θέση µε απόφαση του αρµόδιου για την τοποθέτηση οργάνου.
iv. Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
Με την περίπτ.δ’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται η περίπτ.δ’ της παρ.4 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 και τίθεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και τµηµάτων δεκαπέντε (15) ημερών η οποία αρχίζει πέντε (5) ηµέρες µετά τη δηµοσίευση της οικείας προκήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι η αποκλειστική προθεσμία των 10 ημερών για τη διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σηµειώµατος του υπαλλήλου από τις οικείες Διευθύνσεις προσωπικού υπολογίζεται µετά το πέρας της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Επιπλέον, προστίθενται νέα εδάφια σχετικά με την υποβολή ένστασης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την οποία τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία.
Ειδικότερα ορίζοντα τα εξής:
Η βεβαίωση στοιχείων κοινοποιείται στον υποψήφιο, προκειµένου να υποβάλει ένσταση µέσα σε αποκλειστική προθεσµία πέντε (5) ηµερών.
Η ένσταση εξετάζεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία (5) ηµερών.
Κατόπιν, τα ανωτέρω στοιχεία και τα αντίγραφα των επικαλούµενων στοιχείων στη βεβαίωση και το βιογραφικό σηµείωµα του υποψηφίου που τηρούνται στο προσωπικό του µητρώο αποστέλλονται αµελλητί στο αρµόδιο Συµβούλιο Επιλογής.
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται µέσα σε (3) µήνες από την έναρξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Με την περίπτ.δ’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται και η περίπτ.ε’ της παρ.4 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 και δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάµεσου (µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος) επιπέδου οργανικής µονάδας και τµηµάτων, τη μοριοδότηση και την υποβολή ενστάσεων.
Ειδικότερα ορίζεται ότι οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τους όρους του νόµου και της προκήρυξης αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία καταχωρίζεται στα πρακτικά και συντάσσεται σχετικός πίνακας.
Οι λοιποί υποψήφιοι µοριοδοτούνται µε βάση τις οµάδες κριτηρίων α΄ έως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο.
Στη συνέχεια το Υπηρεσιακό Συµβούλιο, µε βάση την ανωτέρω µοριοδότηση, καταρτίζει πίνακα κατάταξης για κάθε προκηρυσσόµενη θέση κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας. Ο πίνακας αυτός και ο πίνακας αποκλειοµένων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις.
Κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται ενώπιον του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ενστάσεις, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα του φορέα. Αν µετά την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επέλθουν µεταβολές στον πίνακα κατάταξης, ο αναµορφωµένος πίνακας για κάθε προκηρυσσόµενη θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και βάσει του πίνακα αυτού καλούνται οι υποψήφιοι προς συνέντευξη.
Τέλος, με την περίπτ.δ’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται και η περίπτ.στ’ της παρ.4 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 σχετικά με τη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, όπου ορίζεται ότι καλούνται οι επτά (7) πρώτοι υποψήφιοι κάθε πίνακα κατάταξης. Αφού γίνει η µοριοδότηση µε βάση και το κριτήριο της δοµηµένης συνέντευξης, εξάγεται η τελική βαθµολογία, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 88 και καταρτίζονται οι πίνακες κατάταξης.
v. Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Με την περίπτ.ε’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 και μειώνεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου οφείλουν τα αρμόδια όργανα να εκδώσουν απόφαση για την τοποθέτηση των Προϊσταμένων που επιλέχθηκαν από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο και τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, από το διάστημα του 1 μήνα στις 10 ημέρες από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους.
vi. Απαλλαγή Προϊσταμένου από τα καθήκοντά του πριν τη λήξη της θητείας του
Με την περίπτ.στ’ της παρ.5 του άρθρου 78 αντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 89 του Ν.3584/07 και προστίθενται και τα Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια, εκτός από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, στους φορείς που παρέχουν σύμφωνη γνώμη ή αποφασίζουν, κατά περίπτωση, για την απαλλαγή των Προϊσταμένων από τα καθήκοντά τους, εφόσον πρόκειται για Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων.
vii. Γραµµατειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού
Με το άρθρο 85 επέρχονται τροποποιήσεις στα άρθρα 4 και 5 του Ν.3584/07 που αφορούν στη γραµµατειακή υποστήριξη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου και των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, προκειµένου αυτές να εναρµονιστούν µε τις αλλαγές που επέφερε ο ν. 4369/2016 στο σύστηµα βαθµολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα γραµµατειακής υποστήριξης των ανωτέρω συµβουλίων, πρέπει να έχουν το βαθµό Α΄, αντί του προβλεπόµενου σήµερα βαθµού Δ΄, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι υπάλληλοι/γραµµατείς έχουν την απαιτούµενη εµπειρία να φέρουν εις πέρας τις υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο της γραµµατειακής υποστήριξης των συµβουλίων.


Δ. Προσλήψεις προσωπικού
i. Πλήρωση θέσης Ειδικού συνεργάτη Δημάρχου από δημοσιογράφο
Με την παρ.6 του άρθρου 78 αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/07, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 213 του ν. 4555/2018, και παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης µίας εκ των προβλεπόµενων ήδη θέσεων ειδικών συνεργατών, από δηµοσιογράφο (µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών ενηµέρωσης των δηµοτών για τα ζητήµατα που αφορούν τα θέµατα του δήµου και το έργο των δηµοτικών αρχών) και ορίζεται ότι, προϋπόθεση για την κάλυψη της θέσης από δηµοσιογράφο είναι είτε να είναι αυτός µέλος αναγνωρισµένης δηµοσιογραφικής ένωσης είτε να αποδεικνύει τουλάχιστον διετή επαγγελµατική εµπειρία µε την ιδιότητα του δηµοσιογράφου, µέσω της καταβολής των ασφαλιστικών του εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
ii. Εξαιρέσεις από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών
Με την παρ.1 του άρθρου 82 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως το άρθρο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (Α΄93), και εισάγεται πάγια εξαίρεση των διορισµών και προσλήψεων στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, από την αναστολή προσλήψεων, κατά το διάστηµα από την προκήρυξη των αυτοδιοικητικών εκλογών µέχρι την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, εφόσον οι εν λόγω προσλήψεις και διορισµοί διενεργούνται µε τις διαδικασίες και τα κριτήρια του ν. 2190/1994 και υπό την προϋπόθεση οι προκηρύξεις των αντίστοιχων θέσεων να έχουν δηµοσιευθεί από το ΑΣΕΠ πριν από την προκήρυξη των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Επιπλέον, εισάγονται εξαιρέσεις για την πλήρωση των θέσεων που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), για την διαδικασία επιστροφής των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών από σωφρονιστικά καταστήµατα για τη στελέχωση των υπηρεσιών της δηµοτικής αστυνοµίας των Δήµων, σε εφαρµογή του άρθρου 278 του ν. 4555/2018, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 4571/2018, για τις προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ και με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονοµέων άρδευσης, των χειριστών µηχανηµάτων, των εργαζοµένων στους τοµείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθµών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η.), των αµειβοµένων µέσω προγραµµάτων ΕΣΠΑ, των εργαζοµένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού µε αντίτιµο και λοιπές καταβολές και των απασχολούµενων στα προγράµµατα δακοκτονίας, για την κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), και για τις προσλήψεις που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ομοίως, με την παρ.2  του άρθρου 82 αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και εξαιρούνται και από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του Ν.2190/94 οι προσλήψεις µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου σε µια σειρά ειδικότητες και κλάδους που, λόγω της φύσης των υπηρεσιακών αναγκών που καλούνται να καλύψουν και της εποχικότητας αυτών, επαναλαµβάνονται κάθε χρόνο, κατατείνουν δε στην κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που, λόγω της φύσης τους, δεν επιδέχονται καθυστερήσεων ή αναβολών οι οποίες αντικειµενικά θα µπορούσαν να σηµειωθούν σε περίπτωση χρονικής σύµπτωσης αυτών είτε µε τις αυτοδιοικητικές είτε µε τις εθνικές εκλογές ή τις Ευρωεκλογές.
Τέλος με την παρ.3 του άρθρου 82 εισάγεται εξαίρεση από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του Ν.2190/94 στην πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή µεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαµβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 Α.Σ.Ε.Π. (τ. Α.Σ.Ε.Π. 4/2018), καθώς και των θέσεων που καλύπτονται, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) και µε µεταφορά/µετάταξη προσωπικού δυνάµει των άρθρων 40 του ν. 4440/2016 (A΄224) και 23 του ν. 4587/2018 (A΄218)
iii. Εξαίρεση κατηγοριών προσωπικού από την υποχρέωση κάλυψης προκηρυσσόμενων θέσεων ΟΤΑ από άτομα με αναπηρία
Με το άρθρο 84 συμπληρώνεται η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 4440/2016 (Α΄224) και εξαιρούνται οι προκηρυσσόµενες θέσεις τακτικού προσωπικού, ήτοι µόνιµου προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, πλην των διοικητικών, των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιµητηρίων των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, των κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Υδραυλικών, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων,  από την κάλυψη, σε ποσοστό 10%, από άτοµα µε αναπηρία 50% τουλάχιστον, του προηγούµενου εδαφίου.
iv. Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό
Με το άρθρο 86 αντικαθίσταται από 18.12.2018, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 και παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των ΟΕΥ για την ένταξη προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, πλέον των ήδη οριζόμενων, και σε προσωπικό που απασχολούταν µε ενεργές συµβάσεις µίσθωσης έργου σε ΟΤΑ για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι, , καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράµµατος από νοµικά πρόσωπα που είχαν συµβληθεί προς τούτο µε την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράµµατος µε ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συµβάσεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών.
Επιπλέον, δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των αποφάσεων τροποποίησης των ΟΕΥ των ΟΤΑ προς έγκριση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, µέχρι τις 31.3.2019.
Τα ανωτέρω ισχύουν αναδρομικά από τις 18.12.2018.
v. Αύξηση του µέγιστου επιτρεπόµενου αριθµού των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου και µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού
Με το άρθρο 89, αυξάνεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός των ατόµων που προσλαµβάνονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή συνάπτουν σύµβαση µίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, όπως έχει καθοριστεί, σύµφωνα µε την οικ. 22421 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών (Β΄ 2242/15.6.2018), κατά τετρακόσια (400) άτοµα και καθορίζεται στα χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) άτοµα, κατά παρέκκλιση του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 256), όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98).
vi. Στελέχωση των ΚΕΠ
Με το άρθρο 113 αποσαφηνίζεται το εφαρμοστέο πλαίσιο για τη διενέργεια των προσλήψεων που αφορούν στον κλάδο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που στελεχώνει τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ενισχύεται η προσβασιμότητα και η εξυπηρέτηση ατόμων με προβλήματα όρασης και ακοής.


Ε. Μετατάξεις –Μεταφορές προσωπικού
i. Δηµοσίευση των πράξεων µετάταξης υπαλλήλων σε ΟΤΑ
Στο άρθρο 101 του ν. 3584/2007, υπάρχει ρητή πρόβλεψη για τη δηµοσίευση της περίληψης των προβλεπόµενων στον Κώδικα πράξεων υπηρεσιακών µεταβολών των υπαλλήλων, µε µέριµνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ωστόσο, επειδή οι διατάξεις των άρθρων 74, 78, 181 και 182 του ν. 3584/2007, µε τις οποίες ρυθµίζονταν οι µετατάξεις των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε άλλους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, έχουν καταργηθεί µε το άρθρο 19 του ν. 4440/2016, ενώ, σε µεταγενέστερες γενικές και ειδικές διατάξεις, προβλέπονται µετατάξεις υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, συµπεριλαµβανοµένου του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, χωρίς να γίνεται ρητή µνεία στη διαδικασία δηµοσίευσης των σχετικών πράξεων των αρµοδίων οργάνων των Ο.Τ.Α. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε το άρθρο 79, καθιερώνεται ότι η δηµοσίευση γίνεται µε µέριµνα του οικείου Επόπτη Ο.Τ.Α., ως έχοντος την αρµοδιότητα, σε κάθε περίπτωση.
ii. Μετάταξη υπαλλήλων που μετακινήθηκαν από Δήμο σε Νομικό Πρόσωπο και αντίστροφα με το N. 4257/2014
Με το άρθρο 80 προστίθεται νέα παρ.7 στο άρθρο 15 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) και προβλέπεται ότι μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος της µετακίνησης των υπαλλήλων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/14 και εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές υπηρεσιακές ανάγκες, οι υπάλληλοι που µετακινήθηκαν δύνανται, κατόπιν αίτησής τους και µε απόφαση του αρµοδίου προς διορισµό οργάνου, να µετατάσσονται στους φορείς στους οποίους είχαν µετακινηθεί.
iii. Μετάταξη προσωπικού σε διαδημοτικό σύνδεσμο τεχνικής υπηρεσίας με μεταφορά θέσης
Με την παρ.1 του άρθρου 81 συμπληρώνονται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 και η παρ.6 του άρθρου 104Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 180 του ν. 4555/2018 και προβλέπεται η μετάταξη στον διαδημοτικό σύνδεσμο τεχνικής υπηρεσίας, του προσωπικού των δήμων, το οποίο υπηρετεί σε Τμήμα ή Διεύθυνση αντίστοιχο με αυτά που προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνδέσμου και του προσωπικού των πρώην Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.), το οποίο έχει μεταφερθεί σύμφωνα με την περίπτωση VII του άρθρου 280 στον οικείο Δήμο της έδρας του αντίστοιχου νομού ή στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με µεταφορά της θέσης στην περίπτωση µη ύπαρξης κενής οργανικής.
iv. Μετατάξεις σχολικών φυλάκων που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 80 του ν. 4172/2013
Με το άρθρο 87 δίνεται η δυνατότητα και στους Σχολικούς Φύλακες που υπηρετούσαν στους δήµους και οι θέσεις των οποίων καταργήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4172/2013, ενώ στη συνέχεια µετατάχθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονοµικού Προσωπικού σε Νοσοκοµεία της Χώρας, να µετατάσσονται, µε αίτησή τους, είτε στην υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν πριν την κατάργηση της θέσης τους, είτε σε άλλον δήµο, στην ίδια ειδικότητα στην οποία υπηρετούσαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιµότητα.
v. Αποσπάσεις σε γραφεία αιρετών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ) και αποσπάσεις και μετατάξεις ειδικού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας
Με τις τελικές διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 περίπτωσης α΄ και ι΄ του ν. 4440/2016, εξαιρούνται µεταξύ άλλων οι αποσπάσεις σε γραφεία αιρετών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ) αντίστοιχα, από την εφαρµογή του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, όπως επίσης και οι αποσπάσεις και οι µετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόµου.
Ωστόσο, οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3584/2007, µε τις οποίες διενεργούνταν οι µετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας, µέχρι την έναρξη εφαρµογής του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας καταργήθηκαν µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016. Το ίδιο έγινε και µε τις παρ. 11α και 11β του άρθρου 247 του ν. 3852/2010, µε το οποίο διενεργούνταν οι αποσπάσεις σε γραφεία αιρετών Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ), αντίστοιχα.
Εποµένως, για να είναι εφικτή η διενέργεια των ανωτέρω µετατάξεων και αποσπάσεων, εκτός Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας, µε το άρθρο 88 επεναφέρονται σε ισχύ οι προαναφερόµενες διατάξεις, σε εναρµόνιση µε τις προβλέψεις του ν. 4440/2016.
vi. Μετάταξη υπαλλήλων πρώην δημοτικών αστυνομικών που υπηρετούν στην Α.Α.Δ.Ε., σε περιφερειακή ενότητα που υπηρετούσαν πριν τη μετάταξη
Με το άρθρο 91 επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής της παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 με το οποίο προβλέφθηκε η δυνατότητα των υπαλλήλων πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που µετατάχθηκαν υποχρεωτικά σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά σε περιφερειακή ενότητα άλλη από εκείνη στην οποία υπηρετούσαν ως δηµοτικοί αστυνοµικοί, να µετατάσσονται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών στις περιφερειακές ενότητες όπου υπηρετούσαν πριν τη µετάταξή τους, και ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής υπάγονται και υπάλληλοι πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί, που, µετατάχθηκαν µεν αρχικά σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, αλλά, που, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4483/2017 είχαν ήδη µεταταγεί αυτοδίκαια, µε µεταφορά της θέσης τους, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 4389/2016.
Αιτήσεις των υπαλλήλων του προηγούµενου εδαφίου, που υποβλήθηκαν µέσα στην προβλεπόµενη, από την παρ. 5 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, προθεσµία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, γίνονται δεκτές.
vii. Μετακίνηση προσωπικού από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού σε δηµοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού ραδιοφωνίας – τηλεόρασης
Με το άρθρο 95 παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης τακτικού προσωπικού κλάδου ή ειδικότητας Δηµοσιογράφου ή Ηχολήπτη, που υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού σε Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ειδικού Σκοπού Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης των οικείων Ο.Τ.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αυτών και για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών. Η µετακίνηση γίνεται µε απόφαση του δηµάρχου, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.
viii. Μετάταξη –μεταφορά σε ΚΕΠ
Με το άρθρο 114 ορίζεται ότι υπάλληλοι των οποίων η αίτηση µετάταξης/µεταφοράς σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) δυνάµει του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) δεν µπόρεσε να ολοκληρωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, λόγω µη λειτουργίας της υπηρεσίας υποδοχής, δύνανται µε αίτησή τους που υποβάλλεται εντός ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να µεταταχθούν/µεταφερθούν σε άλλο εν λειτουργία Κ.Ε.Π. ή άλλη υπηρεσία του ιδίου ή άλλου Δήµου ή στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η µετάταξη/µεταφορά διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε κενή ή συνιστώµενη θέση της ίδιας κατηγορίας µε αυτή που καταλάµβαναν στους οικείους πίνακες διάθεσης και κλάδου αντίστοιχου των τυπικών τους προσόντων.
ix. Μετάταξη – απόσπαση σε υπηρεσίες απομακρυσμένων – παραμεθόριων και ορεινών – νησιωτικών ΟΤΑ α’ βαθμού
Με το άρθρο 115 συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και ορίζεται ότι ειδικά για τους υπαλλήλους που µετατάσσονται σε υπηρεσίες Μικρών Ορεινών Δήµων και Μικρών Νησιωτικών Δήµων, κατά την έννοια του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ο χρόνος υποχρεωτικής παραµονής στην υπηρεσία υποδοχής ανέρχεται σε τρία (3) έτη.
x. Μεταφορά προσωπικού λυθείσας διαδηµοτικής επιχείρησης του ΠΔ 410/95 στο Δήμο, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ
Με το άρθρο 130 τροποποιείται η παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4483/2017, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4555/2018 και προστίθενται στις επιχειρήσεις των οποίων το προσωπικό δύναται να μεταφερθεί σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας και οι διαδημοτικές επιχειρήσεις του άρθρου 285 του Π.Δ.410/95.


ΣΤ. Υπερωριακή εργασία προσωπικού σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιές και έντονα καιρικά φαινόµενα
Με το άρθρο 90 αυξάνεται το όριο του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 των ωρών υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, το οποίο απασχολήθηκε για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την Δυτική Αττική την 15η Νοεµβρίου 2017 και των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, για το δεύτερο εξάµηνο του 2017 και για τα δύο εξάµηνα του 2018, σε εκατόν εξήντα (160) ώρες για απογευµατινή υπερωριακή εργασία, και εκατόν δεκαέξι (116) ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες. Οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες πρόκειται να δηµοσιευθούν µέχρι τις 30.6.2019, µπορεί να ισχύουν αναδροµικά από 15.11.2017.


Ζ. Ρυθμίσεις μουσικών
i. Μηνιαίος βασικός μισθός ειδικών κατηγοριών Μουσικών
Με το άρθρο 93 ορίζεται ότι η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 είναι ότι, ο µηνιαίος βασικός µισθός των ειδικών κατηγοριών Αρχιµουσικός ή Διευθυντής Χορωδίας, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Κορυφαίος και Μουσικός, διαµορφώνεται βάσει των ειδικών συντελεστών, ανά κατηγορία, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται µε τους βασικούς µισθούς των υπαλλήλων, βάσει της εκπαιδευτικής βαθµίδας στην οποία ανήκουν.
Εποµένως, οι συντελεστές για τους Μουσικούς της ΔΕ κατηγορίας θα υπολογιστούν αρχικά στη βάση των 858 ευρώ, για τους ΤΕ στα 1037 ευρώ και για τους µουσικούς ΠΕ κατηγορίας στη βάσει των 1092 ευρώ αντίστοιχα .
Για τη διαµόρφωση των λοιπών µισθολογικών κλιµακίων και την περαιτέρω εξέλιξη των µουσικών, προστίθεται στον βασικό µισθό και σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο, το σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασµό του βασικού/εισαγωγικού µισθού του προηγούµενου εδαφίου επί τους ειδικούς συντελεστές, ανά κατηγορία, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως ισχύει.
ii. Προσόντα για κατάταξη στην κατηγορία ΤΕ Μουσικών
Με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015, αναγνωρίστηκαν πρόδηλες ιδιαιτερότητες του κλάδου των µουσικών, ως προς την κατάταξή τους στην κατηγορία ΤΕ και προβλέφθηκε ότι αναγκαίο προς τούτο προσόν είναι η κατοχή, όχι πτυχίου ανώτατου τεχνολογικού ιδρύµατος, αλλά τυπικών προσόντων που πιστοποιούν υψηλού επιπέδου µουσικές γνώσεις, καθώς αυτό αποτελεί το αντικείµενο της επαγγελµατικής τους ενασχόλησης και των υπηρεσιών που παρέχουν στους Ο.Τ.Α.. Παρά ταύτα, υπάρχουν περιπτώσεις µουσικών, που, ενώ είναι κάτοχοι των απαιτούµενων κατά την εν λόγω διάταξη τυπικών προσόντων, αποδεικνύοντας έτσι το υψηλό επίπεδο της µουσικής τους εκπαίδευσης, ενώ διαθέτουν σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία ως µουσικοί, εντούτοις δεν διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου, µε αποτέλεσµα να διαµορφώνονται όροι άνισης µεταχείρισής αυτών, σε σχέση µε συναδέλφους τους, µε κριτήρια αλλότρια προς το κατεξοχήν αναγκαίο προσόν για τη διαµόρφωση της υπηρεσιακής τους θέσης, που είναι ο βαθµός της -πιστοποιούµενης µουσικής γνώσης και εκπαίδευσής τους και η επαγγελµατική τους εµπειρία.
Για το λόγο αυτό, με το άρθρο 94 συμπληρώνεται η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 88 του ν. 4483/2017 και προβλέπεται ότι αν ο µουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυµνασίου ή λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής, προκειµένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίο ή το δίπλωµα µουσικής εκπαίδευσης, και πενταετής εµπειρία στην εκτέλεση του οικείου µουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιµουσικού ή επικεφαλής µπάντας ή ορχήστρας.


Η. Ευθύνες υπαλλήλων οικονομικών υπηρεσιών ΟΤΑ και νομικών προσώπων
Με το άρθρο 121 ορίζεται ότι οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τµηµάτων των Οικονοµικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών προσώπων αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα σχετικά µε τις αρµοδιότητες των οικονοµικών υπηρεσιών, κατά την άσκηση των καθηκόντων αυτών, δεν θεωρούνται δηµόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται µόνο για δόλο ή βαρεία αµέλεια, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.


Ολόκληρο το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ όπως ψηφίστηκε ΕΔΩ

δημοσίευσε ...