Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

Τι προβλέπεται για τους υπερχρεωμένους Δήμους"κλεμμένο" από :
 toliontaritoupirea.blogspot.com

Μετατάξεις υπαλλήλων από τους υπερχρεωμένους δήμους προβλέπει, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα εξυγίανσης των ΟΤΑ, το οποίο εξήγγειλε τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης. Οι υπάλληλοι θα μπορούν να μετατάσσονται, σ΄ εθελοντική κατ΄ αρχάς βάση, τόσο προς άλλους Δήμους όσο και προς τις δημόσιες υπηρεσίες, εντός των γεωγραφικών ορίων των περιφερειών στις οποίες εργάζονται.
Ο κ. Καστανίδης επισήμανε ότι η οικονομική εξυγίανση των υπερχρεωμένων ΟΤΑ, οι οποίοι θα τεθούν ουσιαστικά υπό καθεστώς «Μνημονίου», «προκύπτει ως άμεση αναγκαιότητα λόγω των πιεστικών προβλημάτων λειτουργίας τους». Τα προβλήματα αυτά συνδέονται με την αδυναμία καταβολής της μισθοδοσίας και λοιπών ανελαστικών δαπανών, την αδυναμία εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων τους και την αδυναμία καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών σε προμηθευτές και εργολάβους με αποτέλεσμα να υφίστανται κατασχέσεις χρηματικών διαθεσίμων και της περιουσίας της αυτοδιοίκησης από τους πιστωτές της.
Τα χρέη των δήμων
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν ο υπουργός και υφυπουργός Εσωτερικών κ. κ. Χάρης Καστανίδης και Πάρις Κουκουλόπουλος αντίστοιχα, ο συνολικός δανεισμός των Δήμων (άληκτα κεφάλαια) ανέρχεται στο ποσό των 1.900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.100 εκατ. ευρώ είναι υποχρεώσεις προ το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και τα 800 εκατ. ευρώ είναι δάνεια προς ιδιωτικές τράπεζες (εσωτερικού και εξωτερικού)
Σ΄ αυτά τα ποσά δεν συμπεριλαμβάνονται τα δάνεια Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (κυρίως) και των λοιπών δημοτικών επιχειρήσεων που ανέρχονται σε περίπου 250 εκατ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων είναι δάνεια του ΤΠΔ. Ο δανεισμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που αφορά δάνεια που είχαν συνάψει οι πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανέρχεται στο ποσό των 110 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους ανέρχονται σε 1.300 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι ΟΤΑ, ανέρχονται σε 800 εκατ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ, ανέρχονται σε 87 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες.
Ταυτόχρονα με την οικονομική αδυναμία να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους οι δήμοι εμφανίζουν και αδυναμία είσπραξης ιδίων εσόδων. Οι συνολικές απαιτήσεις τους ανέρχονται στο ποσό των 1.650 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1.400 εκατ. ευρώ οφείλονται σε μη εισπραχθέντες φόρους, τέλη και δικαιώματα και επιβληθέντα πρόστιμα.

Το «πακέτο» των μέτρων
Το Υπουργείο Εσωτερικών, όπως είπε ο κ. Καστανίδης, αναγνωρίζοντας τόσο την κρισιμότητα του προβλήματος όσο και την επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των δήμων, αποφάσισε να δρομολογήσει άμεσα εφαρμόσιμα μέτρα που θα ανακουφίσουν τους ΟΤΑ. Για τον λόγο αυτό και σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ. Π. Δ.), σχεδίασαν και θέτουν σε εφαρμογή ένα πακέτο άμεσα υλοποιήσιμων μέτρων.
Συγκεκριμένα:
- Με την τεχνική υποστήριξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα διαμορφωθούν εξατομικευμένα προγράμματα εξυγίανσης για κάθε δήμο που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Με βάση αυτά τα προγράμματα, θα επιδιωχθεί μείωση του μισθολογικού κόστους με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ, ενώ οι ΟΤΑ θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της περιόδου για την αποπληρωμή των δανείων που έχουν συνάψει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε με ιδιωτικές τράπεζες.
- Δρομολογήθηκε ήδη αναχρηματοδότηση των δανείων που έχουν λάβει οι δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής μέχρι και 25 έτη και μείωση του επιτοκίου από 11,5%, που είναι σήμερα το κυμαινόμενο σε περίπου 5,9%. Με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση οι δήμοι θα εξασφαλίσουν μείωση της ετήσιας δόσης, γεγονός που απελευθερώνει πόρους για να διατεθούν για εξόφληση χρεών και λειτουργικές ανάγκες. Ήδη, πέντε δήμοι έχουν προσφύγει στο ΤΠΔ για επαναρύθμιση των δανείων τους.
- Προωθείται συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών των ΟΤΑ προς το κράτος (π. χ., σε ασφαλιστικά ταμεία) με οφειλόμενα ποσά του κράτους προς τους δήμους (π. χ., παρακρατηθέντα).
- Επιδιώκεται η εξασφάλιση κεφαλαίων για το ΤΠΔ προκειμένου να χορηγηθούν χαμηλότοκα δάνεια στους ΟΤΑ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των δήμων προς τρίτους (προμηθευτές) και να εξασφαλιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί.
Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
Η χρηματοδότηση του Προγράμματος Εξυγίανσης θα πραγματοποιηθεί από το «Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η χρηματοδότηση του οποίου επιδιώκεται να καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όχι από τους ΚΑΠ.
Οι ΟΤΑ θα εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είτε υποχρεωτικά είτε εθελοντικά. Όταν γίνεται ένταξή τους στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιείται εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης τους από ορκωτούς ελεγκτές και θα εκπονείται ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα εξυγίανσης, το οποίο θα εγκρίνεται από ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή με επικεφαλής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Απαγόρευση προσλήψεων
Βασική υποχρέωση των δήμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα εξυγίανσης είναι η ανάληψη της υποχρέωσης μείωσης των δαπανών και αύξησης των ιδίων εσόδων τους. Στην κατεύθυνση αυτή επιμέρους υποχρεώσεις είναι:
- Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω Προγράμματος. Η ΣΑΤΑ θα χρηματοδοτεί, κατά περίπτωση, μόνο έργα για συντήρηση - επισκευή των υποδομών
- Πάγωμα ή περιορισμό χρηματοδότησης ορισμένων κωδικών (δημόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις κλπ.)
- Πάγωμα ή περιορισμό των προσλήψεων και συμβάσεων
----------------------------------------------------------
"timeo Danaos et dona ferentes"
    Β.Γ.

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΑ.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                         
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165

Αθήνα 29.7.2011
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:250


                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ακραίο, αιφνιδιαστικό τρόπο, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλος προχώρησε σήμερα σε ανακοίνωση νέων δραματικών και ισοπεδωτικών μειώσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, εμπαίζοντας για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους και το Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Για όσους δεν γνωρίζουν, η κυβέρνηση δια των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης, θα παρουσίαζε το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο την επόμενη εβδομάδα για να τεθεί σε διαβούλευση και να ακολουθήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις.

Αντί αυτού ανακοίνωσε οριζόντιες και δραματικές μειώσεις για όλους τους υπαλλήλους, χωρίς κανένα κριτήριο, επιφέροντας έτσι νέες απώλειες στα εισοδήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία έχουν μειωθεί ήδη κατά 25% το 2010, ενώ και το 2011 με το Μεσοπρόθεσμο και τον Εφαρμοστικό Νόμο, μειώθηκαν ακόμα περισσότερο και μάλιστα αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, μέσω της αύξησης των εισφορών (ασφαλιστικών και υπέρ ανεργίας) και της φορολογίας. Αποτέλεσμα οι μειώσεις στα εισοδήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων να προσεγγίζουν ή και να ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 40%!

Μετά από αυτή την εξέλιξη, οι μάσκες έπεσαν οριστικά. Ο Υπουργός Οικονομικών ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε αποσύρει  σχετική διάταξη στο πολυνομοσχέδιο, επανήλθε σήμερα αιφνιδιαστικά δημιουργώντας  τετελεσμένα ενόψει νέου μισθολογίου και ναρκοθετώντας κάθε απόπειρα διαλόγου.

Μετά από όλα αυτά  οι Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν έχουμε άλλο δρόμο, θα αντιδράσουμε δυναμικά με κινητοποιήσεις ακόμα και μέσα στον Αύγουστο.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στην Καθαριότητα του Δήμου ΝαυπλίουΔυστυχώς άλλος ένα συνάδελφος προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο θυμάτων - εργατών εν ώρα εργασίας στην Καθαριότητα. 

Πρόκειται για 40χρονο νέο που άφησε την τελευταία του πνοή πίσω από απορριμματοφόρο, την ώρα της αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Ναυπλίου.

Ο άτυχος συνάδελφος, εξέτιε ποινή φυλάκισης για χρέη, προσφέροντας κοινωνική εργασία στο Δήμο Ναυπλίου η οποία έληγε σε ένα μήνα.

Χαρακτηριστικό είναι το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΑΣΚ.ΟΤΑ (Αυτόνομη Συνδικαλιστική Κίνηση Εργαζομένων στους ΟΤΑ) για το συμβάν, καταγράφοντας την ωμή πραγματικότητα που επικρατεί στην Καθαριότητα των Δήμων :

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Για το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα στο Δήμο Ναυπλίου

Ο 40χρονος εργάτης που έχασε την ζωή του πίσω από το απορριμματοφόρο του Δήμου Ναυπλίου είναι θύμα των αντεργατικών πολιτικών που θέλουν τους εργάτες καθαριότητας ανεκπαίδευτους, κατά προτίμηση συμβασιούχους και χωρίς ιδιαίτερα μέτρα ατομικής προστασίας.   

Τα χρέη  οδήγησαν το άτυχο εργάτη να κάνει κοινωνική εργασία πίσω από το απορριμματοφόρο του δήμου για να συντομεύσει τον χρόνο της κράτησης του, αλλά τελικά συντόμευσε και πολύ μάλιστα τον χρόνο της ζωής του.

Ο συγκεκριμένος συνάδελφος έρχεται να προστεθεί στους δεκάδες άλλους εργάτες που άφησαν την τελευταία τους πνοή πίσω από τα απορριμματοφόρα για ένα μεροκάματο μέσα στη βρώμα των σκουπιδιών και τις αρρώστιες.

Είχαν την τύχη ….να βολευτούν βλέπετε στο δημόσιο!!! Να γίνουν συνένοχοι με αυτούς που τους διόρισαν στο Δήμο. Να μιλούν ντροπαλά για την δουλειά που κάνουν.

Πίσω από τα απορριμματοφόρα η ζωή έχει μικρή  αξία, αλλά ακόμα και αυτή τη μικρή αξία   οι σοσιαλνεοφιλελεύθεροι κυβερνώντες και  οι χορτασμένοι κονδυλοφόροι την θεωρούν υπερβολικά μεγάλη.

Θέλουν πίσω από τα απορριμματοφόρα πρόσφυγες,  που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν δικαιώματα, δεν έχουν ασφάλιση και θα αποφέρουν μεγάλα κέρδη στους επενδυτές που καραδοκούν να αναλάβουν την διαχείριση των απορριμμάτων.

Αυτούς εξυπηρετεί η κυβέρνηση με την διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη βουλή και δίνεται η δυνατότητα να αναλαμβάνουν και οι ιδιώτες τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

Γιατί πίσω από τα απορριμματοφόρα  δεν υπάρχουν μόνο κακοπληρωμένοι εργάτες και σκουπίδια. Υπάρχουν και μεγάλα κέρδη που δε νοιάζονται για τη ζωή των ανθρώπων.

28 Ιούλη 2011             ΑΣΚ-ΟΤΑ
 -----------------------------------------------------"timeo Danaos et dona ferentes"
    Β.Γ.
Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ 4 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ.Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 752

                              


                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με νομοθετική ρύθμιση-πραξικόπημα που θα φέρει στη Βουλή τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κλείσει το ζήτημα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική μετά το οριστικό «μπλόκο» που έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατόπιν προσφυγής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη ρύθμιση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών θα δοθεί η δυνατότητα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να προκηρύξει Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί σχετική προγραμματική σύμβαση με τον αρμόδιο φορέα της Αυτοδιοίκησης (τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) ή το διάδοχο σχήμα που δημιουργείται με τον «Καλλικράτη» (τον ΦΟ.Δ.Σ.Α.)

Με την ρύθμιση αφαιρείται χωρίς προσχήματα πλέον από την Αυτοδιοίκηση (βλ. Προγραμματική Σύμβαση) η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας.

Διευκολύνεται έτσι η κυβέρνηση να παραχωρήσει τις μεγάλες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στα επιχειρηματικά συμφέροντα χωρίς την ενοχλητική παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όμως, η κυβέρνηση λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν θα επιτρέψει να περάσει αυτό το πολιτικό και νομικό πραξικόπημα. Θα κινηθεί σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να μην προωθηθεί αυτή η απαράδεκτη και πραξικοπηματική ρύθμιση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Δημάρχους του Λεκανοπεδίου της Αττικής, τα Περιφερειακά και Δημοτικά σχήματα σε κοινό μέτωπο πάλης για να μην  περάσει η νομοθετική ρύθμιση που αφαιρεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση τη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       
Ο Πρόεδρος                    Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος                 Ιωάννης Τσούνης

Θέσεις και "Θεσούλες" ….  Σήμερα, δύο πολύ σοβαρά θέματα, που αφορούν τους εργαζόμενους, «κατεβαίνουν» για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά. Το ένα αφορά τον Νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και το άλλο την «κοινωφελή εργασία» ή ενοικίαση εργαζομένων, όπως στην πραγματικότητα θα έπρεπε να ονομάζετε.

 Ο Νέος Οργανισμός όμως, που φιλοδοξεί να είναι σύγχρονος και αποδοτικός, αντικαθιστώντας έναν παλιό αναχρονιστικό που δεν κάλυπτε τις σημερινές ανάγκες, έρχεται να καταργήσει επτακόσιες εβδομήντα οκτώ (778) ΘΕΣΕΙΣ εργασίας μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού, εκ των οποίων, οι διακόσιες πενήντα (250) είναι ΘΕΣΕΙΣ προσωπικού  Καθαριότητας (οδηγοί, χειριστές, εργάτες). Πράγμα που έρχεται σε αντίθεση για ένα Δήμο με 163.910 κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι διερχόμενοι, οι μετανάστες κ.ά.), οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι πολλαπλάσιοι αριθμητικά από την δεκαετία που συστάθηκε ο παλιός Οργανισμός του Δήμου.

Παρήγορο ίσως πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι παρά τις πολλές καταργήσεις, υπάρχουν και 2.506 ΘΕΣΕΙΣ μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού που αισιοδοξούμε να πληρωθούν για να καλύψουν πραγματικά τις ανάγκες του Δήμου. Για να μην σας μείνει απορία για τους πόσους εργαζόμενους έχει ο Δήμος να σας πληροφορήσω ότι αυτή τη στιγμή για την εξυπηρέτηση των 163.910 κατοίκων και όχι μόνο υπηρετούν μόλις 2.779 υπάλληλοι.

  Αξίζει να σημειωθεί  ότι οι καταργημένες ΘΕΣΕΙΣ εργασίας τουλάχιστον, δεν αφορούν υπηρετούντες υπαλλήλους, όπου θα μπορούσαμε να έχουμε τα «παρατράγουδα» που φυσιολογικά είχαν δημιουργηθεί, όταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με την περιβόητη τροποποίηση του Οργανισμού το Δεκέμβριο του 09 επιχείρησε «εξ αμελείας» να καταργήσει θέσεις υπηρετούντων υπαλλήλων, ευτυχώς αυτό αποφεύχθηκε στο Νέο Οργανισμό.

Στα αξιοσημείωτα του Νέου Οργανισμού είναι ότι κάποιες περίεργες "ΘΕΣΟΥΛΕΣ"  διατηρήθηκαν ενώ κάποιες άλλες πιο σημαντικές καταργήθηκαν, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω παρά μόνο ότι δεν χρειαζόμαστε τόσους «ταγματάρχες» όταν δεν υπάρχουν «οπλίτες» ή εκτός κι αν εξυπηρετήσουν μελλοντικά άλλους σκοπούς… που θα τους εξετάσουμε όταν και αν.

Όπως επίσης αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός της σύστασης δύο Διευθύνσεων Δημοτικής Αστυνομίας με τις οκτώ (!) Υποδιευθύνσεις τους…, η ΕΛ.ΑΣ. άραγε έχει τόσες πολλές υποδιευθύνσεις στην Αττική …???

Είχα ξαναγράψει σε παλαιότερη ανάρτηση (Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011) Ενοικιάσεις Εργαζομένων - τιμαί συμφέρουσαι .... για τις νέες ελαστικές σχέσεις εργασίας που προωθούνται σε όλο το Δημόσιο Τομέα αντικαθιστώντας τα stage. Μάλιστα το νέο τους «όνομα» είναι κοινωφελής εργασία …, άλλωστε επικοινωνιακά πουλάει περισσότερο η λέξη κοινωφελής…


Με λίγα λόγια, για να καταλάβετε, είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα που σχεδίασε και προωθεί το Υπουργείο για την καταπολέμηση της ανεργίας …λένε. Δίνει τη δυνατότητα μέσω των Μ.Κ.Ο να προσλαμβάνουν οι Δήμοι και γενικά ο Δημόσιος Τομέας άνεργους του ΟΑΕΔ με πεντάμηνη (!) σύμβαση εργασίας προς 25 ευρώ (!) ημερησίως, δηλαδή 625 ευρώ μηνιαίως (!). Αυτή βέβαια είναι η θεωρία τους που δυστυχώς απέχει πολύ από την πραγματικότητα.

Στην ουσία πρόκειται για στυγνή εκμετάλλευση της ανάγκης για εργασία, πρόκειται για νομιμοποιημένη «ενοικίαση» εργαζομένων, εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες, που οι ίδιες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, έχουν δημιουργήσει στον τομέα της Εργασία και της Ανεργίας.

Οι 600 και πλέον "ΘΕΣΟΥΛΕΣ", που γι’ αυτές θα αποφασίσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά μόνο "ΘΕΣΟΥΛΕΣ" ψηφοθηρικής ομηρίας εργαζομένων, όπως θέλουν να έχουν τους εργαζόμενους οι κυβερνώντες.

Ανοίγει ο δρόμος για νέες πελατειακές σχέσεις των βουλευτών και των Δημάρχων, ανανεώνοντας με καινούργιες ανά τακτά χρονικά διαστήματα μάλιστα, μιας και οι προσλήψεις αυτές θα είναι εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ και μόνο για πέντε μήνες.

Το σίγουρο είναι ότι οι άνεργοι που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό θα κληθούν να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στην καθαριότητα, στο πράσινο, σε παιδικούς σταθμούς και όπου αλλού έχουν ανάγκη οι Δήμοι προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε βασικές τους ανάγκες.

 Ποιος ο λόγος λοιπόν να μην δώσουν μόνιμη και σταθερή εργασία σε ανέργους λύνοντας πραγματικά το πρόβλημα τους και όχι πρόσκαιρα και ευκαιριακά όπως επιχειρούν ?

Ποιος ο λόγος παράκαμψης του ΑΣΕΠ και οι προσλήψεις θα γίνουν από εταιρίες ενοικίασης εργαζομένων όπως θα είναι οι Δικαιούχοι πράξης (φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος) ?

Όπως καταλαβαίνετε τα δύο αυτά θέματα συνδέονται απόλυτα μεταξύ τους, γιατί μιλάμε για θέσεις και για … "θεσούλες"… παίζοντας ανήθικα με τον πόνο του κάθε ανέργου και της οικογένειάς του.

"timeo Danaos et dona ferentes"
    Β.Γ.

 

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2011

Εκτός από το Μισθολόγιο, αλλάζει και το Βαθμολόγιο "κλεμένο" από : www.apnet.gr
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των μισθολογικών κλιμακίων θα μειωθεί από 18 σε 10, γεγονός που σημαίνει ότι θα ταυτιστούν βαθμοί με κλιμάκια και μεταξύ δύο βαθμών θα θεσμοθετηθεί ένα ακόμα μισθολογικό κλιμάκιο κατά μέσο όρο.
Τα πάνω κάτω φέρνει στο Δημόσιο το νέο βαθμολόγιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο Γενικό Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Το επικρατέστερο σενάριο για το βαθμολόγιο περιλαμβάνει 8 βαθμούς τους πέντε που ισχύουν και σήμερα (Α-Ε) και 3 βαθμούς για θέσεις ευθύνης με σημαντικές διαφορές σε σχέση με το υπάρχον καθεστώς.
Δημιουργούνται τρεις βαθμοί - δεξαμενές στελεχών υψηλών προσόντων που θα έχουν τον Α' Βαθμό και θα μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις προϊσταμένων (Α1 για τη θέση γενικού διευθυντή - Α2 για τη θέση διευθυντή - Α3 για τη θέση τμηματάρχη), στις οποίες θα ξεκινούν από καλύτερη αφετηρία οι υπάλληλοι με μεταπτυχιακά, διδακτορικά και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Με τη νέα αρχιτεκτονική του βαθμολογίου συνδέεται η μισθολογική ωρίμανση με τον βαθμό και αποδίδονται στους υπαλλήλους έπειτα από αξιολόγηση.
Επιμηκύνεται για όλους τους δημοσίους υπάλληλους ο χρόνος που θα αξιολογούνται για την απόκτηση νέου βαθμού και διαμορφώνονται μεγαλύτερες διαφορές στην εξέλιξη μεταξύ των κατηγοριών υποχρεωτικής - δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΥΕ και ΔΕ) και τεχνολογικής - πανεπιστημιακής μόρφωσης (ΤΕ και ΠΕ).
Η εξέλιξη των υπαλλήλων με υψηλά προσόντα θα είναι ταχύτερη από τους συναδέλφους τους των κατηγοριών υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αριθμούν 325.673 εργαζόμενους (43% των υπαλλήλων στον στενό δημόσιο τομέα), αλλά θα γίνει δυσκολότερη, αφού θα πρέπει να δίνουν γραπτές εξετάσεις και προφορική συνέντευξη υπό την εποπτεία του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων που έχει συσταθεί, αρχής γενομένης από το 2012.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των μισθολογικών κλιμακίων θα μειωθεί από 18 σε 10, γεγονός που σημαίνει ότι θα ταυτιστούν βαθμοί με κλιμάκια και μεταξύ δύο βαθμών θα θεσμοθετηθεί ένα ακόμα μισθολογικό κλιμάκιο κατά μέσο όρο.
Η θεσμοθέτηση των 10 μισθολογικών κλιμακίων σημαίνει ότι οι ωριμάνσεις για του δημοσίους υπαλλήλους θα αποδίδονται έπειτα από αξιολόγηση κάθε 4 χρόνια κατά μέσο όρο.
Κατάργηση
Θεωρείται σίγουρη η κατάργηση της ετήσιας αξιολόγησης των υπαλλήλων από τους προϊσταμένους και θα διαμορφωθούν νέα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογούνται για την απόδοση της ωρίμανσης.
Από τις αρχές του 2012 και μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου για το Επιτελικό κράτος με τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων και των ΝΠΔΔ, αναμένεται να μειωθούν οι θέσεις προϊσταμένων (τμηματαρχών, διευθυντών και γενικών διευθυντών) μέχρι και 30% από τις 24.000 που ισχύουν σήμερα στον στενό δημόσιο τομέα.
Η νέα πραγματικότητα στον χάρτη του δημόσιου τομέα θα καταστήσει δυσκολότερη την ανέλιξη των υπαλλήλων, που όμως θα αμείβονται καλύτερα αν υπερισχύσει το σενάριο που θέλει να αποδίδονται επιδόματα θέσης έως και 1.000 ευρώ για τους γενικούς διευθυντές. Στόχος του εγχειρήματος θα είναι να δοθούν κίνητρα στους προϊσταμένους και να υπάρχουν σαφείς μισθολογικές διαφορές μεταξύ των βαθμών.
ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Επιμηκύνεται ο χρόνος των προαγωγών
Με βάση το βαθμολόγιο που ισχύει σήμερα ένας υπάλληλος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης φτάνει στον Α' βαθμό έπειτα από 14 χρόνια. Σύμφωνα με το νέο βαθμολόγιο θα μπορεί να «φτάσει» στον Α' βαθμό εάν επιτύχει στις εξετάσεις και στην αξιολόγηση προκειμένου να ανελιχθεί στους βαθμούς Γ' και Β' (εισέρχεται στην υπηρεσία με τον βαθμό Δ') έπειτα από 16-18 χρόνια.
Αντίστοιχα ένας υπάλληλος που έχει διδακτορικό εισέρχεται στο Δημόσιο με βαθμό Γ' και μπορεί να φτάσει στον Α' βαθμό έπειτα από 11 χρόνια. Το χρονικό διάστημα για να μπορεί να διεκδικήσει θέση προϊσταμένου αναμένεται να αυξηθεί στα 13 χρόνια, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτυγχάνει στις εξετάσεις προκειμένου να ανελιχθεί στη διοικητική πυραμίδα.
Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης θα μπορούν να φτάσουν στο βαθμό Α' έπειτα από 9 χρόνια με το νέο βαθμολόγιο, ενώ σήμερα εισέρχονται με τον βαθμό Β' και μπορούν να καταλάβουν θέση ευθύνης έπειτα από 5 χρόνια. Οι δημόσιοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης στον στενό δημόσιο τομέα αριθμούν 367.574 και αντιστοιχούν στο 48% των υπαλλήλων στα υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
Για τους υπαλλήλους δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν προβλέπεται από το ισχύον βαθμολόγιο να καταλαμβάνουν θέσεις διευθυντών ή γενικών διευθυντών. Στον Α' Βαθμό μπορούν να φτάσουν σήμερα μόνο οι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έπειτα από 19 χρόνια υπηρεσίας και έχουν τη δυνατότητα να καταλάβουν θέση τμηματάρχη, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα συναδέλφου τους πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης.
Αντίστοιχα οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης μπορούν να φτάσουν μόνο μέχρι τον Β' βαθμό έπειτα από 22 χρόνια. Μετά τη δραστική μείωση των θέσεων ευθύνης που θα επιφέρει ο «Καλλικράτης στο κράτος», αναμένεται με το νέο βαθμολόγιο και οι δύο εκπαιδευτικές κατηγορίες να μην έχουν τη δυνατότητα κατάληψης θέσεων ευθύνης.
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»
Κινητικότητα και στους προϊσταμένους
Με το Γενικό Μισθολόγιο που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση στις αρχές Αυγούστου από τα αρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αναμένεται να θεσμοθετηθεί και η έννοια του «Κρατικού Υπαλλήλου». Ολοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα θεωρούνται εργαζόμενοι του υπουργείου ή του ΝΠΔΔ που απασχολούνται αλλά του κρατικού μηχανισμού.
Πιθανολογείται ότι για πρακτικούς λόγους θα θεωρούνται υπάλληλοι του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί το καθεστώς κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών του Δημοσίου. Σημαντικό κίνητρο για την αύξηση της κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών θα αποτελέσει η εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου όπου θα λαμβάνουν την ίδια αμοιβή οι υπάλληλοι με τα ίδια προσόντα και την ίδια προϋπηρεσία, όπου και αν εργάζονται.
Οι θέσεις προϊσταμένων θα προκηρύσσονται σε όλο το φάσμα των δημόσιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης υπαλλήλων με υψηλά προσόντα μεταξύ διαφορετικών υπουργείων. Οι επιλογές των προϊσταμένων θα γίνονται έπειτα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και η θητεία τους θα είναι πενταετής.
Αναδημοσίευση απο ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 25-7-2011
------------------------------------------------------
"timeo Danaos et dona ferentes"
    Β.Γ.

δημοσίευσε ...