Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 41ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 109


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Του 41ου  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας και τις από 9 Νοεμβρίου 2011 και 24 Ιανουαρίου 2012 αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

Στο 41ο  Τακτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25, 26 και 27 Απριλίου 2012, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Διοικητικός Απολογισμός - Οικονομικός Απολογισμός.
2.       Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3.       Πρόγραμμα Δράσης - Προϋπολογισμός.
4.       Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5.       Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκπροσώπων στα Ταμεία.

Το 41Ο Τακτικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «GRAND HOTEL PALACE» (Μοναστηρίου 305-307 - Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 549000). Με νεότερη ανακοίνωση θα σας γνωστοποιηθεί  το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
                                                                               
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

        Ο Πρόεδρος                Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 Θέμης Μπαλασόπουλος          Ιωάννης Τσούνης

Ενημέρωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την κατάταξη στο νέο ΒαθμολόγιοΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (ΑΡΘΡΟ 28) ΤΟΥ Ν.4024/2011.
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/941/οικ.2517/27-1-2012
 
 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10-2011)
 
Κατόπιν πολλών ερωτημάτων δημοσίων υπηρεσιών και σε συνέχεια της υπ΄αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ.21500/31-10-2011 (ΑΔΑ:45ΒΣΧ-Β5Α) εγκυκλίου μας και προκειμένου να εφαρμοστούν ορθά και με ενιαίο τρόπο οιδιατάξεις του άρθρου 28 του ν.4024/2011, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
 
Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ως άνω νόμου, δεν κάνουν διάκριση μεταξύ δοκίμων ή μη, αλλά παρέχουν το δικαίωμα σε όλους τους υπηρετούντες υπαλλήλους να καταταγούν στους νέους βαθμούς ανάλογα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τους.
 
1. Το γεγονός ότι ορισμένοι δόκιμοι υπάλληλοι θα καταταγούν σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού, λόγω αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας για τη μισθολογική τους εξέλιξη ή λόγω αναγνωρισμένου και συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου, δεν έχει ως συνέπεια την απαλλαγή τους από τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, την οποία υποχρεωτικά πρέπει να διανύσουν προκειμένου να μονιμοποιηθούν. Ως εκ τούτου, οι υπηρετούντες την 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) δόκιμοι υπάλληλοι θα καταταγούν βάσει της αναγνωρισμένης τους υπηρεσίας λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την κατοχή τυχόν αναγνωρισμένου και συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και θα διανύσουν το υπολειπόμενο διάστημα της δοκιμαστικής τους υπηρεσίας στο βαθμό κατάταξής τους.
 
 Όσον αφορά την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 28 σχετικά με την κατάταξη των υπαλλήλων που έχουν κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία μετά την κτήση του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας.
Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που έχουν κάνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία, για τους οποίους ο μη υπολογισμός στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τους του μισού του πέραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας, θα είχε ως συνέπεια την κατάταξή τους σε βαθμό χαμηλότερο απ’ αυτόν που θα κατατάσσονταν εάν παρέμεναν σε χαμηλότερη κατηγορία, η κατάταξή τους τελικά θα γίνει δυνάμει της επιφύλαξης που θέτει η διάταξη της παρ.3, δηλ. στο βαθμό που θα κατατάσσονταν αν παρέμεναν στην κατώτερη κατηγορία χωρίς ωστόσο να υπολογίζεται και πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
Άλλωστε, εάν αναγνωριστεί ο πλεονάζων χρόνος και στις περιπτώσεις ενεργοποίησης της ως άνω επιφύλαξης, θα προκύψουν φαινόμενα άνισης μεταχείρισης μεταξύ αφενός των υπαλλήλων για τους οποίους δεν θα εφαρμοστεί η σχετική επιφύλαξη και αφετέρου των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην επιφύλαξη αυτή και θα καταταγούν εξ αυτού του λόγου σε ανώτερο βαθμό.
 
 Η κατάταξη των υπαλλήλων που κατά την 1.11.2011 ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατόπιν επιλογής από το αρμόδιο όργανο και έχουν τον απαιτούμενο χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7, ήτοι τουλάχιστον 20 έτη υπηρεσίας, γίνεται στο Βαθμό Α΄, λαμβάνοντας ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό το όριο της παρ. 7 του άρθρου 7, δηλ. τα είκοσι (20) έτη υπηρεσίας. Επίσης, όσοι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν ως προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1β του άρθρου 51 του ν. 3905/2010, εμπίπτουν στην έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 28 και θα καταταγούν στο βαθμό Α’, καθόσον
 
2.  κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του νόμου αυτού ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και ορίστηκαν από το όργανο το οποίο προβλέφθηκε εν προκειμένω ως αρμόδιο από τις εν λόγω διατάξεις του ν. 3905/2010.
 
 Για την κατάταξη των υπαλλήλων που έχουν αθροιστικά τις ιδιότητες του κατόχου αναγνωρισμένου και συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου και του αποφοίτου της Ε.Σ.Δ.Δ. ή Ε.Σ.Τ.Α., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 1 του πρόσφατα ψηφισθέντα νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» θα εφαρμοστεί η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.
 
 Τέλος, η βαθμολογική κατάταξη των αποφοίτων της ΚΑ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ και της Δ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. κατά το διορισμό τους στις υπηρεσίες, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011, ήτοι θα καταταγούν στο Βαθμό Δ’, με πλεονάζοντα χρόνο τον χρόνο φοίτησής τους στις ως άνω Σχολές. Κατόπιν τούτου, όσες Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού διαπιστώσουν ότι η κατάταξη των υπαλλήλων τους δεν έγινε σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να προβούν στη διόρθωση των συγκεκριμένων διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης
των υπαλλήλων τους.
 
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού ή Προσωπικού των Υπουργείων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου που εποπτεύουν και να παράσχουν κάθε συνδρομή για την εφαρμογή της.
 
Ο Υφυπουργός
Ντίνος Ρόβλιας

Χρειάζεται η βοήθειά σου ...


Έπεσαν οι μάσκες στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά 
Το επικοινωνιακά,  αντιμνημονιακό προφίλ που ήθελε να προβάλει συνεχώς η Δημοτική Αρχή ,κατά την  σκληρή για την κοινωνία περίοδο κρίσης που διανύουμε , καταρρίφθηκε  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την  χτεσινή συνεδρίαση του. Απέδειξε περίτρανα και στους πιο δύσπιστους , ότι ακολουθεί  την ξεπουληματική και νεοφιλελεύθερη πολιτική της συγκυβέρνησης και του κόμματος που την στηρίζει, παραχωρώντας περιουσία του Δήμου προς όφελος των «ολίγων» ιδιωτικών συμφερόντων και εις βάρος της Πειραϊκής Κοινωνίας, αρχής γενομένης από τις παραλίες του Πειραιά.

Σε μια πολύκροτη συνεδρίαση εν μέσω αντιδράσεων τόσο από την πλευρά όλων των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης που δήλωσαν ευθέως ότι θα καταψηφίσουν το θέμα, όσο και από την μεριά των  δημοτών που είχαν κατακλύσει την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου εκφράζοντας  έντονα την αντίθεσή τους  στην παραχώρηση των χώρων της παραλίας Βοτσαλάκια και Φρεατίδας  προς εκμετάλλευση  σε Ιδιώτη, χάνοντας τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα που είχε μέχρι σήμερα,  η Δημοτική Αρχή βαφτίζοντας την Ιδιωτικοποίηση σε Αξιοποίηση κατάφερε να το περάσει, με  τρόπο βέβαια  που όλοι οι παρευρισκόμενοι είδαν και έζησαν.

Σκηνές και διαδικασίες από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και τον ίδιο τον Δήμαρχο που αφενός  δεν είναι αντιπροσωπευτικές για τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου καταστρατηγώντας τον κανονισμό του και αφετέρου  βάλλουν κατά της ίδια  της  Δημοκρατίας , καταγγέλθηκαν από την αντιπολίτευση   ως φασίζουσες και βαθειά αντιδημοκρατικές, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση και την αίθουσα. Δεν έλειψαν επίσης  οι προκλήσεις και οι αντεγκλήσεις  μεταξύ  του Δημάρχου και   Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας  προς τους Δημότες, όταν αυτοί τους υπενθύμισαν ότι δεν αποτελούν πλειοψηφία αλλά μόνο το 23%  και πως στην πράξη θα ακυρώσουν οι Πειραιώτες  την ψήφιση του ξεπουλήματος της Δημοτικής Περιουσίας.

Τον "χορό" των αποχωρήσεων για την ιστορία να αναφέρουμε ότι άνοιξε πρώτη η Δημοτική Παράταξη "Λαϊκή Συσπείρωση" με την επικεφαλής της κα. Ελπίδα Παντελάκη, τη σκυτάλη μετά πήρε η "Συμμαχία στον Πειραιά" με τον κο Γιάννη Καρδαρά και την κα. Μαρία Σταθάκη και ακολούθησαν οι υπόλοιπες Δημοτικές Παρατάξεις. Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι ουδείς εκ των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης δεν εκφράστηκε θετικά για το θέμα της παραχώρησης είτε επί της διαδικασίας (Πειραιάς Όλοι Μαζί, κος Αντ. Καλογερόγιαννης) είτε επί της ουσίας (ξεπούλημα) αλλά και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε (υπόλοιπες παρατάξεις).

Υ.Γ. το πόσοι δημότες ήταν παρών στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν εύκολο να μετρηθούν, το πόσοι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής ήταν παρόντες και ψήφισαν, ήταν τρομερά δύσκολο λόγω "συνωστισμού".

"timeo Danaos et dona ferentes"  !!!
  Β.Γ.  

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.


"Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.4024/2011. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κα ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ."
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:104/30-1-2012


ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ
(ΑΡΘΡΟ 15, ΠΑΡ.1 του ΝΟΜΟΥ 4024/2011)

1. Στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού καταβάλλεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 οριζόμενο κατά κατηγορία ως εξής:

Α΄ κατηγορία 150,00 ευρώ μηνιαίως και περιλαμβάνει το προσωπικό  που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.

Β΄ κατηγορία 125,00 ευρώ μηνιαίως και περιλαμβάνει το εποπτικό προσωπικό καθαριότητας, καθαριότητας εσωτερικών χώρων, το τεχνικό προσωπικό, τους τεχνίτες εν γένει, το υγειονομικό προσωπικό, το γεωτεχνικό προσωπικό, τους περιβαλλοντολόγους, τους συντηρητές έργων τέχνης, τους μουσικούς πνευστών οργάνων, το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, τους οδηγούς και όλους τους κλάδους της κατηγορίας Υ.Ε.
     
Γ΄ κατηγορία 100,00 ευρώ μηνιαίως και περιλαμβάνεται όλο το λοιπό προσωπικό.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε.
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012


Αγαπητοί Φίλοι,

Θέλω εκ μέρους των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να σας μεταφέρω τις ευχαριστίες τους για την πρόσκλησή σας να παραβρεθούμε στο Συνέδριό σας, το πρώτο που πραγματοποιείται μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» αλλά και την νέα οργανωτική δομή, όχι μόνο των Ο.Τ.Α. αλλά και του συλλογικού σας οργάνου της Κ.Ε.Δ.Ε.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Παρά το γεγονός ότι υπό την πίεση των κοινωνικών αντιδράσεων, όπως αυτές εκδηλώθηκαν μέσα από την πρωτοφανή σε έκταση, όγκο και παλμό, πανεργατικές απεργιακές κινητοποιήσεις του Οκτωβρίου του 2011, το κυβερνητικό σχήμα άλλαξε, εν τούτοις το μνημονιακό μέτωπο διευρύνθηκε και η σκληρή μνημονιακή πολιτική είναι βέβαιο ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, πλήττοντας ολοένα και περισσότερο τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, τους νέους, τα ευρύτερα λαϊκά και μεσαία κοινωνικά στρώματα.

Καθώς η νέα, τρικομματικής σύνθεσης κυβέρνηση, καλείται αφενός να υλοποιήσει τους εκτελεστικούς Νόμους με όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και τον Πολυνόμο και αφετέρου να διασφαλίσει τους όρους της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, ψηφίζοντας και εφαρμόζοντας τη νέα δανειακή σύμβαση και τους όρους που τη συνοδεύουν.

Επί της ουσίας καλείται να συνεχίσει μια πολιτική που έχει ήδη αποτύχει, καθώς εκτός από άδικη αποδείχτηκε εντελώς αναποτελεσματική.

Πρόκειται για την ίδια πολιτική που, αντί να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, τη βύθισε σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση, με αποτέλεσμα η οικονομία να καταρρέει, το βιοτικό επίπεδο του Λαού μας να επιστρέφει δεκαετίες πίσω και η ανεργία να εκτινάσσεται σε ανατριχιαστικά ύψη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2009, μέσα σε δύο μόλις χρόνια, αυξήθηκε κατά 100% και έφτασε σήμερα να ξεπερνά το 20% στο σύνολο του εργατικού δυναμικού και το 40 - 45% στους νέους ηλικίας έως 24 ετών.

Η νέα κυβέρνηση εφαρμόζει λοιπόν την ίδια λανθασμένη συνταγή, με διευρυμένη αυτή τη φορά στήριξη εκ μέρους του πολιτικού συστήματος και υπό την καθοδήγηση ενός τεχνοκράτη πρωθυπουργού.

Η πραγματικότητα όμως, παρά την απόπειρα αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης και απενεχοποίησης της νέας κυβέρνησης για εκείνα που θα ακολουθήσουν, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα κληθεί να πάρει πολιτικές αποφάσεις και να υλοποιήσει νέα μέτρα που θα επηρεάσουν σημαντικά, πολύ φοβούμαστε δραματικά, τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ανήκουν στα ευρύτερα λαϊκά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, για την επόμενη, αν όχι τις επόμενες, δεκαετίες.

Μέσα σε αυτές τις οικονομικές, κοινωνικές συγκυρίες έρχεται το Συνέδριό σας να συζητήσει και να αποφασίσει για το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα:

1.        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»:
      Με το Ν. 3852/2010 η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετατρέπεται καθημερινά σε γραφειοκρατικό μηχανισμό, απρόσωπο και απόμακρο από τον πολίτη. Ένα χρόνο από την εφαρμογή του τα προβλήματα στη λειτουργία των Ο.Τ.Α.  πολλαπλασιάζονται αντί να μειώνονται και οι πολίτες αδυνατούν να εξυπηρετηθούν. Διαπιστώνεται επί της ουσίας ότι η συγκεκριμένη Διοικητική Μεταρρύθμιση ήρθε με σκοπό το μεγαλύτερο έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τα κυρίαρχα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα και να υπηρετήσει το μνημόνιο, το σύμφωνο σταθερότητας και την επιβολή της πιο ακραίας, βάρβαρης νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

2.        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:
      Και στα Οικονομικά των Ο.Τ.Α. έχει σταθερή εφαρμογή η πολιτική του μνημονίου και το όχημα για την επιβολή και στο χώρο μας νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Τα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα τρία τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί σε εκπληκτικό ποσοστό που ξεπερνάει το 50%. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η έλλειψη και των ελάχιστων πόρων για άσκηση πολιτικής, η αδυναμία καταβολής των λειτουργικών δαπανών, πολιτική που οδηγεί μαθηματικά τους Ο.Τ.Α. σε οικονομική κατάρρευση αλλά και την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας και της κοινωνικής πολιτικής.

3.        ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.:
      Η προσπάθεια εκχώρησης των υπηρεσιών σε ιδιώτες μέσω Σ.Δ.Ι.Τ. κατ΄ επιταγή της κυβέρνησης και της τρόικας σε συνδυασμό με το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τις ανάγκες της κοινωνίας. Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» επιχειρούνται συστηματικά πολιτικές άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων κοινωνικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκποίησης της Δημόσιας Περιουσίας και εμπορευματοποίησης κάθε κοινωνικής δραστηριότητας.
      Οι μαζικές απολύσεις που ετοιμάζονται και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι άγριες περικοπές στους θεσμοθετημένους πόρους είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διάλυση ολόκληρων υπηρεσιών στους πιο σημαντικούς τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Καθαριότητα, Πράσινο, Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Ε.Π., Κοινωνικές δομές, κ.λ.π.) και βέβαια το κενό αυτών των σημαντικών αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων θα το καλύψουν οι «ιδιώτες-επενδυτές» που θα κερδοσκοπήσουν εις βάρος των πολιτών και της κοινωνίας.

4.       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:
      Η προσπάθεια της κυβέρνησης να εκχωρήσει στα μεγάλα – επιχειρηματικά συμφέροντα συνολικά το σύστημα διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βρει θερμούς συμπαραστάτες και στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η επιλογή τεχνολογιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και θα αυξήσουν σημαντικά τα δημοτικά τέλη που θα κληθούν σε περίοδο οικονομικής κρίσης να πληρώσουν οι πολίτες.
      Η μη αντίδραση στην πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στην κατάργηση του άρθρου 12 του Ν.1650/1986 που καθόριζε ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη διαχείριση των Δημοτικών απορριμμάτων.
      Η καθυστέρηση στην έκδοση του Π.Δ. που προβλέπει ο Ν.3852/2010 για τη λειτουργία των Φο.Δ.Σ.Α. με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ.
      Η συνέχιση της ομηρίας και της επιβάρυνσης των πολιτών από την στήριξη της σύμβασης με την Ε.Ε.Α.Α.Α. Α.Ε. για τα υλικά συσκευασίας (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ).
      Η έγκριση πλέον των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων, όχι από τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακά Συμβούλια) αλλά από όργανα μακριά από τους πολίτες και την κοινωνία.
      Οι επιλογές, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια της Αττικής, για την κατασκευή φαραωνικού τύπου εργοστασίων που θα είναι παντελώς άχρηστα και θα έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, δείχνουν ξεκάθαρα τις επιλογές και κάποιων αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
      Παντελής έλλειψη πρόβλεψης για τη διαχείριση των Ε.Ι.Α. η έκθεση σε καθημερινό κίνδυνο της υγείας των εργαζομένων στην καθαριότητα και τα Νοσοκομεία αλλά και συνολικά των πολιτών από την ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.


5.       ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ – ΕΦΕΔΡΕΙΑ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – Ο.Ε.Υ. – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:
      Η αποτυχία της εφεδρείας και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αξιολόγηση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο για μαζικές απολύσεις και στους Δήμους, με αποτέλεσμα τον περιορισμό των δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α.
      Η αποδοχή χωρίς καμιά αντίδραση των Ο.Τ.Α. των αποφάσεων της κυβέρνησης για την κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων ακόμα και αυτών που κενώνονται λόγω συνταξιοδότησης, η μη ψήφιση μέχρι σήμερα σύγχρονων λειτουργικών Ο.Ε.Υ. που θα υπηρετούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και ο περιορισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ακόμα και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες δείχνουν τις πραγματικές διαθέσεις των πολιτικών που θα εφαρμοσθούν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με αποτέλεσμα τη διάλυση των υπηρεσιών, την εκχώρηση των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και την επιβάρυνση των πολιτών που θα αναγκαστούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών.
      Κάποιοι στην κατάσταση που δημιουργείται και στα αδιέξοδα που θα βρεθούμε ΟΛΟΙ το επόμενο χρονικό διάστημα σφυρίζουν αδιάφορα, θεωρώντας ότι κάποιοι άλλοι θα τα λύσουν… ή ότι με τις ασπιρίνες της πρόσληψης διμηνιτών ή εποχιακού προσωπικού θα καλυφθούν οι οξυμένες ανάγκες από τις ελλείψεις του προσωπικού.

6.       ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
      Η λάθος συνταγή που ακολουθήθηκε στο παρελθόν για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης και της ανεργίας συνεχίζεται και αυτή την κρίσιμη περίοδο, ενώ η εμπειρία μας έχει δείξει ότι είναι εφήμερες και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Καθώς νέα προγράμματα εργασιακής ομηρίας και μαύρης εργασίας προωθούνται μέσω του προγράμματος «Κοινωφελούς Εργασία» ενώ η επαναφορά… σαν ξαναζεσταμένο φαγητό της πρόσληψης μέσω προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. 55.000 ατόμων για την απασχόλησή τους σε έργα αυτεπιστασίας των Δήμων με την εκχώρηση θεσμοθετημένων πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποθηκεύοντας ουσιαστικά το μέλλον των πολιτών και των εργαζομένων.

Αγαπητοί φίλοι,

Στο Τακτικό Συνέδριό σας τον Ιανουάριο του 2010 τονίζαμε ότι η παντελής έλλειψη αναφοράς στο ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ρόλος τους και η πραγματική αναβάθμισή του στις νέες διαμορφωμένες συνθήκες, η αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού, η συνεχής επιμόρφωση, η ενίσχυση των νέων δομών με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν από την συνένωση των Δήμων με στόχο την εξυπηρέτηση του Δημότη και την ενίσχυση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιβεβαίωσε τις ανησυχίες μας αλλά και την αρνητική θέση μας για το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», καθώς όλο αυτό το χρόνο έχουμε υποστεί την πιο ακραία βάρβαρη και νεοφιλελεύθερη πολιτική που εξαφάνισε κάθε εργασιακό, συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό και θεσμικό δικαίωμα.

Για να βγούμε από το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, εργαζόμενοι και αιρετοί, πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα από κοινού να συμμετέχουμε σε ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο που θα έχει δύο στόχους: Την ανατροπή αυτής της άδικης και αδιέξοδης πολιτικής και την καθημερινή παρέμβασή μας με στόχο η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίξει τον πραγματικό ρόλο της, και να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης ώστε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για την Τοπική Ανάπτυξη:

·          Απόδοση όλων των οφειλομένων από το κράτος και άρνηση μεταφοράς οποιασδήποτε αρμοδιότητας που δεν εξασφαλίζει εκ των προτέρων τους αναγκαίους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό, καθώς η μείωση κατά 50% περίπου των πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση με δεκάδες νέες αρμοδιότητες αποτελεί το καλύτερο άλλοθι σε όσους επιθυμούν την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.

·          Ριζική αναθεώρηση του «Καλλικράτη» που να προβλέπει δημοκρατική, διοικητική και οικονομική μεταρρύθμιση και πραγματική αποκέντρωση.

·          Αποτροπή των πολιτικών άμεσης και έμμεσης ιδιωτικοποίησης κρίσιμων αναπτυξιακών και κοινωνικών αρμοδιοτήτων (απορρίμματα, ενέργεια, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λ.π.).

·          Υπεράσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων και συμπαράσταση στις αγωνιστικές παρεμβάσεις των εργαζομένων στις αποφάσεις της κυβέρνησης για την εργασιακή εφεδρεία, τις απολύσεις, την κατάργηση των οργανικών θέσεων και τις συνεχείς μειώσεις των αποδοχών. Αποτροπή της προσπάθειας κινεζοποίησης με την συγκρότηση του μετώπου Αυτοδιοίκησης, κοινωνίας και εργαζομένων.

·          Συνέχιση και επέκταση των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών με τη διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα. Διασφάλιση της παραμονής του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού με την ενσωμάτωση όλων αυτών των δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες των Δήμων (Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών).·          Το ξεκαθάρισμα των σχέσεων των Ο.Τ.Α. και υπηρεσιών του κράτους (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ο.Γ.Α., ΕΛ.Γ.Α. κ.λ.π.) στην άσκηση αρμοδιοτήτων τους χωρίς κανένα μέχρι σήμερα όφελος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

·          Την άμεση ανάγκη επανακαθορισμού των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας και αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του ένστολου προσωπικού στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων του.

·          Την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, καμιά απόλυση εργαζόμενου, κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων, όχι στη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και την ομηρία χιλιάδων άνεργων εργαζομένων.

·          Επίλυση βασικών κλαδικών και θεσμικών αιτημάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Υπογραφή Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου των Ο.Τ.Α. Αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων Υγιεινής και Ασφάλειας

Αγαπητοί φίλοι,

  Το επόμενο χρονικό διάστημα που η επίθεση της κυβέρνησης και της τρόικας θα ενταθεί στους εργαζόμενους, στους άνεργους και στην κοινωνία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως μια μορφή εξουσίας που βρίσκεται κοντά στον πολίτη δεν μπορεί να παρακολουθεί από μακριά την οικονομική εξαθλίωσή τους. Η ευθύνη σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται αλλά αποδίδεται. Η αδίστακτη στοχοποίηση της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόζεται τα δυο τελευταία χρόνια καθώς οι επιπτώσεις της στους εργαζόμενους δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μοιρολατρικά και παθητικά από τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο ίδιος ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαξιώνεται, αποδομείται, συμβιβάζεται, επαιτεί και δεν διεκδικεί. Οφείλουμε όλοι μας να μην συμβιβαστούμε, να αντιδράσουμε.

δημοσίευσε ...