Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΟΓΡΑΦΗ Σ.Σ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
Π.Κ.: 8/31-1-2011
“Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.
Στην Αθήνα σήμερα, Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2011 οι υπογεγραμμένοι:

α. ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΛΙΑ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α., εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δυνάμει της με αριθμ. πρωτ.:οικ.55603/29-9-2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,

β. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΔΕΛΛΟΥ, Προϊσταμένη του Β΄ Τμήματος της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της με αριθμ. πρωτ: οικ.2/2372/0022/5-1-2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών,

γ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.), νομίμως εξουσιοδοτημένος δυνάμει της με αριθμ. πρωτ: 1287/23-12-2010 εξουσιοδότησης της διοίκησης της παραπάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω:

Άρθρο 1:

1. Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων που απασχολείται στους Δήμους, στις Κοινότητες, στους Συνδέσμους, στα Ιδρύματα και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και Κοινοτήτων και Οργανισμούς που εξαρτώνται ή επιχορηγούνται από τους Δήμους ή τις Κοινότητες, με συμβάσεις εργασίας Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα μέλη των σωματείων που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.) όπως αυτό προκύπτει από τα μητρώα των αντίστοιχων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Για την εφαρμογή της παρούσας Σ.Σ.Ε. απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του σωματείου, ότι οι εργαζόμενοι είναι μέλη του καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., ότι το σωματείο είναι μέλος της.
Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

2. Για την προσχώρηση και επέκταση εφαρμογής της παρούσας Σ.Σ.Ε. από άλλη συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990.
Άρθρο 2:

Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των ειδικοτήτων των αντίστοιχων κλάδων των άρθρων 2 έως 12, εκτός του κλάδου Δ.Ε.2 Εποπτών Καθαριότητας, του άρθρου 13, εκτός των κλάδων Δ.Ε.4, Δ.Ε.11, Δ.Ε.24, Δ.Ε.25, Δ.Ε.26, Δ.Ε.27, Δ.Ε.28, Δ.Ε.29, Δ.Ε.30., Δ.Ε.32 Δ.Ε.35, των κλάδων των άρθρων 14 και 15 του Π.Δ. 22/1990, οι Καλλιτεχνικοί Διευθυντές, οι Πτυχιούχοι μουσικοί Ανώτερων και Ανώτατων Σχολών με πτυχία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, καθώς και το λοιπό καλλιτεχνικό προσωπικό, οι οποίοι εμισθοδοτούντο με τις διατάξεις των εδαφ. γ’ και δ’ της παρ. 7 του άρθρου 3 της από 23-10-1997 Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. μισθοδοτούνται ως κατωτέρω:

1. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25 και 28 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 297/23-12-2003), “Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις”, της παρ. 1, περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3336/2005 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96/20-4-2005), “Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις”, του άρθρου 11, περ. ιη του Ν. 3453/2006 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 74/7-4-2006) “Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιριών και άλλες διατάξεις”, του άρθρου 1, παρ. 1, εδαφ. ιη του Ν. 3554/2007 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 80/18-4-2007) “Εισοδηματική πολιτική έτους 2007, φορολογικές και άλλες διατάξεις”, του άρθρου 88 του Ν.3606/2007 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 195/17-8-2007), του άρθρου 8, παρ. 1 του Ν. 3670/2008 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117/20-6-2008) και των άρθρων 5, 6 και 8 παρ. 2 και 3 του κεφαλαίου Β’ “Εισοδηματική πολιτική έτους 2008” του Ν. 3670/2008 “Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου εισοδηματική Πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις” (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 117/20-6-2008) επεκτείνονται και έχουν ανάλογη εφαρμογή στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, των παραπάνω κλάδων, του παρόντος άρθρου.

2. Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 3205/2003, θα γίνει με βάση τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται κατά την αρχική πρόσληψη των υπαλλήλων αυτών ή εκείνα που απαιτήθηκαν για την τυχόν ένταξή τους σε άλλη ειδικότητα και όχι με άλλα αυξημένα πρόσθετα προσόντα που απέκτησαν κατά την περίοδο της εργασίας τους.

3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τομείς εκτός Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα) δεν αναγνωρίζονται για την μισθολογική εξέλιξη ( Μ.Κ. και Χρονοεπίδομα) των παραπάνω υπαλλήλων.

4. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας, καθώς και η ωριαία αμοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 16 του Ν. 3205/2003, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 3:

Καθορισμός αποδοχών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Ο βασικός μισθός του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που προσλαμβάνεται στους Ο.Τ.Α. ορίζεται ως κατωτέρω:
Με 0 έτη έως 5 έτη υπηρεσίας από 1-1-2008 1.429 €. από 1-10-2008 1.457 €.

Με 5 έτη έως 10 έτη υπηρεσίας από 1-1-2008 1.439 €. από 1-10-2008 1.467 €.

Με 10 έτη έως 15 έτη υπηρεσίας από 1-1-2008 1.449 €. από 1-10-2008 1.478 €.

Με 15 έτη έως 20 έτη υπηρεσίας από 1-1-2008 1.461 €. από 1-10-2008 1.489 €.

Με 20 έτη έως 25 έτη υπηρεσίας από 1-1-2008 1.471 €. από 1-10-2008 1.500 €.

Με 25 έτη έως 30 έτη υπηρεσίας από 1-1-2008 1.482 €. από 1-10-2008 1.511 €.

Με 30 έτη έως 35 έτη υπηρεσίας από 1-1-2008 1.492 €. από 1-10-2008 1.522 €.

Στο προσωπικό αυτό χορηγούνται επίσης:

α. Το επίδομα προβληματικών και παραμεθορίων περιοχών και το επίδομα ειδικής απασχόλησης των παρ. 4 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003.

β. Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του παρόντος άρθρου χορηγείται η οικογενειακή παροχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.3205/2003, όπως ισχύει.

γ. Τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης που προβλέπονται και για τους λοιπούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τη με αριθμ.:2/50025/0022/3-10-2006 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1489/6-10-2006) και με αριθμ. πρωτ.:2/95080/0022/29-12-2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2684/31-12-2008) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω διάταξης προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι δικαιούχοι κατά την 31-12-2004, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.

Για τον υπολογισμό της τυχόν προσωπικής διαφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά του επιδόματος γάμου και τέκνων.

δ. Για την κατάταξη στα ανωτέρω κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει.

Άρθρο 4:

1. Οι μουσικοί που δεν κατέχουν πτυχία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης αμείβονται με τα ημερομίσθια της περίπτωσης Β του άρθρου 5 της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2. Οι σχολικοί φύλακες (Δ.Ε.) αμείβονται με τα ημερομίσθια της περίπτωσης Β’ του άρθρου 5 της παρούσας Σ.Σ.Ε. λόγω της φύσεως της εργασίας τους (βάρδιες).

3. Στις παρακάτω ειδικότητες του καλλιτεχνικού προσωπικού χορηγείται στις συνολικές αποδοχές τους τα εξής ποσά κατά μήνα λόγω των αυξημένων καθηκόντων τους.

Διευθυντής Φιλαρμονικής: 40,00 €.

Διευθυντής Χορωδίας: 30,00 €.

Αρχιμουσικός: 20,00 €.

Κορυφαίος Μουσικός: 10,00 €.

Άρθρο 5:

Τα ημερομίσθια του κατωτέρω προσωπικού από 1-10-2008 διαμορφώνονται ως εξής:

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΚΑΤΑΝΟΜΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 1-10-2008
0 30,72
1 31,88
3 33,04
5 34,20
7 35,40
9 36,56
11 37,72
13 38,92
15 40,08
17 41,24
19 42,40
21 43,60
23 44,72
25 46,32
27 47,48
29 48,68
31 49,84
33 51,00

Β. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

ΧΡΟΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ 1-10-2008
  0 35,76
  1 37,12
  3 38,44
  5 39,84
  7 41,24
  9 42,56
11 43,96
13 45,32
15 46,68
17 48,08
19 49,40
21 50,80
23 52,20
25 53,96
27 55,28
29 56,68
31 58,04
33 59,44
Για την κατάταξη στα ημερομίσθια των εδαφ. Α´ και Β´ λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που αναφέρεται στο άρθρο 15 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύει.

Γ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ.

α. Το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις αποθήκες υλικών και το προσωπικό των ειδικοτήτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που προσφέρει τεχνικές εργασίες κατατάσσεται στα τεχνικά ημερομίσθια της παρ. Β του άρθρου αυτού με μηδέν έτη υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες. Η δε περαιτέρω μισθολογική του εξέλιξη στα τεχνικά ημερομίσθια θα υπολογίζεται από την ημερομηνία χορήγησης του τεχνικού ημερομισθίου.

Η παραπάνω παράγραφος ισχύει μέχρι 31-12-2011.

β. Το βοηθητικό προσωπικό που απασχολείται στις αποθήκες υλικών και το προσωπικό των ειδικοτήτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) που προσφέρει τεχνικές εργασίες κατατάσσεται στα τεχνικά ημερομίσθια της παρ. Β του άρθρου αυτού μετά τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης στις ανωτέρω υπηρεσίες. Για την κατάταξη στα τεχνικά ημερομίσθια θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που έχουν προσφέρει τεχνικές εργασίες.

Η παραπάνω παράγραφος ισχύει από 1-1-2012.

γ. Οι εργάτες που απασχολούνται ως οδηγοί με άδεια οδήγησης και σχετική άδεια της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του Υπουργείου Εσωτερικών, θα λαμβάνουν τα αντίστοιχα ημερομίσθια των τεχνιτών για όσο διάστημα θα ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Δ. Τα ανωτέρω ημερομίσθια των εδαφ. Α, Β, και Γ, του παρόντος άρθρου προσαυξάνονται:

1. Με επίδομα γάμου 1,41 € ημερησίως που καταβάλλεται:

α. Στους έγγαμους μισθωτούς, ανεξάρτητα αν ο ή η σύζυγος ασκεί ή όχι βιοποριστικό επάγγελμα ή είναι ή όχι συνταξιούχος και ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι και πόσα παιδιά.

β. Στους άγαμους γονείς και στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας καθώς και στους διαζευγμένους.

2. Με επίδομα τέκνων που καταβάλλεται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ. β της παρ. 1, των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 297/23-12-2003),όπως αντικαταστάθηκε το εδάφιο β, της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.3205/2003 με την παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.3336/2005 (Φ.Ε.Κ.- ΤΕΥΧΟΣ Α΄ –ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96/20-4-2005).

3. Με ανθυγιεινό και επικίνδυνο επίδομα:

α. Για το προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων και αφοδευτηρίων, τους οδηγούς απορριμματοφόρων αυτοκινήτων και ανοιχτών φορτηγών, τους χειριστές μηχανικών σαρώθρων, τους εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, νεκροταφείων και ρίψης ασφάλτου, τους απασχολούμενους στην υγειονομική ταφή απορριμμάτων και στους σταθμούς μεταφόρτωσης, καθώς και για τους μηχανοτεχνίτες συνεργείων αυτοκινήτων, με ποσό 6,80 € ημερησίως.

β. Για τους απασχολούμενους στις λοιπές υπηρεσίες, με ποσό 6,00 € ημερησίως.

4. Με τη δραχμική διαφορά του εδαφίου Δ3 του άρθρου 3 της από 6-7-1998 Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., για όσους υπηρετούσαν κατά την 31-12-1997.

5. Ειδικά για τους επιστάτες και τους επόπτες καθαριότητας τα ημερομίσθια του άρθρου αυτού αυξάνονται κατά 0,5 ευρώ.

Άρθρο 6:

Οι διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 εφαρμόζονται αναλόγως και για το αντίστοιχο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Άρθρο 7:

Για τους εργαζόμενους που μετατάσσονται από υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στους Ο.Τ.Α. έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2515/1997 και οι εγκύκλιοι του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αριθμ. 2047159/7543/0022/8-9-1997 και 2087756/12442/0022/15-12-1997.

Άρθρο 8:

Επίδομα αδείας

Το επίδομα αδείας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου καταβάλλεται την 1η Ιουλίου έκαστου έτους.

Άρθρο 9:

Μηνιαία κατά αποκοπή έξοδα κίνησης

Η αριθμ.: 2/50025/0022/3-10-2006 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1489/6-10-2006) και με αριθμ.πρωτ.:2/95080/0022/29-12-2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2684/31-12-2008) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους για τους υπαγόμενους στην παρούσα.

Άρθρο 10:

1. Οι διατάξεις των άρθρων 54 έως και 60 και 65 έως και 67 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 143/28-6-2007) “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, έχουν εφαρμογή για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (άρθρο 177, παρ.1 του Κώδικα). Για δε το προσωπικό με σχέση εργασίας Ορισμένου Χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ.1,2,3, 5 και 6 του άρθρου 57, η παρ.6 του άρθρου 60 και το άρθρο 67 του Ν.3584/2007 (άρθρο 177, παρ.2).

2. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997 και του άρθρου 30, παρ.8 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 263/23-12-2008) ισχύουν και για το προσωπικό του άρθρου 1 τις παρούσας.

3. Στον πατέρα υπάλληλο χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών σε περίπτωση γέννησης τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.

4. α. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά στις χωματερές (Υγειονομική Ταφή – Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων κλπ.) μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται πέντε (5) ημέρες επί πλέον κανονική άδεια το χρόνο.

β. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά:
α. στην αποκομιδή απορριμμάτων,
β. στην ταφή και εκταφή νεκρών,
γ. στην ασφαλτόστρωση,
δ. στην αποχέτευση,
ε. στα αφοδευτήρια,
στ. στα συνεργεία συντήρησης αυτοκινήτων απορριμμάτων,
ζ. σε οικοδομικές εργασίες,
η. εργάτες ύδρευσης,
θ. υδραυλικοί γενικά,
ι. εργάτες κήπων,
κ. εναερίτες ηλεκτρολόγοι.
μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τριών (3) ημερών επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο.

γ. Η εβδομαδιαία απασχόληση των εργαζομένων των προηγούμενων περιπτώσεων α’ και β’ ορίζεται σε τριάντα δύο (32) ώρες χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή.

δ. Οι Ο.Τ.Α. που απασχολούν εργαζόμενες είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρδια.

Σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης, και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας απασχόλησης.

5. Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 3584/2007 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μόνιμων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Οι άδειες στο προσωπικό αυτό χορηγούνται ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 62, παρ. 2 έως 6 και 63 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων).

Οι βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού χορηγούνται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων άρθρο 174, παρ.2).

Άρθρο 11:

Κατασκηνώσεις

Στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που έχει παιδιά ηλικίας από 6 ετών και μέχρι 14 ετών, ο οικείος Ο.Τ.Α., εφόσον δεν διαθέτει κατασκηνώσεις, υποχρεωτικά φροντίζει για την αποστολή των παιδιών σε κατασκηνώσεις, τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη θα βαρύνει κατά 50% τον οικείο Ο.Τ.Α. και κατά 50% τον εργαζόμενο.

Άρθρο 12:

Συνδικαλιστικές Άδειες

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο παράρτημα (Ι) που αφορά τις συνδικαλιστικές άδειες στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Ευνοϊκότερες με Νόμο ρυθμίσεις παραμένουν σε ισχύ.

Άρθρο 13:

Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών

Στην παρούσα Σ.Σ.Ε. προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το συνημμένο παράρτημα (ΙΙ) που αφορά την παρακράτηση των συνδικαλιστικών εισφορών στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Άρθρο 14:

Ατομικά Μέσα Προστασίας

1. Η με αριθμ. πρωτ.: 53361/2-10-2006 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1503/11-10-2006), με αριθμ.: 36586/10-7-2007 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1323/30-7-2007) και αριθμ. οικ. 31119/19-5-2008 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 990/28-5-2008) κοινές Υπουργικές Αποφάσεις έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος τους και για το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και για τις ειδικότητες και θέσεις εργασίας που αναφέρονται σ’ αυτή.

2. Ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά τον χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας.

3. Στις ειδικότητες πληροφορικής χορηγούνται τα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. με αριθμ.: 130558/12-6-1989 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Β’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 471/16-6-1989), όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 15:

Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 79/14-3-1989) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 2556/1997 (Φ.Ε.Κ. – ΤΕΥΧΟΣ Α’ – ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 270/24-12-1997) ισχύουν και για το προσωπικό των Ο.Τ.Α.

Άρθρο 16:

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας

Για το Προσωπικό το οποίο κατατάσσεται στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3320/2005, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη το σύνολο της υπηρεσίας που παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 164/2004 και πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 αυτού συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου των 24 ή 18 μηνών που αναφέρεται στο παραπάνω Π.Δ. Ο χρόνος υπηρεσίας που παρασχέθηκε μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 164/2004 αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3205/2003.

Τα ανωτέρω ισχύουν και τους υπαγόμενους στις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3491/2006 καθώς και στις όμοιες της παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.3613/2007.

Άρθρο 17:

Επίδομα Προβληματικών και Παραμεθόριων Περιοχών

Στο προσωπικό που αμείβεται με τις παρ. Α΄ και Β΄ του άρθρου 5 της παρούσης και στο οποίο δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή για τον ίδιο λόγο εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3205/2003 όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 18:

Αποζημίωση του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007

Στην αποζημίωση που καταβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007, “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”, στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται και τα επιδόματα εορτών και αδείας και προσαυξάνουν την αποζημίωση κατά το 1/6 όπως έχει κρίνει ο Άρειος Πάγος (1139/1974).

Άρθρο 19:

Μετάταξη με εμπειρία

α. Το προσωπικό των Ο.Τ.Α. που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε ειδικότητες βοηθητικού προσωπικού μπορεί να μετατάσσεται ύστερα από αίτηση του και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που συνιστώνται με την απόφαση της μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, στις κατωτέρω ειδικότητες: Ηλεκτρολόγου, Χειριστού Μηχανήματος Έργου, Οδηγού Αυτοκινήτου, Τεχνίτες Γενικά, Δενδροανθοκηπουρού – Δενδροκόμου – Κηπουρού – Ανθοκόμου, Επόπτου Καθαριότητας και Μαγείρου.

Για την μετάταξη αυτή θα πρέπει να κατέχει απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών.

β. Για τις μετατάξεις αυτές ως χρόνος για την κατάταξη στα τεχνικά ημερομίσθια των ειδικοτήτων που μετατάσσονται θα λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος της εμπειρίας.

Άρθρο 20:

Αποτίμηση σε χρήμα των Ειδών Ατομικής Προστασίας

Σε όσους εργαζόμενους δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι 31-12-2006 τα είδη ατομικής προστασίας παρελθόντων ετών (σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση του 2003) η αξία τους αποτιμάται σε χρήμα καθ’ όσον έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την χορήγησή τους.

Άρθρο 21:

Πλασματικά Μισθολογικά Κλιμάκια

Στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που σύμφωνα με τον Κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α. υπάγεται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά με την συμπλήρωση πέντε (5) ετών υπηρεσίας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά θα αμείβεται με το επόμενο από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, με την συμπλήρωση δέκα (10) ετών θα αμείβεται με το επόμενο ημερομίσθιο από το δικαιούμενο και με την συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών θα αμείβεται με το επόμενο από το δικαιούμενο ημερομίσθιο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 22:

Τα προβλεπόμενα από τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων της παρούσας Σ.Σ.Ε. ποσά, προερχόμενα από πάσης φύσεως επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές γενικά καθώς και τα με οποιαδήποτε άλλη ονομασία οριζόμενα και από οποιαδήποτε διάταξη, γενική ή ειδική, προβλεπόμενα, καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 23:

Ισχύς της Σ.Σ.Ε.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2010 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα. Κάθε προηγούμενη Σ.Σ.Ε. καταργείται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ          
1. ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΛΙΑ                         

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΔΕΛΛΟΥ


                                   Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


                                     ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παρατυπούν , παρανομούν και αυθερετούν στην πλάτη μας ???


Πρόκειται για το Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά που με πολύ μεγάλη ελαφρότητα αποφασίζει και τιμωρεί τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα που σημειωτέον είναι οι μόνοι κακοί υπάλληλοι του Δήμου Πειραιά, οι μόνοι που καθημερινά πέφτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα και πρέπει να " εκτελεστούν ". Για να βρίσκει άλλοθι τόσο η υπηρεσία, όσο και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή για τις δικές τους ατέλειες και λάθη πάνω στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας. Αλλά δεν θα πέσω στη παγίδα του κοινωνικού αυτοματισμού να τα βάλω με άλλους εργαζόμενους όπως θέλουν και εφαρμόζουν οι πάντες τον τελευταίο καιρό, είναι τυχαίο στα 30 θέματα τα 29 να αφορούν το εργατοτεχνικό προσωπικό της καθαριότητας ....? δεν έχουμε και εκείνο τον απερίγραπτο τύπο να μας βγάλει τους λογάριθμους και να μας απαντήσει ....!!!

Έχω ξαναγράψει για το θέμα του Υπηρεσιακού - Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο γεννήθηκε σε εκείνη την ανεπανάληπτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (21-4-2010) που προς χάρη του, τέως πλέον, Γ.Γ. άλλαξε τη σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου, χωρίς καν να έχουν απαρτία μέσα στην αίθουσα. (αλλά ξέχασα...υπάρχει και η περιφορά !!!).

Αυτό το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, που καταστρατηγήθηκε επανειλημμένα ο Ν. 3584/2007, για να ανασυγκροτηθεί, έρχεται και επιβάλει ποινές σε εργαζόμενους καταστρατηγώντας εκ νέου τον συγκεκριμένο νόμο 3584/2007 "΄Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων".

Για να γίνω πιο σαφής και να καταλάβετε πως μας αντιμετωπίζουν, σε τι κράτος δικαίου εργαζόμαστε και κάτω από ποιες συνθήκες λαμβάνωνται οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με εργαζόμενους καθορίζοντας τη μοίρα τους, σας αναφέρω τα εξής.

1ο.Για την ανασυγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου :

Α) παρ. 2 του άρθ. 7 του Ν.3584/2007 : "κατά τη διάρκεια της διετίας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών , εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι" 
 Δεν αποδείχτηκαν από τις αποφάσεις τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου, όσο και του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας οι σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι (π.χ. μετάταξη σε άλλο Δήμο, παραίτηση από τη υπηρεσία, μακροχρόνια αναρρωτική άδεια, άδεια λοχείας, μητρότητας, πειθαρχικής ποινής όπως υποβιβασμός, παύση κ.λ.π, σοβαρή ασθένεια του ίδιου ή άμεσου συγγενικού προσώπου) που οδήγησαν σε παραίτηση τα μέλη του προηγούμενου Υπ. Συμβουλίου και μάλιστα τη στιγμή που ένα μέλος εξ αυτών ξαναδιορίσθηκε σαν αναπληρωματικό μέλος.

Β) παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.3584/2007 : "Σε κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο ο αριθμός των οριζόμενων από την Υπηρεσία μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό, και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1)."

Το Δημοτικό Συμβούλιο όμως πρότεινε στο Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας και εκείνος με τη σειρά του αποφάσισε πως πρέπει να διοριστούν  τρεις (3) γυναίκες... προς απαξίωση των αντρών που υπηρετούν στο Δήμο κι ας είχαν τις προϋποθέσεις διορισμού.

2ο. Οι αποφάσεις που λαμβάνει το Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Α) παρ. 1  άρθρου 126 του νόμου 3584/2010
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο είτε με την παραπομπή του στα συλλογικά πειθαρχικά όργανα των άρθρων 123 και 124 του παρόντος. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή στα συλλογικά όργανα του άρθρου 123 του παρόντος.......

Με τη μη τήρηση του συγκεκριμένου άρθρου δίνουν τη δυνατότητα στην Δημοτική Αρχή να μπορεί να εκβιάζει τον εργαζόμενο, με ένα πιθανό για εκείνη παράπτωμα και να τον έχει όμηρο για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί, με την απειλή μιας επιβαλλόμενης ποινής ετεροχρονισμένα.

Β) Τιμωρούν εργαζόμενους για συνδικαλιστική δράση

Εργαζόμενοι που ακολούθησαν απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου τους κρίθηκαν ότι υπέπεσαν σε πειθαρχικό παράπτωμα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο και τιμωρήθηκαν.  

Γ) παρ.2  άρθρου 128 του νόμου 3584/2010 : "Το παραπεμπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο και αποστέλλεται μαζί με το φάκελο της υπόθεσης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Η παράλειψη κοινοποίησης του παραπεμπτηρίου εγγράφου συνεπάγεται ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας....."
Δεν στέλνουν ειδοποίηση εγγράφως στους διωκόμενους εργαζόμενους, ώστε να λάβουν γνώση και να παραστούν μόνοι τους ή με τον δικηγόρο τους κατά τη συζήτηση του θέματος τους ....δηλαδή καταδικάζουν ερήμην....!

Δ) Οι αποφάσεις των "ερήμην" ποινών πάρθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 και στους εργαζόμενους κοινοποιήθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2011 ...έπρεπε να περάσουν οι εκλογές και μετά να ανακοινωθούν....τυχαίο ??? ...με τίποτα !!!
Αυτά και άλλα πολλά γίνονται στο Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο τη στιγμή που εκκρεμεί μια προσφυγή που έχουμε κάνει στον Υπουργό Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη νομιμότητα  της σύνθεσης του. Δεν περιμένω βέβαια και πολλά αφού η ίδια η κυβέρνηση πλέον ακολουθεί το  σοφό ρητό που λέει :
                                               " οι νόμοι είναι για να μην τηρούνται "

"timeo Danaos et dona ferentes",
   Β.Γ.

Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Δ Ε Ν- - - - - -Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Υ Μ Ε ! ! !

Αγωγή για το επίδομα των 176 Ευρώ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ                                                ΠΕΙΡΑΙΑΣ: 28 / 1 / 2011

ΟΔΗΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
& ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ                                             Αρ. Πρωτ.: 04
ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΡΕΤΣΙΝΑ 45
18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                         Προς : Μέλη Σωματείου
ΤΗΛ/ΦΑΞ: 2104194499
Email:somedp@yahoo.gr
ΜΕΛΟΣ Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,
Όσοι επιθυμούν μπορούν να διεκδικήσουν δικαστικά το επίδομα των 176 € για το διάστημα από 1 – 7 – 2009 μέχρι και 31 – 10 – 2010, το οποίο καθ’ ότι δεν ξεπερνά τις 3.000 € ( 17 μήνες Χ 176 € = 2.992 €) δεν υπόκεινται σε έφεση, δηλαδή με απλά λόγια οι συνάδελφοι που θα ασκήσουν αγωγή διεκδικώντας το επίδομα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πληρωθούν με τις πρωτόδικες αποφάσεις.

Η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπόθεση είναι η κα Δέσποινα Μεταξά και οι οικονομικοί όροι είναι οι ίδιοι με τις προηγούμενες αγωγές που έχουμε κάνει, δηλαδή 20 € προκαταβολή από τον κάθε υπάλληλο και με το πέρας της υπόθεσης και την καταβολή των δικαστικά διεκδικούμενων ποσών στους υπάλληλους του Δήμου ποσοστό οριζόμενο σε πέντε (5%) τοις εκατό.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από τις 4 συνολικά αγωγές που ασκήθηκαν από την δικηγόρο κα Δέσποινα Μεταξά για λογαριασμό μας, τον Ιούλιο του 2009 , έχουν ήδη δικασθεί οι τρεις (3). Οι δύο (2) αγωγές αφορούν μόνιμους υπαλλήλους και αναμένονται οι αποφάσεις και η τρίτη αφορά υπαλλήλους με σύμβαση Αορίστου χρόνου η οποία βγήκε δεκτή η απόφαση και έχει ασκηθεί έφεση από το Δήμο η οποία θα εκδικασθεί στις 14 – 3 – 20012. Η δε τέταρτη αγωγή (μονίμων)θα δικαστεί την 28-2-2011.

Όσοι λοιπόν συνάδελφοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε αγωγές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με το Σωματείο το αργότερο μέχρι τις 11/2/2011 προκειμένου να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατό την υπόθεσή μας.

Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας


Αλ. Νταβέλης                                    Β. Γκιτάκος

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (26 / 1 / 2011)


Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 36

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη τα σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα που διαπιστώνονται στα Επικουρικά Ταμεία Ασφάλισης, το επικείμενο "κούρεμα" που σχεδιάζεται στις επικουρικές συντάξεις, αλλά και τις επιλογές που προωθούνται στο νέο μισθολόγιο για παραπέρα περικοπές των αποδοχών των Δημοσίων Υπαλλήλων, που προωθούνται ως συνέχεια των μέχρι τώρα οδυνηρών περικοπών στα επιδόματα αλλά και στο 13ο και 14ο μισθό, αποφάσισε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση και με βασικό κριτήριο το συντονισμό του αγώνα με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, να προχωρήσει σε ένα νέο κύκλο αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων:

 Πραγματοποίηση, σε συνεργασία με άλλους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς στις αρχές Φεβρουαρίου, συλλαλητηρίων κατά της ακρίβειας και των ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης (εισιτήρια Μ.Μ.Μ., αύξηση των εισιτηρίων στα εξωτερικά ιατρεία, Δ.Ε.Κ.Ο. κ.λ.π.).

3ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας (11.30 π.μ. έως λήξη ωραρίου) στις 10 Φεβρουαρίου 2011 για την ανάδειξη του διεκδικητικού πλαισίου και με αιχμή τα προβλήματα στα Επικουρικά Ταμεία (πραγματοποίηση - την ίδια ημέρα - συγκεντρώσεων για την προετοιμασία της απεργίας, παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς του Δημοσίου κ.λ.π.)

24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση στις 23 Φεβρουαρίου 2011 και πραγματοποίηση κεντρικής απεργιακής συγκέντρωσης στις 11.00 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Εξυγίανση στα οικονομικά του ΔήμουΕξυγίανση στα οικονομικά του Δήμου Πειραιά θέτει η σημερινή συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κου Γιάννη Ραγκούση με τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Πειραιά κο. Βασίλη Μιχαλολιάκο, παρουσία και του προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κο. Αλέξανρδο Αντωνόπουλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη συνάντηση των δύο αντρών από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του Δημάρχου Πειραιά και με το ίδιο θέμα συζήτησης...τα οικονομικά του Δήμου Πειραιά.

Για να αντιμετωπισθεί το υπέρογκο χρέος του Δήμου Πειραιά που αγγίζει περίπου τα 300 εκ ευρώ, (δάνεια από Τράπεζες και Τ.Π.& Δ. - τόκοι - χρέη προς τρίτους), αλλά και των υπόλοιπων Δήμων που έχουν μεγάλα χρέη,  θα υποστεί την εφαρμογή "μνημονίου" στα οικονομικά του.

Με πολύ απλά λόγια αυτά που θα εφαρμοστούν για να γίνει αναδιάρθρωση του χρέους είναι οι περικοπές δαπανών, το "πάγωμα" των προσλήψεων και οι εκ νέου "χαμηλότοκες" δανειοδοτήσεις.

Φυσικά με ότι αυτά συνεπάγονται στην ανάπτυξη της Πόλης, στους Δημότες και στους εργαζόμενους του Δήμου.

"timeo Danaos et dona ferentes",

  Β.Γ.

Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

Καθαρισμός του οικοπέδου του Δήμου στο Σχιστό.


Μακριά από τα φλας της δημοσιότητας τις κάμερες και τις κορώνες, τα μέλη του Σωματείου Οδηγών - Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών του Δήμου Πειραιά από χτες το βράδυ στις 10:00 μ.μ. έστησαν γιγαντιαία επιχείρηση καθαρισμού του οικοπέδου στο Σχιστό που είναι ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά και είχε μετατραπεί σε "χωματερή".
Να θυμίσουμε ότι στο χώρο αυτόν λειτουργούσε ο Λιανοτεμαχιστής του ΕΣΔΚΝΑ που "κομμάτιαζε" τα βαριά αντικείμενα που μαζεύαμε από τις συνοικίες του Πειραιά, μέχρι της κατάργησής του λόγω ακριβού κοστολογίου....!
Στο συγκεκριμένο χώρο έχουν συσσωρευτεί πάνω από 2000 τόννους αντικείμενα και σκουπίδια.


Σίγουρα είναι αξιέπαινη η φιλότιμη προσπάθεια των μελών του Σωματείου μας που εκτός ωραρίου εργάζονται με δύο φορτωτές και εννέα ανοιχτά φορτηγά, που διαθέτει ο Δήμος, να καθαρίσουν ένα χώρο που έχουν ακουστεί τόσα πολλά.
Παράλληλα η κίνηση αυτή είναι μέσα στο πλαίσιο αποφυγής εργολαβίας από ΙΔΙΩΤΗ, όπως ήταν η αρχική βούληση της Δημοτικής Αρχής, χρεώνοντας το Δήμο ο ΙΔΙΩΤΗΣ ... αρκετές χιλιάδες ευρώ.
Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι την επιχείρηση κατευθύνει ο Πρόεδρος του Σωματείου μας Αλέξανδρος Νταβέλης μαζί με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Κωνσταντίνο Ξύγκο.

"timeo Danaos et dona ferentes",
 Β.Γ.

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ του κου. ΤΑΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗ (πρ. αντιδήμαρχου) σχετικά με τον διαχειριστικό έλεγχο στο Δήμο ΠειραιάΣχετικά με  τον έκτακτο Διαχειριστικό έλεγχο που πρόκειται να  ζητήσει ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος στο Δημοτικό Συμβούλιο της 25/1 ,για την περίοδο 2002-2010 έχω να δηλώσω τα παρακάτω :
1.Είναι γνωστό  ότι έκτακτο Διαχειριστικό έλεγχο  μπορεί να διατάξει ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 169 Ν.3463/2006),καθώς και η Οικονομική Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών μετά από αίτημα του Υπουργού Εσωτερικών ή του Γ.Γ Περιφέρειας (άρθρο 168 Ν.3463/2006) και ασφαλώς θα μπορούσε να ζητηθεί και από τον ίδιο το Δήμαρχο χωρίς να απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού δεν εμπίπτει στις ισχύουσες αρμοδιότητες του.
2.  Αναφορικά με την περίοδο της Αντιδημαρχίας μου στα οικονομικά του Δήμου Πειραιά  (18/1/2009-1/4/2010) όλες οι δαπάνες του  Δήμου  υπήχθησαν  στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο διενέργησε σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει και θεώρησε όλα τα σχετικά εντάλματα πληρωμών που είχα υπογράψει. ( Υπήρχαν δηλαδή  εγγεγραμμένες  σχετικές  πιστώσεις  στον προϋπολογισμό του Δήμου, τηρήθηκε  η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία του λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων και ήταν  πλήρη όλα τα δικαιολογητικά των δαπανών).
3. Συμπαρατάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ του οποιοδήποτε έλεγχου στα οικονομικά του Δήμου Πειραιά, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να εντάσσεται στην λογική της επικοινωνίας και μόνον.  
 Πρωταρχικό καθήκον για τη Διοίκηση Β. Μιχαλολιάκου θα πρέπει να είναι η δημιουργία νέων εσόδων για τον Δήμο (Ο.Λ.Π, ΠΥΡΓΟΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ,κ.λ.π)και όχι η πρόσκαιρη και χωρίς καμία ουσία απόπειρα εντυπωσιασμού  της κοινής γνώμης, αφού ο Δήμος  θα χρεωθεί σύντομα με νέο δάνειο ύψους 4.672.707,87 ευρώ.
Τέλος υπενθυμίζω ότι αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τα οικονομικά του Δήμου την περίοδο 2002-2006 ήταν ο σημερινός Αντιδήμαρχος οικονομικών και Αναπληρωτής Δημάρχου κ. Αναστάσιος Κάρλες. 
 πηγή : plateiaippodameias.blogspot.com 

...το θέατρο του Παραλόγου...??? Να ξεκινήσω από τα θετικά και τα αισιόδοξα, όπως θέλω πάντα να τα βλέπω, άσχετα αν μου βγαίνει συνέχεια... η ανάγνωση της  υποκρύπτουσας  ενέργειας που θα ακολουθήσει ο "ποιητής".

  Συνεχίζει έμαθα το πάγωμα των Δημοτικών Τελών στους Δημότες του Πειραιά (είχε καθιερωθεί στη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής), είναι μια πολιτική βούληση του Δημάρχου Πειραιά κου. Βασίλη Μιχαλολιάκου που θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, μια κίνηση που μόνο θετικά μπορείς να την δεις εν μέσω γενικής κρίσεως που ζούμε, εφόσον οι Δημότες δεν θα επιβαρυνθούν και από .... μεγαλύτερα Δημοτικά Τέλη.
  Ελπίζω βέβαια, να μην βρεθεί αυτή τη φορά κανένας μέσα στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να χρεώσει τον Δήμαρχο για διαφεύγοντα κέρδη από τη μη αύξηση των Δημοτικών Τέλων όπως παλαιότερα είχε γίνει από τον σημερινό "Τσάρο"  όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
  Αλλά στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα είναι μόνο αυτό το θέμα φυσικά. Υπάρχει η συζήτηση και λήψη απόφασης για δανειοδότηση του Δήμου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους  4.672.707,87 €  για την εξόφληση μέρους της τοκοχρεολυτικής δόσης έτους 2011 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ –ΜΑΡΤΙΟΣ) με απλά λόγια ...δανειζόμαστε από το Τ.Π&Δ. αυτά τα ευρώ για να μην μας παρακρατάνε τους Κ.Α.Π. για τρεις μήνες και να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον τους μισθούς των υπαλλήλων (ελπίζω εκεί να πάνε) , μια τακτική που και αυτή την καθιέρωσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορεί να εφαρμόζετε.
  Θα θυμάστε ότι είχε γίνει ολόκληρος σάλος την τελευταία φορά για να πάρουμε το δάνειο που δεν μας το ενέκριναν με τίποτα και χρειάστηκε η παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών κου Παπακωνσταντίνου.
  Θυμηθείτε επίσης ότι μετά το τέλος της περιβόητης συνάντησης του Υπουργού με τον τότε Δήμαρχο τον Αύγουστο του 2010, ο τελευταίος είχε δηλώσει : "....Αν τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βρήκαμε λύση ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα μέχρι το τέλος του χρόνου. Από κει και πέρα, περιμένουμε τη λειτουργία του Καλλικράτη όπου και εκεί θα υπάρξουν νέες διαπραγματεύσεις...".
  Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο Δήμος μας είναι καταχρεωμένος και η βιωσιμότητα του καθημερινά δοκιμάζετε ... ! Συνεχώς τα τελευταία χρόνια οι ρυθμίσεις και οι πολιτικές που ασκούνται είναι "δανειζόμαστε για να πληρώνουμε τα χρέη μας" , έρχεται και ο "Καλλικράτης" να πει ότι οι Δήμοι που χρωστάνε μπαίνουν σε επιτήρηση, απαγορεύονται οι προσλήψεις, δεν γίνονται έργα , δεν ..., δεν ....,  μέχρι ο χρεωμένος Δήμος να ξεχρεώσει και να αρχίσει πάλι από την αρχή την Δανειοληψία του και ξανά τα ίδια και τα ίδια....!
  Και εδώ είναι το ΠΑΡΑΛΟΓΟ που ζούμε τον τελευταίο καιρό, από την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής. Δεν περνάει μέρα που να μην "πέσει" και κάποια εκχώρηση αρμοδιότητας σε ΙΔΙΩΤΕΣ, ιδιώτη στο συνεργείο οχημάτων, ιδιώτη στη Καθαριότητα, ιδιώτη στο πλύσιμο των κάδων, για τα πάντα έχουν έτοιμη λύση τον ΙΔΙΩΤΗ που όπως φαίνεται ...αυτός ο ΙΔΙΩΤΗΣ θα τα κάνει όλα τζάμπα, είναι υπεράνω χρημάτων και δουλεύει από χόμπι παίρνοντας τις Δουλειές των Άλλων !!!
  Γιατί πως αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς την εμμονή της Δημοτικής Αρχής για τον ΙΔΙΩΤΗ όταν από την μία λέει ο Δήμαρχος ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στη τακτική μισθοδοσία των υπαλλήλων μας και από την άλλη να δώσουμε όλες τις δουλειές σε Ιδιώτες ??? Αυτοί οι ΙΔΙΩΤΕΣ από ποιο ταμείο θα πληρωθούν .... ???
  Πρόσφατα (χτες) αντιμετωπίσαμε σαν Σωματείο άλλη μια τέτοια "απειλή" για εκχώρηση αρμοδιότητας σε ΙΔΙΩΤΗ και αντιδράσαμε αποτρέποντας την, όπως θα κάνουμε και κάθε φορά που τίθεται τέτοιο η παρόμοιο θέμα.
  Το έχουμε δηλώσει πολλές φορές ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιαδήποτε εκχώρηση αρμοδιότητας σε ΙΔΙΩΤΗ από τη στιγμή που λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία στο Δήμο, καταργώντας έτσι το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα του Δήμου.
  Το βιώνουμε καθημερινά και δεν είναι τυχαίο που έχει ξεσπάσει  μείζον θέμα σε όλους τους μεγάλους Δήμους της χώρας με τα απορρίμματα, είτε έχει να κάνει με την αποκομιδή τους είτε με την εναπόθεση και διαχείριση τους.
  Η κοινή λογική και η πείρα μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι πίσω από αυτό το μεγάλο πρόβλημα, που οι μόνοι που δεν το έχουν δημιουργήσει είναι οι εργαζόμενοι, κρύβονται τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα έτοιμα να ισοπεδώσουν καθετί Δημόσιο και Κοινωνικό, προκαλώντας ανεπανόρθωτες ζημιές τόσο στο περιβάλλον όσο και στον ίδιο τον εργαζόμενο άνθρωπό.
  Απαξιώνουν τις υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων και Διαχείρισης Απορριμμάτων με την, ουσιαστικά,  διάλυσή τους, ώστε να φτάσουμε σε αδιέξοδο και μοναδική σωτήρια λύση να φαντάζει ο ΙΔΙΩΤΗΣ και τα υπερκέρδη του. Γιατί ξέρουν καλά και το έχουν υπολογίσει ακόμα καλύτερα ότι το σκουπίδι είναι πλέον μία από τις καλύτερες επενδύσεις αν όχι η καλύτερη αυτή τη στιγμή.
  Μην περιμένεις λοιπόν ανυποψίαστε Πολίτη που σε έχουν βάλει να μαλώνεις με τις υπόλοιπες εργασιακές τάξεις εφαρμόζοντας  κοινωνικό αυτοματισμό, ότι θα μείνεις με παγωμένα τα Δημοτικά Τέλη στην περίπτωση που εισέλθει το ιδιωτικό συμφέρον στο Δήμο ....Φωτιά θα πάρουν και δεν θα μπορείς να τη "σβήσεις" με την απάθεια που παρακολουθείς το ολοκαύτωμα του διπλανού σου και "χαίρεσαι"....!  
"timeo Danaos et dona ferentes",
Β.Γ.

Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 57

Προς:
Συλλόγους – Μέλη
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Σ.

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 – 9.00 ΤΟ ΠΡΩΪ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ATHENS IMPERIAL» - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ


Συνάδελφοι,

Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας έχει προγραμματισθεί η πραγματοποίηση Πανελλαδικής Σύσκεψης των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Η Πανελλαδική Σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 στις 9.00 το πρωί, στο Ξενοδοχείο «ATHENS IMPERIAL» (Αχιλλέως & Μεγάλου Αλεξάνδρου – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αθήνα).

Θέματα συζήτησης στην Πανελλαδική Σύσκεψη είναι τα πιο κάτω:

1. Η αντιμετώπιση της προσπάθειας σε Πανελλαδικό επίπεδο πλέον, της εκχώρησης της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες.

2. Η ουσιαστική κατάργηση των δικαιωμάτων μας στην Υγειονομική και Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το σχέδιο Νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για τη σύσταση «Οργανισμού Παροχών Υγείας».

3. Η καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και η υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α

4. Η μη καταβολή των αποδοχών σε εκατοντάδες εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. αλλά και οι απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων που για πολλά χρόνια εργάζονται σε σημαντικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.

5. Το πλαίσιο διεκδικήσεων και ο τρόπος επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου. Προγραμματισμός δράσης της Ομοσπονδίας.

Την επόμενη ημέρα (ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011) έχει προγραμματισθεί συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας όπου και θα παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις.

Συνάδελφοι,

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών στο σύνολο των εργαζομένων μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις, Περιοδείες κ.λ.π., αλλά και η μαζική συμμετοχή των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων – Μελών, είναι η μόνη εγγύηση για να αντιμετωπίσουμε τη νέα ολομέτωπη επίθεση που αναμένεται να δεχθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα στα δικαιώματά μας.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                            Γιώργος Καταχανάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Ε.- Ο.Τ.Α 17 / 1 / 2011Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 55

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Με αμείωτη ένταση και απροκάλυπτο πλέον τρόπο η μονοπαραταξιακή Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. (υπενθυμίζεται πως η θητεία της έληξε την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010), σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση και την «κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» «αγωνίζονται» να περάσει η διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής στα χέρια ιδιωτικών συμφερόντων που χρόνια τώρα «οργανώνονται και διεκδικούν» τη μεγιστοποίηση των κερδών τους σε βάρος των πολιτών, του περιβάλλοντος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του οικογενειακού προγραμματισμού των εργαζομένων.

Και βέβαια μπορεί το «επιχειρηματικό κέρδος» να «θεωρείται αποδεκτό», αυτονόητο όμως πρέπει να θεωρείται και το καθήκον της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας να προασπίζει το Δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον, τον οικογενειακό προϋπολογισμό αντί υποτελικά να τάσσεται στο πλευρό των ιδιωτικών συμφερόντων.

Και ενώ προεκλογικά (Αύγουστος 2010) η πολιτική ηγεσία και οι «Τοπικοί Άρχοντες» δεσμεύονταν για τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, μετεκλογικά και αφού ο καθένας διασφάλισε την εκλογή του επανήλθαν με σχέδιο ιδιωτικοποίησης, μέσω παραχώρησης της κατασκευής και λειτουργίας των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Αττικής.

Η μονοπαραταξιακή Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. αφού δεν κατάφερε μέχρι το τέλος του 2010 να πάρει τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., όπως ο Νόμος ορίζει, πραξικοπηματικά και μετά από μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. η νομιμότητα της οποίας εξετάζεται, προχώρησε στην έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης με την «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» (διορισμένη – κρατική). Άνοιξαν έτσι την κερκόπορτα στα ιδιωτικά συμφέροντα, αγνοώντας τη βούληση των νεοεκλεγέντων αιρετών της Αυτοδιοίκησης, καταργώντας ουσιαστικά τον πολυδιαφημιζόμενο «Καλλικράτη» περνώντας κατά παράβαση του Συντάγματος αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού – Αιρετή Περιφέρεια) στο σκληρό πυρήνα του κράτους (Κρατική Αποκεντρωμένη Διοίκηση).

Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλη προγραμματική Σύμβαση εμφανιζόταν προς ψήφιση στην Εκτελεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και άλλη τελικώς εγκρίθηκε. Αξιοθαύμαστο παραμένει το γεγονός ότι όταν η πολιτική ηγεσία επιθυμεί διακαώς κάτι ξεπερνά ανυπέρβλητα και άλυτα διαχρονικά γραφειοκρατικά προβλήματα του Ελληνικού Κράτους, αφού η Προγραμματική Σύμβαση έτυχε προσυμβατικού ελέγχου και εγκρίθηκε μέσα σε μόλις δύο (2) ημέρες (δηλώσεις Υπουργού Εσωτερικών), όταν ο συνήθης χρόνος έγκρισης ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο (2) μήνες.

«Εξαιρετικές επιδόσεις» επέδειξε και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, αφού την ίδια στιγμή ομόφωνα εξέδωσε περιβαλλοντικούς όρους για το εργοστάσιο Βιοξήρανσης των 700.000 τόνων στη Φυλή παρά την ομόφωνα αρνητική γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτικής Αττικής και παραβαίνοντας τις νόμιμες διαδικασίες σε πολλές περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα:

α. Προσκρούει στο ότι, ο Δήμος Φυλής έχει παραχωρήσει το συγκεκριμένο οικόπεδο για ειδικό σκοπό (δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α.) κι όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί ύστερα από τον απαραίτητο προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

β. Στο εν λόγω οικόπεδο υφίσταται σήμερα ενεργή σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος πραγματοποιεί τις εκσκαφές για την κατασκευή των κυττάρων. Κάτι που σημαίνει ότι ο ανάδοχος μπορεί να εγείρει απαιτήσεις για διαφυγόντα κέρδη από την απομείωση του αντικειμένου της εργολαβίας του, δεδομένου ότι το έργο δεν έχει κλείσει και είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του.

γ. Για το οικόπεδο αυτό υπάρχουν σε ισχύ περιβαλλοντικοί όροι για τη διάθεση απορριμμάτων. Περιλαμβάνονται δηλαδή δύο ενεργά κύτταρα του Χ.Υ.Τ.Α. με την κατάργηση των οποίων χάνεται χωρητικότητα μεγαλύτερη από 5.000.000 τόνους, όση είναι η χωρητικότητα των Χ.Υ.Τ.Α. Γραμματικού και Κερατέας μαζί, για 15 χρόνια. Με την κατάργηση των κυττάρων δημιουργείται μείζον πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία, αφού ο υπόλοιπος διαθέσιμος χώρος θα εξαντληθεί σε δύο το πολύ χρόνια.

δ. Πρόκειται για φωτογραφικό διαγωνισμό, αφού η επιφάνεια του οικοπέδου επαρκεί για να κατασκευαστεί εργοστάσιο που θα λειτουργεί με συγκεκριμένη τεχνολογία που διαθέτουν δύο μόνο κατασκευαστές στην Ευρώπη, τους οποίους αντιπροσωπεύουν συνεργαζόμενες εταιρείες στη χώρα μας.

ε. Έρχεται σε αντίθεση και με αυτόν ακόμη των χωλαίνοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό καθώς η «Βιολογική Ξήρανση» δεν συνιστά μέθοδο, επεξεργασίας-αξιοποίησης όπως επιβάλλει ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής αλλά μια τεχνική προεπεξεργασίας των απορριμμάτων.

Ταυτόχρονα:
• Αντί της εξασφάλισης χώρων ταφής των απορριμμάτων επιλέγει την κατασκευή φαραωνικού τύπου, μη αναγκαίων εργοστασίων επεξεργασίας, πράγμα πρωτοφανές για τα παγκόσμια χρονικά. Δεν υπάρχει πρωτεύουσα χώρας στην οποία να γίνεται επεξεργασία του συνόλου των απορριμμάτων σε εργοστάσια και μάλιστα αυτού του μεγέθους.

• Η μόνη λογική εξήγηση δημιουργίας τέτοιου μεγέθους εργοστασίων είναι η ενδεχόμενη εισαγωγή σύμμεικτων απορριμμάτων και από άλλες περιοχές εκτός Αττικής.

• Αντί της ανακύκλωσης στη πηγή (περιλαμβανομένης και της οργανικής ανακύκλωσης του προδιαλεγμένου στην πηγή ρεύματος των «οργανικών κουζίνας») που θα μειώσει τα σύμμεικτα απορρίμματα και το τελικό κόστος στους Δήμους και στον πολίτη, επιλέγει την εμμονή στην αποκομιδή και επεξεργασία του σύμμεικτου σκουπιδιού, κάτι που ευνοεί μόνο τους εργολάβους και επιβαρύνει τους Δήμους και τους Δημότες του λεκανοπεδίου.

• Αντί της φιλικής προς το περιβάλλον μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης για ένα σχετικά μικρό μέρος των απορριμμάτων (το ρεύμα των σύμμεικτων) επιλέγει τη βιοξήρανση των σύμμεικτων απορριμμάτων δηλαδή τελικώς την καύση, με άγνωστο όμως ακόμη αποδέκτη των βιοξηραθέντων αποβλήτων. Με την επιλογή αυτή το ρεύμα των σύμμεικτων απορριμμάτων διατηρείται για μια 25ετία σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα, σε βάρος της ανακύκλωσης, ώστε να τροφοδοτούνται σταθερά οι μονάδες βιολογικής ξήρανσης (προβλέπεται και 2η ή και 3η) και μέσω αυτών οι μονάδες καύσης.

• Αντί να προσμετρήσει την επιβάρυνση των Ελληνικών νοικοκυριών από την οικονομική κρίση και τα οικονομικά μέτρα «κόπτεται» να κατοχυρώσει τιμές στους εργολάβους. Τιμές οι οποίες θα εκτοξεύσουν σύντομα το κόστος της διαχείρισης των απορριμμάτων από 42,00 σε 150,00 ευρώ/τόνο τουλάχιστον. Χωρίς βέβαια να συνυπολογίζεται το κόστος μεταφοράς, της καύσης, της λειτουργίας και χωροθέτησης Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΞΙΚΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ που θα απαιτηθεί για να δέχεται την τοξική τέφρα και λάσπη των μονάδων καύσης.

Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. εκφράζει με σαφήνεια τη θέση της προς κάθε κατεύθυνση:

Η Διαχείριση των Απορριμμάτων δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι επιλογές του σήμερα θα δεσμεύσουν και θα δρομολογήσουν τις εξελίξεις για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια. Οι αποφάσεις δεν μπορεί να παίρνονται πίσω από ερμητικά κλειστές πόρτες, σε καθεστώς περίεργων μεθοδεύσεων και αδιαφανών διαδικασιών. Οι προειλημμένες αποφάσεις που με «στημένες» διαδικασίες πάρθηκαν θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς εγκαταλείπεται οριστικά η ανακύκλωση στην «πηγή» ενώ το υπέρογκο κόστος της πιο δαπανηρής επιλογής θα επιβαρύνει τον οικογενειακό οικονομικό προϋπολογισμό αφού θα μετακυλιστεί στο Δημότη μέσω των Δημοτικών φόρων. Και βέβαια κανείς δεν πρέπει να συναινέσει σε ένα «διαπλεκόμενο» σχέδιο εκχώρησης της Διαχείρισης των Απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα. Η κυβέρνηση που ανέλαβε την εξουσία διατυμπανίζοντας πώς θα φέρει την κάθαρση και θα επιβάλλει διαφάνεια, κυρίως στα δημόσια έργα, φαίνεται τώρα πώς υποχωρεί και διολισθαίνει στην αδιαφάνεια και στην υποστήριξη του κεφαλαίου που ταλανίζουν δεκαετίες τη χώρα μας και αποτελούν τη βασική αιτία για τη σημερινή τραγική κατάσταση της Ελλάδας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. προκειμένου να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση αλλά και κοινή δράση αποφάσισε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προχωρήσει στις πιο κάτω ενέργειες:

1. Να ζητήσει συνάντηση με όλα τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να τους ενημερώσει, να εκθέσει τις απόψεις της και να ζητήσει να τοποθετηθούν στο πολιτικό κοινωνικό – οικονομικό ζήτημα που έχει προκύψει.

2. Να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις εξελίξεις που υπάρχουν. Και να τους καλέσει να τοποθετηθούν άμεσα στις παράνομες ενέργειες του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

3. Να ενημερώσει όλους τους επικεφαλής των παρατάξεων της «Αιρετής Περιφέρειας Αττικής» αρμοδίους πλέον στο φλέγον ζήτημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων.

4. Να συναντηθεί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) προκειμένου ως θεσμοθετημένος επιστημονικός φορέας να εκφράσει τις απόψεις του ως προς τις προωθούμενες τεχνολογίες στη Διαχείριση των Απορριμμάτων.

5. Να ενημερώσει όλες τις οικολογικές οργανώσεις για τις επιλογές της κυβέρνησης στη Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Αττική.

6. Να πραγματοποιήσει το δεύτερο 10ήμερο του Φεβρουαρίου 2011, ΗΜΕΡΙΔΑ για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων όπου θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει ότι, μαζί με τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς θα σταματήσουν με κάθε τρόπο (συνδικαλιστικό και νομικό) τις αδιαφανείς, παράνομες και επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία, το Περιβάλλον και την τσέπη των πολιτών αποφάσεις του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της κυβέρνησης.

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρέπει να γίνει υπόθεση ΟΛΩΝ των κοινωνικών φορέων ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να αποτρέψουμε τις αποφάσεις που καταστρέφουν το περιβάλλον, απειλούν την υγεία και επιβαρύνουν οικονομικά τους πολίτες.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                                     Ιωάννης Τσούνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α 17 / 1 / 2011


Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011

Αριθμ. Πρωτ.: 56


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση, σχετικά με τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Αττική, δηλώνει τα εξής:

1. Η αντίδραση της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. στο θέμα της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και της Κρατικής Περιφέρειες Αττικής όχι μόνο δεν είναι «ακατανόητη» αλλά συνιστά στάση ευθύνης. Είναι υποχρέωσή της να αποκαλυφθούν τα σχέδια εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας που εν κρυπτώ και με αδιαφανείς διαδικασίες, λίγες ημέρες πριν λήξει η θητεία της, προωθούσαν την ανάθεση σε ιδιώτη της κατασκευής και λειτουργίας… για 25 χρόνια κολοσσιαίων, πλην άχρηστων και οικονομικά ασύμφορων στην πλειοψηφία της, εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων.

2. Η στάση της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. διαχρονικά σε σχέση με τη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων όχι μόνο δεν είναι «μηδενιστική», αλλά ουσιαστική προκειμένου να εφαρμοσθούν τόσο ο Περιφερειακός Σχεδιασμός όσο και οι δεσμεύσεις του κράτους, με στόχο πάντοτε την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών στη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Η κατάσταση έχει οδηγηθεί στα σημερινά αδιέξοδα λόγω της παλινδρόμησης όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα αλλά και των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. τα τελευταία χρόνια σε πείσμα του επιχειρηματικού και οικονομικού κεφαλαίου, αλλά και αυτών που έχουν αναλάβει την «υποχρέωση» να προωθούν τα συμφέροντα του, έχει όχι μόνο αποκαλύψει της δεσμεύσεις αλλά και προτείνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ορθολογική Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Όποτε λοιπόν ευκαιρήσει ο κ. Υπουργός και δεχθεί να συναντήσει την Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. θα ενημερωθεί αναλυτικά για της προτάσεις της, τις οποίες άλλωστε όλο το Πανελλήνιο γνωρίζει όχι μόνο μέσω των Ανακοινώσεων της αλλά και ως συμπεράσματα Ημερίδων που διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε με άλλους φορείς, επιστημονικούς, συνδικαλιστικούς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. Σχετικά με τη νομιμότητα της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης, επισημαίνεται ότι, από την ίδια την Προγραμματική Σύμβαση, τις δηλώσεις του Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. κ. Νίκου Χιωτάκη με τις οποίες υποστηρίζει πώς η σύναψή της αφορά μόνο την κατασκευή και όχι τη λειτουργία και το κείμενο που έχει εγκριθεί και στο οποίο αναφέρεται (σε αντίθεση με τα λεγόμενα του κ. Χιωτάκη) κατασκευή – λειτουργία, διαφαίνεται ποιοι μεθόδευσαν και με αδιαφανείς διαδικασίες προχωρούν στην εκχώρηση της διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων στα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα επιλέγοντας τις πιο δαπανηρές και τις λιγότερο φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

5. Για την αποκατάσταση της πραγματικότητας οι αρμόδιοι φορείς (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και Αποκεντρωμένη Διοίκηση) στο πλαίσιο της διαφάνειας, που ρητορικά επικαλούνται, μπορούν να μας ενημερώσουν τελικά ποιο είναι το κείμενο της προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφουν;

Πρωτοφανής είναι δε η ταχύτητα με την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο (μέσα σε δύο μόλις ημέρες) προχώρησε τον προσυμβατικό έλεγχο. Την αστραπιαία αυτή διαδικασία, την αφήνουμε στην κρίση του κάθε Έλληνα πολίτη που ζει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα…

6. Η Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ούτε πρόκειται ούτε επιδιώκει να αναλάβει τη διοίκηση των Ο.Τ.Α. και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Αποτελεί ευθύνη της όμως, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, να παρεμβαίνει και με τις εμπεριστατωμένες της προτάσεις να επιδιώκει την επίλυση θεμάτων προς όφελος των πολιτών.

Σε αντίθεση με άλλους (Κρατική Περιφέρεια) που επέβαλαν στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τις αποφάσεις τους με εκβιαστικό τρόπο.

Το γεγονός ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. συγκάλεσε τρεις φορές το Δ.Σ. του Συνδέσμου και από τα 130 μέλη προσήλθαν σε κάθε συνεδρίαση, 14, 12 και 7 μέλη αντίστοιχα, αποδεικνύει πώς η απόφαση της μονοπαραταξιακής Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου δεν απηχεί τις διαθέσεις του συνόλου των αιρετών. Δεν υπήρξε δηλαδή η συγκατάθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των αιρετών, προκειμένου λίγες ημέρες πριν λήξει η θητεία τους να δεσμεύσουν την αιρετή Περιφέρεια στον τομέα της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων για τα επόμενα 25 χρόνια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. το επόμενο χρονικό διάστημα μαζί με όλους τους υπόλοιπους κοινωνικούς φορείς θα αναδείξει το πρόβλημα και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στην ιδιωτικοποίηση της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων και την επιβάρυνση των νοικοκυριών με τον τετραπλασιασμό των Δημοτικών Τελών.

Η τακτική της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Άφησε να διογκωθούν και να συσσωρευτούν τα προβλήματα στη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων έτσι ώστε να επικαλεστεί αδιέξοδα, να κινήσει με διαδικασίες «κατεπείγοντος» το θέμα και εν τέλει να παρουσιάσει ως μονόδρομο την επιλογή της περιβαλλοντοκτόνας και καρκινογόνας καύσης που εξυπηρετεί συγκεκριμένα εργολαβικά συμφέροντα.

Ο καθένας ωστόσο κάνει τις επιλογές του. Οι εργαζόμενοι με την κοινωνία και τα συμφέροντα των πολλών και οι κυβερνώντες με την εξυπηρέτηση των μεγάλων εργολαβικών και ιδιωτικών συμφερόντων.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2011

Πνιγμένος στα δάνεια ο Πειραιάςπηγή : http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=16%2F01%2F2011&id=241689

Σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στα οικονομικά του Δήμου Πειραιά προσανατολίζεται ο Β. Μιχαλολιάκος. Συσκέπτεται με στενούς του συνεργάτες και μελετούν τα υπέρ και τα κατά μιας τέτοιας απόφασης. «Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε τις αποφάσεις μας», απαντούν.


Σύμφωνα με τους ίδιους, το ταμείο «κοντεύει να στεγνώσει» και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αδυναμίας καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων του επόμενου μήνα.

Ο Δήμος Πειραιά ανακυρήσσεται πανελλαδικά πρωταθλητής στα χρέη. Οι δανειακές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εσωτερικής απογραφής που έχει στη διάθεσή της η «Κ.Ε.», αγγίζουν τα 139 εκατ. ευρώ. Ποσό αυξημένο κατά 8 εκατ. ευρώ από πέρυσι το καλοκαίρι.

Την ίδια ώρα, η μισθοδοσία των εργαζομένων γίνεται μέσω χρημάτων που καταλήγουν στο ταμείο του δήμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και επαρκούν μόλις για τα 2/3 των εργαζομένων. Ο Αν. Καρλές, αναπληρωτής δήμαρχος και υπεύθυνος οικονομικών («παλιά καραβάνα» από την εποχή Αγραπίδη), εκτιμά ότι ο δήμος έχει ελάχιστες ελπίδες βιωσιμότητας με τη σημερινή οικονομική κατάσταση. «Η μισθοδοσία ετησίως είναι 35 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το 2010 ήταν μόλις 26 εκατ. ευρώ. Πώς, λοιπόν, θα πληρώσουμε το προσωπικό;», αναρωτιέται.

Αποτελεί κοινό μυστικό, βέβαια, ότι μετακινούνταν κονδύλια από τα ανταποδοτικά έσοδα του δήμου, πλην όμως πρόκεται για χρήματα που προορίζονταν για την καθαριότητα και όχι για τις αμοιβές των εργαζομένων.

Η απογραφή στον Δήμο Πειραιά έβγαλε ότι υπηρετούν συνολικά 1.534 υπάλληλοι ως μόνιμοι και με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η μηνιαία μισθοδοσία τους είναι περί τα 2,5 εκατ. ευρώ. Οι εποχικοί ανέρχονται σε 155 με μηνιαίες αμοιβές περίπου 123.000 ευρώ.

Ο μεγαλύτερος όγκος των υπαλλήλων βρίσκεται στις κεντρικές υπηρεσίες, όπου βρίσκονται 850 μόνιμοι υπάλληλοι και άλλοι 82 με σύμβαση αορίστου χρόνου. Εχουν, επίσης, μεταταχθεί 57 από τις δύο δημοτικές επιχειρήσεις, 43 εργάζονται στη φιλαρμονική και άλλα 43 άτομα ως σχολικοί φύλακες. Συνολικά οι μόνιμοι είναι 1.075 με κόστος μηνιαίας μισθοδοσίας 1,7 εκατ. ευρώ και άλλοι 70 εποχικοί με 49.000 ευρώ μηνιαίως. Στην υπηρεσία καθαριότητας εμφανίζονται 459 (μόνιμοι και αορίστου χρόνου) και 85 εποχικοί. Συνολικά από τα ανταποδοτικά κάθε μήνα καταλήγουν στη μισθοδοσία 789.218 ευρώ.

Η μεγαλύτερη πληγή του δήμου είναι τα δάνεια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το σύνολο του χρέους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανέρχεται στα 139.931.471 ευρώ! Το ετήσιο τοκοχρεολύσιο ξεπερνά τα 17 εκατ. Από το 2004 και μέχρι τις παραμονές των τελευταίων δημοτικών εκλογών συνήφθησαν 13 μεγάλα δάνεια, όλα με κυμαινόμενο επιτόκιο από 5% έως 11,44% δεκαπενταετούς ή εικοσαετούς διάρκειας.

«Αυτά είναι που σήμερα αποτελούν βρόχο στο δήμο, καθώς αδυνατεί να τα καλύψει. Οχι μόνον αυτά, αλλά και τις πληρωμές των προμηθευτών», διαπιστώνει ο Αν. Καρλές και συμπληρώνει: «Την πρώτη ημέρα που ανέλαβα με ενημέρωσαν οι υπάλληλοι ότι είχαν έρθει στο δημαρχείο δύο δικηγόροι, που ήθελαν να προχωρήσουν σε κατάσχεση, καθώς ο δήμος χρωστάει σε πελάτη τους. Μπορεί να έφυγαν εκείνη τη μέρα, αλλά υποσχέθηκαν ότι θα ξανάρθουν». Ποδαρικό κι αυτό για νέα χρονιά...


Β.Γ. που πήγαν τα λεφτά οεο ???
Εκεί που τα έψαχνε και ο κος Φασούλας όταν ανέλαβε...!!!
για διαχειριστικό έλεγχο μίλαγε αλλά δεν τον είδαμε ...οεο !!!
"timeo Danaos et dona ferentes"

Καταγγελία των Αγανακτισμένων και Κακοπληρωμένων Εργαζόμενων στο "Κανάλι 1 του Πειραιά/ΔΗΡΑΠ.
"θα μπορούσε κάποιος να πει ...ο Καλος , Ο Κακος και ο ... Ασχημος "πηγή: http://maxomenidimosiografia.blogspot.com/


Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 19 «δικά» της παιδιά βόλεψε η δημοτική ομάδα Φασούλα στον κατά τα άλλα χρεωκοπημένο Δήμο Πειραιά από το ήδη ξεπαραδιασμένο και αναξιόπιστο «Κανάλι 1».

Από τα 19 ρουσφέτια που έγιναν παραμονή πρωτοχρονιάς, τα πέντε αφορούν σε δημοσιογράφους και μάλιστα σε πρόσωπα που βρέθηκαν απέναντι σε όλους - όσοι κινητοποιηθήκαμε στο παρελθόν διεκδικώντας δεδουλευμένα μηνών που δεν ήταν ικανή να δώσει η τότε διοίκηση της ΔΗΡΑΠ. Το χειρότερο όλων είναι ότι ο γιος της τότε προέδρου Σταυρούλας Καρύδη βρίσκεται στη λίστα των προσλήψεων!

Κάθε όριο νομιμότητας και αξιοκρατίας έχει ξεπεραστεί στην πόλη μας από τον μικρόκοσμο των διακομματικών τρωκτικών που έχουν αλώσει το Δήμο Πειραιά και τις δημοτικές επιχειρήσεις του. Το άντρο της σήψης και της διαφθοράς, ο χρεωκοπημένος Δήμος έρχεται για μια φορά ακόμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Λίγους μήνες μετά τα κλαψουρίσματα του Παναγιώτη Φασούλα, ότι δήθεν αόρατα συμφέροντα τον στοχοποίησαν και πως ο Δήμος δεν μπορούσε να πληρώσει τους μισθούς υπαλλήλων, μια απόφαση έρχεται να δείξει πόσο άτολμος, πόσο λίγος και πόσο ταυτισμένος με την αντίληψη των ρουσφετιών και των εξυπηρετήσεων μπορεί να χαρακτηρισθεί ένας συμπαθής και καλοπροαίρετος χωρίς ηγετικές ικανότητες.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι προσλήψεις αποφασίστηκαν την τελευταία στιγμή και αποτέλεσαν το αποχαιρετιστήριο δώρο που έκανε ο αμφιλεγόμενος πρώην γενικός γραμματέας του Δήμου Γιώργος Οικονομόπουλος στην ομάδα που τον έβγαλε «λάδι» σε όσες περιπέτειες είχε με δημοσιογράφους.

Με τον ίδιο τρόπο άλλωστε ο Οικονομόπουλος επέβαλε στον (φαινομενικά) ΠΑΣΟΚο Φασούλα τον πρώην εκπρόσωπο της Ν.Δ. και αργόμισθο της ΔΕΠΑΠ (για πολλά χρόνια) Νίκο Ελευθερόγλου, μόλις τον πέταξαν έξω από το υπουργείο Πολιτισμού όπου παρίστανε τον εκπρόσωπο Τύπου με λεφτά του ελληνικού λαού.

Σε προσωποπαγείς θέσεις με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου βολεύτηκαν μεταξύ άλλων οι δημοσιογράφοι-δημοτικοί υπάλληλοι:

- Θεόδωρος Παπαντωνίου,
- Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής,
- Νίκος Μπουρσινός,
- Θοδωρής Ασβεστόπουλος,
- Άννα Ζαντίδου.

Εκτός του Ελευθερόγλου που αντέγραψε τον Ρουσόπουλο και πήρε πτυχίο από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο την ώρα που «δούλευε» σε τρεις-τέσσερις δουλειές στο Δημόσιο, στην Αυτοδιοίκηση και σε προσωπικές μπίζνες, όλοι οι άλλοι έχουν τελειώσει μόνο το λύκειο.

Όπως καταγγέλλεται από τους εργαζόμενους στο «Κανάλι 1» ο Μπουρσινός αν και εκπρόσωπος των συντακτών στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ άνοιξε «μέτωπο» με τους ηχολήπτες και με την ΕΤΕΡ (η οποία τον έχει καταγγείλει) εκτελώντας εντολές της διοίκησης. Φέρεται επίσης να έχει απειλήσει συμβασιούχους του «Καναλιού 1» ότι θα έμεναν στο δρόμο αν μάθαινε η πρόεδρος Καρύδη και το γραφείο δημάρχου ότι μιλάνε με την ΕΣΗΕΑ! Αυτό το πρόσωπο μάλιστα κάνει και τον αριστερό…

Το προφίλ των άλλων δημοσιογραφικών αστεριών δεν διαφέρει και πολύ. Ένας ήταν αθλητικός ρεπόρτερ που δεν ευδοκίμησε στο ρεπορτάζ και μετά κάλυπτε αποκλειστικά -κατόπιν εντολής «άνωθεν»- μόνο τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Άλλος είναι γιος πρώην μουσικού παραγωγού του «Καναλιού 1» που έκανε και το γκαρσόνι σε μπαρ όπου έχει μετοχές ο πατέρας του. Ένα πρόσωπο ακόμα προέρχεται από οικογένεια με έντονη δραστηριότητα σε χωματουργικές εργασίες και ανέλαβε αρκετές φορές εργολαβίες αρκετών χιλιάδων ευρώ με απευθείας αναθέσεις από τον Δήμο Πειραιά.

Εκτός από τον γιο της πρώην προέδρου του «Καναλιού 1» Σταυρούλας Καρύδη, του Γιώργου Καρύδη που τοποθετήθηκε σε θέση «γραμματειακής υποστήριξης», προσλήφθηκε συγγενικό πρόσωπο τοπικού «εκδότη» που κάνει παράλληλα τον έμπορο κρασιών – ειδικού προμηθευτή του Δήμου, «εκπομπάρχη» του «Καναλιού 1» και τον κομματάρχη σε νησί της Α’ Πειραιά.

Οι 19 προσληφθέντες σε προσωποπαγείς θέσεις όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ είναι οι εξής:

- Θόδωρος Παπαντωνίου ΔΕ Δημοσιογράφος
- Ευάγγελος Χατζηκωνσταντίνου ΔΕ Δημοσιογράφος
- Μαρουσώ Τσιριγωτάκη ΔΕ Γραμματειακή Υποστήριξη
- Ηλίας Κατσαφάδος ΔΕ Κλητήρας
- Νικόλαος Μπουρσινός ΔΕ Δημοσιογράφος
- Θεόδωρος Ασβεστόπουλος ΔΕ Δημοσιογράφος
- Κωνσταντίνος Λαζαρίδης ΤΕ Ηχολήπτης
- Ειρήνη Βαγγελάτου ΔΕ Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση
- Αθηνά Κωνσταντουδάκη ΔΕ Γραμματειακή Υποστήριξη
- Γεωργία Τσορφολιά ΔΕ Λογιστηρίου
- Δημήτριος Μορφέσης ΤΕ Ηχολήπτης
- Άννα Ζαντίδου ΔΕ Δημοσιογράφος
- Αικατερίνη Αποκκαλίδου ΤΕ Ηχολήπτρια
- Γεωργία Καρρά ΔΕ Γραμματειακή Υποστήριξη
- Δημήτριος Παπαδάκης ΤΕ Ηχολήπτης
- Βασιλική Καραντουμάνη ΔΕ Γραμματειακή Υποστήριξη
- Παναγιώτης Μαζαράκης ΤΕ Ηχολήπτης
- Παναγιώτης Πετρόπουλος ΠΕ Νομικός Σύμβουλος.

Σ’ αυτή τη λίστα πρέπει θα βρει κανείς μερικά από τα πρόσωπα που κρύβονται πίσω από την αποτυχία του Φασούλα. Κι αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπήρξαν αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι και άλλα πρόσωπα μέσα από τη δημοτική ομάδα που προσπάθησαν να κάνουν δουλειά, θεωρήθηκαν «ξένα σώματα» κι αποβλήθηκαν για να συνεχιστεί το φαγοπότι με τα λεφτά των πολιτών.

Σύμφωνα με την 133363/3766 της 22 Δεκέμβρη 2010 απόφασης του Δήμου Πειραιά που υπογράφει ο αντικαταστάτης του μονίμως απόντα Φασούλα, ο Αντώνης Αρώνης, οι 19 προσωποπαγείς θέσεις «κολλητών» θα στοιχίσουν 450 χιλιάδες ευρώ ετησίως στον βουλιαγμένο Δήμο που δεν μπορεί να μαζέψει τα σκουπίδια ή να αλλάξει λάμπες.

Από απλή περιέργεια:

Τι θα κάνει η ΕΣΗΕΑ με τους δημοσιογράφους που έχουν μετατραπεί σε δημοτικούς υπαλλήλους; Τι δουλειά θα κάνουν ακριβώς δημοσιογράφοι, τεχνικοί και «ειδικοί» των ΜΜΕ στις υπηρεσίες του Δήμου; Μήπως σκοπεύουν να τους χρησιμοποιούν πλαγίως στο ραδιόφωνο ή στο ίντερνετ και με ποιο νομικό καθεστώς; Ένα είναι σίγουρο: Δεν θα εξυπηρετούν αυτούς που τους πληρώνουν, δηλαδή τους δημότες.

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ «ΚΑΝΑΛΙ 1» / ΔΗΡΑΠ
(όσο ακόμα υπάρχει)

B.Γ.: παίζει και καμιά νύφη στη λίστα ???

Ο κόσμος το 'χει τούμπανο ....
http://www.google.gr/#hl=el&xhr=t&q=%CE%A4%CE%9F+%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A6%CE%95%CE%A4%CE%99+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%9D%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%97%CE%A3+%CE%A3%CE%A4%CE%9F+%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F+%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%91%CE%99%CE%91&cp=40&pf=&fp=1&cad=b

κι εμείς κρυφό  ΚΑΜΑΡΙ !!!
 

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

μην πτοείσαι ...ψηλά το κεφάλι ...!δικόόόόόόο  σουουουουουουου !!!Ξεκίνα τη μέρα σου με milko ...και που ξέρεις μπορεί να γίνεις και Δημοτικός υπάλληλος στον Πειραιά ....!

Αστραψε και Βρόντηξε ....!!!Άστραψε και βρόντηξε ο κος. Γιάννης Τριάντης, πρώην Γεν. Διευθυντής στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό "Κανάλι 1 του Πειραιά".

Έλυσε την σιωπή του μετά από περισσότερο του ενός έτους από την παραίτησή του, προφανώς πληροφορούμενος για τα "επίκαιρα" του Καναλιού που διαδραματίζονται εδώ και τόσο καιρό χωρίς να επεμβαίνει κανείς,  παρά τις τόσες καταγγελίες, ακόμα και επώνυμες έχουν γίνει, ούτε καν η σημερινή Δημοτική Αρχή που φαίνεται να ενστερνίζεται τις επιλογές της απελθούσας Διοίκησης του Σταθμού.

Ο πρώην Γεν. Διευθυντής έκανε λόγο στη δήλωσή του στο e-tetRadio και στον Δημήτρη Κανελλόπουλο για εφιαλτικό μικρόκοσμο, για αυλές και αυλικούς, για προκλητική αυθαιρεσία σκοτεινών διαδρομών μικροπολιτικής υφής,"....η απέχθεια για τις μεθόδους και την εν γένει πολιτεία τους ήταν μεγαλύτερη από την οργή που προκάλεσε η συμπεριφορά τους ..."

Δεν παραλείπει να αναφέρει ότι κατά την διάρκεια της θητείας του σαν Γεν. Διευθυντής ουδέποτε εργάστηκε στο "Κανάλι 1" ο γιος της απελθούσας αλλά ακόμα εξυπηρετούσα Προέδρου της ΔΗΡΑΠ.

Και καταλήγει λέγοντας χαρακτηριστικά ότι παρά τα επανειλημμένα διαβήματα στον ίδιο το Δήμαρχο καμία εξήγηση δεν του δόθηκε ποτέ, ο ίδιος δε Δήμαρχος δεν έβγαινε ούτε  στο τηλέφωνο !!!

Έτσι παραιτήθηκε .....αηδιασμένος(?) , στεναχωρημένος (?) , απορημένος (?) , παραγκωνισμένος (?) , οργισμένος (?) .... ένας θεός ξέρει πως !!!    Κανείς άλλος.....

 ...εκτός βέβαια από τον Γ.Γ. , την απελθούσα και ακόμα εξυπηρετούσα , τον υδάτινο γίγαντα , το καλωδιομένο μέλος  και κάποιοι λίγοι άλλοι της "Αυλής του Λούνα Παρκ" που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή λόγω περασμένης ώρας !!!

"timeo Danaos et dona ferentes",
Β.Γ.

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ (20-1-2011)
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 49

Προς:
Συλλόγους – Μέλη
της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Συνάδελφοι,
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. αποφάσισε την προκήρυξη 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ την ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 στους Ο.Τ.Α. και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ή ΕΡΓΟΥ και 4ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι για το υπόλοιπο προσωπικό.

Με την απόφαση της, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση της στον αγώνα των συμβασιούχων που διεκδικούν την μετατροπή όλων των συμβάσεων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ με την ταυτόχρονη κατάργηση του θεσμού των εκτάκτων.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και στην συγκέντρωση στις 9.00 το πρωί έξω από τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121-Αθήνα) όπου συζητείται η υπόθεση μετατροπής των συμβάσεων.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                             Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος                              Ιωάννης Τσούνης

δημοσίευσε ...