Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Καταργούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας από εργαζόμενους.Στο ΦΕΚ με Αρ.Φυλ. 4584/ τεύχος Β’ που δημοσιεύθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2019 περιέχεται η ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών – Εργασίας και Εσωτερικών που προβλέπει την κατάργηση της χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) από ειδικότητες και κλάδους εργαζομένων.
Πιο συγκεκριμένα η νέα ΚΥΑ αναφέρει:


Τροποποιούμε την αριθμ. 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 2208 Β’) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:
Στις περιπτώσεις Ι. «Μέσα ατομικής προστασίας» και II. «Ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί» απαλείφονται οι ακόλουθες ειδικότητες με τα αντίστοιχα μέσα ατομικής προστασίας καθώς και τις αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμούς:
α) η ειδικότητα «Οδηγός Λεωφορείου» από τους κλάδους - χώρους «Δημοτικά κτίρια/σχολεία»,
β) η ειδικότητα «Οδηγός επιβατικού Β’ Κατηγορίας» από τους κλάδους - χώρους «Διάφορα»,γ) η ειδικότητα «Χρήστες Η/Υ» από τους κλάδους - χώρους «Διάφορα».
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β’ 2208)
Τονίζουμε ότι, οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων είχαν συμπεριληφθεί στους δικαιούχους ΜΑΠ μετά από αγώνες και αφού η αναγκαιότητα χορήγησης στοιχειωδών μέτρων προστασίας είχε κριθεί από επιτροπή που το ίδιο το κράτος είχε συστήσει.
Η κυβέρνηση σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των εργαζόμενων ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Δημάρχων, εκτιμώντας ότι η παροχή των ΜΑΠ και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι περιττό έξοδο και κόστος που επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς τους.

δημοσίευσε ...