Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023

ΣΟΜΕΔΠ : Καταγγελία στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις αυθαιρεσίες την Δημ. Αρχής Πειραιά.

 
 


κ. Γενικέ Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε την Δημοτική Αρχή Πειραιά που αυθαίρετα, καταστρατηγεί τις νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν και επιχειρεί για τρίτη φορά να  νομιμοποιήσει νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ).

Να σας υπενθυμίσουμε ότι άλλες δύο φορές, με έγγραφα της υπηρεσίας σας, με αρ. πρωτ. 128312/14-12-2022 και 22406/14-3-2023, επιστρέψατε πίσω στον Δήμο Πειραιά την Τροποποίηση του  ΟΕΥ  καλώντας τον Δήμο Πειραιά, να διορθώσει τις παρατηρήσεις που διατυπώνατε στα εν λόγω έγγραφα καθώς και να παρθούν α) ΝΕΑ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και β) ΝΕΑ γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δήμου Πειραιά γνωμοδότησε αρνητικά και τις δύο φορές κατά των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τροποποίηση του ΟΕΥ.

Στις 31/5/2023 και με αρ. πρωτ. 33699/112/31-5-2023, αντί των παραπάνω ενεργειών που τον καλούσε η υπηρεσία σας να πράξει,  ο Δήμος Πειραιά, σκανδαλωδώς παράτυπα, αποστέλλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Ορθή Επανάληψη της παλαιάς απόφασης (αρ.αποφ. 117/ 8ης /24-2-2023 Συνεδρίασης) του Δημοτικού Συμβουλίου, «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (31-5-2023) ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Επαναλαμβάνεται ορθώς η παρούσα απόφαση, μετά το από 31-5-2023 e-mail του Γραφείου Δημάρχου, προκειμένου να συμπληρωθεί το άρθρο 3 και να διορθωθεί εκ παραδρομής λάθος στη Δ/νση Πληροφορικής.», προκειμένου να προχωρήσετε την διαδικασία έγκρισης και δημοσίευσης σε ΦΕΚ της Τροποποίησης του ΟΕΥ.

Μετά την παρέμβαση πρωτοβάθμιου σωματίου εργαζομένων του Δήμου Πειραιά (ΣΟΜΕΔΠ) με ανακοίνωση – καταγγελία (αρ. πρωτ. 36/1-6-2023) των μεθοδεύσεων της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμος αναγκάστηκε να ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες έγκρισης της Τροποποίησης του ΟΕΥ (Νέα απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου – Νέα γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου).

Ωστόσο όμως όπως πολύ καλά γνωρίζεται σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023 και ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023, με θέμα: «Α. Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών, Β. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, Γ. Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.», Αναστέλλονται – Απαγορεύονται οι Υπηρεσιακές Μεταβολές του προσωπικού, αλλά και οι προπαρασκευαστικές τους ενέργειες,  ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 και κατά την τρέχουσα περίοδο, ήτοι από 29/5/2023, έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.

 Όπως διατυπώνεται στην εγκύκλιο,  «Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), βάσει των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.2190/1994, σας γνωρίζουμε ότι και κατά την τρέχουσα περίοδο, ήτοι από 29/5/2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην ως άνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.»

Στην παράγραφο Β’(1) «Αναστολή Υπηρεσιακών Μεταβολών» η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι : «Οι υπηρεσιακές μεταβολές που αναστέλλονται, σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, είναι οι προβλεπόμενες στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007) όπως ισχύει, ήτοι στο ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ κεφάλαια Α, Β, Γ και Δ, εξαιρουμένων των κεφαλαίων Ε΄και ΣΤ΄, καθώς και οι αντίστοιχες προς αυτές προβλεπόμενες σε άλλες διατάξεις, ήτοι ν. 3584/2007, στους κανονισμούς προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. κ.α. Εάν τυχόν στους κανονισμούς προσωπικού δεν προβλέπονται υπηρεσιακές μεταβολές, τότε ως υπηρεσιακές μεταβολές νοούνται οι αντίστοιχες αυτών που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα»

Στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β’(1) διευκρινίζεται : «2. Αντιθέτως, αναστέλλονται και δεν δύνανται να συνεδριάζουν τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια, καθώς και να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις που αφορούν….»

Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου Β’(1) διευκρινίζεται :  «5. Επίσης, στην αναστολή εμπίπτουν και οι κάτωθι υπηρεσιακές μεταβολές: αποσπάσεις συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων/παρατάσεων και άρσεων, μετακινήσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις για οποιοδήποτε λόγο καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες (έκδοση προκηρύξεων, συνεδρίαση συλλογικών οργάνων κλπ). Κατά συνέπεια, σε όσες περιπτώσεις η απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλου λήγει εντός της περιόδου αναστολής κατ΄ αρ. 28 του ν. 2190/1994 και δεν έχει προηγηθεί η έκδοση της απόφασης ανανέωσης ή παράτασης, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, της μεταβολής αυτής μέχρι την έναρξη της αναστολής, αυτή δεν δύναται κατά το τρέχον χρονικό διάστημα να παραταθεί ή ανανεωθεί, οπότε και ο υπάλληλος με τη λήξη ισχύος της απόσπασης ή μετακίνησης οφείλει να επιστρέψει στην Υπηρεσία του.»

Από την διατύπωση των διευκρινήσεων της εγκυκλίου προκύπτει ότι κατά την προεκλογική περίοδο από 29/5/2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), έως και την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, αναστέλλονται οι υπηρεσιακές μεταβολές, οι προπαρασκευαστικές ενέργειες υπηρεσιακών μεταβολών, οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων κλπ.

Συνεπώς κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, που εμπίπτει μέσα στην προεκλογική περίοδο σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122, καθώς το τρίτο άρθρο της Τροποποίησης του ΟΕΥ της απόφασης 330/22ης/7-6-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, αποτελεί Υπηρεσιακή Μεταβολή για το προσωπικό του Δήμου, το οποίο αλλάζει κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με το ΠΔ85/ 2022.

Σαφέστατα, εκτός του ότι το άρθρο 3 της Τροποποίησης του ΟΕΥ αποτελεί άμεση Υπηρεσιακή Μεταβολή για το προσωπικό του Δήμου Πειραιά, η Τροποποίηση του ΟΕΥ εκ των πραγμάτων αποτελεί προπαρασκευαστική ενέργεια Υπηρεσιακών Μεταβολών καθώς με την κατάργηση – συγχώνευση υπηρεσιών και τμημάτων οδηγεί σε μετακινήσεις προσωπικού, σε διορισμούς νέων διευθυντών και τμηματαρχών κλπ.

Επίσης και η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2023, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την  απόφαση με αρ. 330/22ης/7-6-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, της Τροποποίησης του ΟΕΥ, εμπίπτει μέσα στην αναστολή – απαγόρευση της προεκλογικής περιόδου από  29/5/2023 (Π.Δ. 71/2023, Α΄ 122), έως και την ορκωμοσία της Κυβέρνησης και είναι κατά παράβαση των νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν.

Επιπροσθέτως, από την συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2023, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την  απόφαση με αρ. 330/22ης/7-6-2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, της Τροποποίησης του ΟΕΥ, αυθαίρετα απέκλεισαν από την συνεδρίαση το αιρετό τακτικό μέλος καθώς και το αιρετό αναπληρωματικό μέλος από την πλειοψηφούσα παράταξη «Δημοκρατική Έκφραση Εργαζομένων Δήμου Πειραιά» στις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά. Γεγονός που καθιστά τουλάχιστον άκυρη τη συνεδρίαση και παράνομες τις όποιες αποφάσεις πάρθηκαν, πέρα του παραπάνω λόγου που αναφέραμε.

Χωρίς καμία δικαιοδοσία παρέμβασης στη λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά, που αποτελεί ανεξάρτητο συλλογικό όργανο, η Αντιδήμαρχος κ. Χαραλαμπία Ζηλάκου με έγγραφο της με αρ. πρωτ. 37507/2176/15-6-2023, παρήγγειλε την αντικατάσταση του αιρετού τακτικού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Βασιλείου Γκιτάκου λόγω παραίτησης από τη θέση που κατείχε στο Δήμο για την συμμετοχή του ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές 21ης Μαΐου 2023 και 25ης Ιουνίου 2023 στην Α’ Πειραιά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.

Ενέργεια που δικαιολογείται μόνο από τον πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης.

Χωρίς να νομιμοποιούν και να δέχονται την παραπάνω διαδικασία της αντικατάστασης του αιρετού τακτικού μέλους όπως εξελίχθηκε, εκπρόσωποι πρωτοβάθμιων Σωματείων Εργαζομένων, ομοσπονδιών, αιρετών μελών Υπηρεσιακών Συμβουλίων που παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πειραιά ζήτησαν να αναβληθεί η συνεδρίαση ενός τόσο σημαντικού θέματος, όπως η Τροποποίηση του ΟΕΥ, που αφορά άμεσα τους εργαζόμενους, καθώς δεν είναι ούτε νόμιμο αλλά ούτε και ηθικό για θέμα που αφορά το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου να γίνει συνεδρίαση με αποκλεισμένο από αυτήν τον εκλεγμένο εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Ζητήσαμε η συνεδρίαση να γίνει νόμιμα μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και θα λήξει η αναστολή – απαγόρευση Υπηρεσιακών Μεταβολών καθώς και κατόπιν της αντικατάστασης του τακτικού αιρετού μέλους από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Με ωμή παρέμβαση του Δημάρχου Πειραιά κ. Γιάννη Μώραλη στη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προέτρεψε τον πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου να πραγματοποιηθεί κανονικά η συνεδρίαση ακόμα και παράνομη να είναι και ο καθένας να βρει το δίκιο του …. στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Επίμονη ήταν και η στάση του προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που δεν έβαλε το θέμα της αναπλήρωσης του αιρετού τακτικού μέλους σε ψηφοφορία για να αποφασίσει τελικά το σώμα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αν αποκλειστεί ή όχι το ένα αιρετό μέλος από την συγκεκριμένη συνεδρίαση για την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Πειραιά. Σύμφωνα με την παρ.1 του αρθ.8 του Ν.3584/2007 περί αναπλήρωσης τακτικού μέλους Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Τα γρήγορα αντανακλαστικά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να βγάλει σε μία ημέρα την απόφαση αντικατάστασης του τακτικού αιρετού μέλους με αρ. πρωτ. 49602/16-6-2023, δηλαδή την ίδια ημέρα διεξαγωγής της συνεδρίασης, Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, καθιστούν «νόθα» τη σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς δεν δέχθηκαν την αντικατάσταση του τακτικού αιρετού μέλους που αποφάσισε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, παράνομη τη συνεδρίαση καθώς και παράνομες όποιες αποφάσεις πάρθηκαν.

κ Γενικέ Γραμματέα

Είναι εξόφθαλμες οι σκοπιμότητες και οι μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής Πειραιά να επιβάλλει λίγες ημέρες πριν εκπνεύσει το χρονικό διάστημα (30/6/2023) που έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά, καθώς από 1/7/2023 μπαίνουμε στο τελευταίο 6μηνο της δημοτικής περιόδου ενόψει των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο όμως με τις σκοπιμότητες και τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής Πειραιά η ίδια η Δημοτική Αρχή ανοίγει πολύ σοβαρά ζητήματα όπως της Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης αλλά και Δημοκρατίας με τον πραξικοπηματικό αποκλεισμό του εκλεγμένου από τους εργαζόμενους τακτικού αιρετού μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, γιατί όπως γνωρίζεται τα αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εκλέγονται από τους εργαζόμενους και δεν είναι διορισμένοι ex officio.

Μετά τα όσα σας προαναφέρουμε στο παρόν υπόμνημα, ζητάμε:

Να προχωρήσετε στην ακύρωση της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, που πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 16-6-2023 σύμφωνα με το νόμο 3584/2007 αλλά και τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28-4-2023 και ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2640/οικ.9409/31-5-2023.

Να υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε νόμιμη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και με πλήρη σύνθεση προκειμένου να ακουστούν και να καταγραφούν όλες οι απόψεις των εργαζομένων για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά.


 

δημοσίευσε ...