Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

Αυθαίρετος και παράνομος ο αποκλεισμός των αιρετών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά

 


Έγγραφο της πλειοψηφούσας παράταξης «Δημοκρατική Έκφραση» στις εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των εργαζομένων δημοσίου δικαίου του Δήμου Πειραιά προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τον αυθαίρετο και παράνομο αποκλεισμό των αιρετών εκλεγμένων μελών της παράταξης από τη συζήτηση για την «Τροποποίηση του ΟΕΥ» του Δήμου Πειραιά.

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

(Πλειοψηφούσα παράταξη στις εκλογές του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των εργαζομένων δημοσίου δικαίου Δήμου Πειραιά)

 

Προς: τον πρόεδρο και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πειραιά.

Κοιν.: εκλεγμένους συνδικαλιστές , μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι από την σημερινή (Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023) συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΥΣ) του Δήμου Πειραιά και από της Τετάρτης 14 Ιουνίου 2023 που θα συζητηθεί η νέα τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πειραιά, αυθαίρετα αποκλείονται οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων, εκλεγμένα αιρετά μέλη με τον συνδυασμό «Δημοκρατική Έκφραση», που με την ψήφο τους οι εργαζόμενοι ανέδειξαν πρώτη δύναμη στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Δεκέμβρη 2022 για την ανάδειξη αιρετών μελών του ΥΣ.

Τα δύο αυτά έγγραφα σύγκλισης του ΥΣ με αρ. πρωτ. 2027/8-6-23 και με 2028/12-6-23   συγκεκριμένα αναφέρουν: «Δεν καλείται ο αιρετός εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων από τον πλειοψηφούντα συνδυασμό κ. Βασίλειος Γκιτάκος, ο οποίος ελλείπει μετά από παραίτηση για τη συμμετοχή του στις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 & της 25ης Ιουνίου 2023 (Αρ. Αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 37082/4-5-2023 ΦΕΚ. Τεύχ. Γ΄ 1299/10-5-2023 & η από 30-5-2023 / αριθμ. πρωτ. Δ. Πειραιά 33308/30-5-2023 Δήλωση Παραίτησης), ούτε η αναπληρώτριά του κ. Σταυρούλα Τζιώτη δεδομένου ότι σύμφωνα με το αρθρ. 14 παρ. 3 του Ν.2690/1999 (ΚΔΔιαδ) “Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται προς αναπλήρωση απόντων ή κωλυόμενων μελών της ίδιας κατηγορίας, εκτός αν ο ορισμός τους δεν έχει γίνει κατά τέτοια αντιστοιχία”.»

Ο ορισμός του «ελλείποντος» μέλους δεν αναφέρετε σε καμία διάταξη του Ν.2690/1999 (ΚΔΔιαδ) αλλά κυρίως δεν αναφέρετε στις διατάξεις του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε  με τη παρ.18 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012), νόμος που καθορίζει ειδικά την σύσταση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Από την διατύπωση του όρου «ελλείπει» που χρησιμοποιείται στο έγγραφο σύγκλισης του ΥΣ, αν ανατρέξουμε στο λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας συνώνυμο του «ελλείπων», είναι το «απών». Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.3584/2007 «λειτουργία»: «1. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών», χωρίς να διευκρινίζεται ή να ζητείται ο λόγος κωλύματος ή απουσίας,  πρέπει να αναπληρωθεί η απουσία του τακτικού μέλους από το αναπληρωματικό μέλος και όχι να αποκλειστεί, όπως επιχειρείται με τα έγγραφα (αρ. πρωτ. 2027/8-6-23 & 2028/12-6-23) σύγκλισης του ΥΣ.

Διευκρινίζουμε ότι τα αιρετά μέλη του ΥΣ ορίζονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα αρχαιρεσιών ανάδειξης τους από τους εργαζόμενους του φορέα και συγκεκριμένα του Δήμου Πειραιά, με συνδικαλιστικούς όρους και δεν διορίζονται από τον φορέα σύμφωνα με την παλαιότητα της διοικητικής ιδιότητας της θέσης ευθύνης που κατέχουν, ex officio.

Αυτό προκύπτει και από  την παρ.1 του αρθ.5 του Ν.3584/2007 «Υπηρεσιακά Συμβούλια» όπως τροποποιήθηκε  με τη παρ.18 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012): «Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη των Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α…..» που αποτελεί την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στους Δήμους.

Στη συνεδρίαση του ΥΣ που θα συζητηθεί η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και αφορά άμεσα  τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου του Δήμου αλλά και τους εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου, επιχειρείτε να αποκλείσετε τον νόμιμο εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά.

Σύμφωνα όμως και με το έγγραφο με αρ. πρωτ.  661/14-11-19 της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Οποιαδήποτε προσπάθεια αυθαίρετου και παράνομου αποκλεισμού των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, είτε του Δημοσίου Δικαίου (Δ.Δ.) είτε του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατά την συζήτηση σε θέματα Σύστασης-Τροποποίησης ΟΕΥ, συνιστά την συνεδρίαση άκυρη και τις αποφάσεις που ελήφθησαν παράνομες.

Χρησιμοποιώντας νομικά άλματα διακρίνεται η ολοφάνερη σκοπιμότητα σας προκειμένου να αποκλείσετε το αναπληρωματικό μέλος του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού «Δημοκρατική Έκφραση». Η σκοπιμότητα σας αυτή συμβαδίζει με την πολιτική βούληση αλλά και τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής Πειραιά να περάσει τον νέο ΟΕΥ παρατυπώντας ή ακόμα και παρανομώντας όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και στο παρελθόν έχει πράξει ξανά.

Με την σύσταση ή τροποποίηση των ΟΕΥ να αποτελεί τον ορισμό των Υπηρεσιακών Μεταβολών, η σκοπιμότητα των ενεργειών σας διακρίνεται και από το γεγονός ότι όλα αυτά συντελούνται σε μια περίοδο όπου υπάρχει περιορισμός στις Υπηρεσιακές Μεταβολές και στις συνεδριάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων λόγω των επικείμενων εκλογών στις 25 Ιουνίου 2023, όπως και λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του τελευταίου εξαμήνου της θητείας της δημοτικής αρχής όπου νομοθετικά απαγορεύεται κάθε διαδικασία σύστασης ή τροποποίησης ΟΕΥ στους Δήμους.

Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά ότι κάθε διαδικασία αποκλεισμού του αναπληρωματικού μέλους του συνδυασμού «Δημοκρατική Έκφραση» είναι παράνομη, όπως άκυρη είναι η συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που επιχειρείτε να πραγματοποιηθεί χωρίς να κληθεί να συμμετάσχει το εκλεγμένο αιρετό μέλος μας, ενώ οι αποφάσεις ή οι γνωμοδοτήσεις που τυχόν προκύψουν με αυτή την «νοθευμένη» σύνθεση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, θα είναι παράνομες.

Οι σκοπιμότητες της Δημοτικής Αρχής Πειραιά οδηγούν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος ανοίγοντας ζητήματα ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Γι’ αυτό καλούμε εκλεγμένα συνδικαλιστικά στελέχη να δώσουν το παρόν στη συνεδρίαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 και ώρα 09:00 το πρωί στα γραφεία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 91 (Πειραιάς), εκφράζοντας την αντίθεση τους στο «πραξικόπημα» που επιχειρείται να γίνει.

 12/6/2023

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

δημοσίευσε ...