Τρίτη 12 Απριλίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
                                                                                 Αθήνα, 12 Απριλίου 2011

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 414

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ελεγκτικό Συνέδριο (Τμήμα VI) με την αριθμ.:786/2011 απόφασή του αναβάλλει την οριστική κρίση του ως προς τη νομιμότητα της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στο Νομό Αττικής και καλεί τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. να προσκομίσει επιπλέον στοιχεία  για να μορφώσει άποψη επί της νομιμότητας της σύμβασης προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόφαση αυτή προέκυψε μετά την αίτηση που κατέθεσε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητώντας την ανάκληση της 1/2001 πράξης του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. Και ενώ το Τμήμα VI επρόκειτο να αποφασίσει σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας της σύμβασης διαπίστωσε έλλειψη στοιχείων στο φάκελο της υποθέσεως.

Συγκεκριμένα διαπίστωσε τα εξής:
Ότι ενώ ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. με απόφασή της Εκτελεστικής του Επιτροπής (349/2010) ενέκρινε σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής και παρέπεμψε αυτό (το σχέδιο) προς περαιτέρω έγκριση στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, στη συνέχεια, μη πραγματοποιηθείσης της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου, με την αριθμ.:1/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του προχώρησε στην τροποποίηση της προηγούμενης αριθμ.:349/2010 απόφασης του, σε τρόπο ώστε να εξαλειφθεί από αυτή η παραπομπή για έγκριση από το Δ.Σ. Από κανένα στοιχείο όμως του υποβληθέντος προς έλεγχο φακέλου δεν προκύπτει ότι με την ίδια απόφασή του ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. τροποποίησε την προηγούμενη ανωτέρω απόφασή του και σε ότι αφορά τον αντισυμβαλλόμενό του, αφού στην αριθμ.: 349/2010 απόφασή του ως αντισυμβαλλόμενος είχε εγκριθεί η ήδη καταργηθείσα με τον Καλλικράτη Περιφέρεια Αττικής και όχι η τωρινή αντισυμβαλλόμενη Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα φάκελο το προηγούμενο από 21-12-2010 υποβληθέν σχέδιο προγραμματικής σύμβασης, ώστε να είναι δυνατή η αντιπαραβολή του περιεχομένου του πρώτου σχεδίου με το τελικά υποβληθέν προς έλεγχο σχέδιο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

δημοσίευσε ...