Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Εγκύκλιος του Υπ.Εσ. για τα Κ.Η.Φ.Η

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΚΗΦΗ.

Ενόψει της υλοποίησης νέου κύκλου του προγράμματος των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ.2 του ν. 4141/2013 προβλέφθηκε η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού των φορέων των ΟΤΑ που απασχολείται στα κέντρα αυτά, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των φορέων στο νέο κύκλο του προγράμματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού, που απασχολείται σε φορείς των ΟΤΑ στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απαοχολησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρατείνονται από τη λήξη τους (31.12.2012) έως 31.7.2013.

Επειδή στο μεταβατικό αυτό στάδιο η παράταση των συμβάσεων είναι υποχρεωτική (εκ του νόμου), δεν απαιτείται η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ούτε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης παράτασης.

Όμως, μετά την ένταξη των φορέων στο νέο κύκλο της πράξης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με το δικαιούχο της πράξης, οι συμβάσεις του προσωπικού θα μπορούν να ανανεώνονται ή παρατείνονται, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/94, έως τη λήξη του προγράμματος, κατόπιν έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.

Επομένως, αμέσως μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των φορέων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής των αναδόχων του νέου κύκλου, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό αίτημα έγκρισης της ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων του.

η εγκύκλιος του Υπ.Εσ. ΕΔΩ

δημοσίευσε ...