Κυριακή 22 Ιουλίου 2018

«Κλεισθένης Ι» - Ν.4555/2018 - ΦΕΚ Α’/133


Με την ονομασία  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», δημοσιεύθηκε στις 19/7/2018 σε ΦΕΚ Τεύχος Α’ Αρ. Φύλλου 133 ο νόμος 4555/2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον ψηφισθέντα νόμο προβλέπονται τα παρακάτω άρθρα που αφορούν εργαζόμενους των ΟΤΑ.

Άρθρο 204 (Εκκαθαριστής Δαπανών ΟΤΑ Α’ βαθμού)

Προβλέπει  ότι από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5/15.6.1959 και του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή ότι εκδίδει χρηματικά εντάλματα, νοείται στη θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν. Οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους.

Άρθρο 260  (Προϊστάμενοι ΚΕΠ)

Καθορίζει τους προϊσταμένους στις οργανικές μονάδες των ΚΕΠ αντικαθιστώντας το άρθρο 84 του ν. 4484/2017 (Α' 110 ) και προβλέποντας ότι :
1.Προϊστάμενοι σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών Κ.Ε.Π. τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων:
α. ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π), ή
β. ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.
2.Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α' ή β' της παρ. 1, ως προϊστάμενοι δύνανται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.
3.Σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ανωτέρω παρ. 1 και 2, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου ΔΥΠ ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών, και εν ελλείψει αυτών, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.»
Άρθρο 261 (Μετατάξεις υπαλλήλων ΔΥΠ)
Επιτρέπεται η διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων σε υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Δήμου μεταξύ υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) και υπαλλήλων του ίδιου κλάδου ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης ή υπαλλήλων άλλων κλάδων της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης. Οι μετατάξεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν απλής γνώμης του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, με την ίδια σχέση εργασίας και με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος. Οι αιτήσεις για τη διενέργεια των μετατάξεων αυτών υποβάλλονται στο Τμήμα Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον οικείο ή τους οικείους Δήμους.
Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου Δ.Υ.Π. σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου Δήμου, διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που λαμβάνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του οικείου Δήμου.
Μετατάξεις των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου Δ.Υ.Π. σε κενή θέση άλλου κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας σε άλλες, πλην του ίδιου Δήμου, υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
Άρθρο 262 (Μετατάξεις, μεταφορές, αποσπάσεις υπαλλήλων ΚΕΠ που πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα)
Το εδάφιο γ΄της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α΄57), όπως προστέθηκε με το άρθρο 53 του ν. 3979/2011 (Α΄138), διατηρείται σε ισχύ.
άρθρο 53 του ν. 3979/2011 (Α΄138)
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57) προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«Σε περιπτώσεις υπαλλήλων ΚΕΠ οι οποίοι πάσχουν από δυσίατα ή ανίατα νοσήματα ή έχουν αναπηρία 67% και άνω, είναι δυνατή η εκούσια μετάταξη, μεταφορά ή απόσπασή τους σε άλλο ΚΕΠ της επιλογής τους, χωρίς την προϋπόθεση της αμοιβαιότητας, εφόσον το νόσημα ή η αναπηρία αποδεικνύεται από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής. Η μετάταξη ή μεταφορά ή απόσπαση γίνεται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή θέση της ίδιας κατηγορίας ή με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος − μεταφερόμενος − αποσπασμένος με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»
Άρθρο 278 (Επιστροφή Δημοτικών Αστυνόμων από τα Καταστήματα Κράτησης)
Προβλέπει την επιστροφή στους Δήμους των Δημοτικών Αστυνόμων που εντάχθηκαν μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας μέσω διαθεσιμότητας σε Καταστήματα Κράτησης άρθρο 81 ν. 4172/2013 (Α’ 167), με τον περιορισμό ότι για τη διενέργεια της μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων, στο φορέα προέλευσης, του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αϊτών υπάλληλος πρέπει να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.
Άρθρο 277 (αναγνώριση προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης σε ΝΠΙΔ)
Η παρ. 5 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007, που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4464/2017 (Α΄46), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου και του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.» Ο διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων για τις οποίες δεν  έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις αυτές, τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας σε Ν.Π.Ι.Δ. δύναται να υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου αυτού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Το ΦΕΚ του «Κλεισθένη Ι» ΕΔΩ


δημοσίευσε ...