Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019

«Αναπτυξιακός» νόμος: Στρώνουν το χαλί για το πάρτι των εργολάβων στους Δήμους


Η κυβέρνηση με την «ανάπτυξή» της, λειαίνει το έδαφος των ιδιωτικοποιήσεων και καταργεί κάθε μικρό ή μεγαλύτερο εμπόδιο έθετε η υπάρχουσα νομοθεσία για την εκχώρηση υπηρεσιών των Δήμων σε εργολάβους.
Το άρθρο 179 του «αναπτυξιακού» νόμου,
Καταργεί την Παρ.1 άρθρο 24 Ν.4479/2017 όπου σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη, […]Μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων της παρούσας παραγράφου, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών παρέχουν τις κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα με ίδια μέσα.
 
Δίνει το δικαίωμα στους δημάρχους εκτός της υπηρεσίας καθαριότητας να εκχωρούν σε εργολάβους και  τις υπηρεσίες πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού […]«συλλογή  και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών,  καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού»[…]
Καταργεί από το άρθρο 61 του Ν.3979/2011, την αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, καθώς και την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου.
Το πάγιο αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος στους ΟΤΑ ήταν και παραμένει η οριστική κατάργηση κάθε δυνατότητας που παρέχει η νομοθεσία στους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκηση να εκχωρούν αρμοδιότητες υπηρεσιών σε εργολάβους.
Στην επιθετική νεοφιλελεύθερη πολιτική της κυβέρνησης για την «ανάπτυξη» των κερδών του κεφαλαίου, οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να παραμένουν θεατές της καταστροφής τους.
Η θέση του ΜΕΤΑ-ΟΤΑ που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα είναι ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται περιστασιακά και μεμονωμένα. Συνολικά οι εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα να οργανώσουμε τον αγώνα μας και να ανατρέψουμε τα δωράκια της κυβέρνησης στους εργολάβους, να υπερασπίσουμε τον Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων και να διαφυλάξουμε την εργασία μας που γίνεται βορά στα αρπακτικά του κέρδους.  
ΜΕΤΑ-ΟΤΑ / Οκτώβριος 2019
δημοσίευσε ...