Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Μετατάξεις προσωπικού (Ι.Δ.Α.Χ) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Ανακοίνωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από τις πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις μετατάξεις του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν πολλά ερωτήματα και διαμαρτυρίες, μεμονωμένων συναδέλφων ή και Συλλόγων-Μελών της Ομοσπονδίας, με αφορμή τις Πράξεις (120/2015 και 121/2015) του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οποίες είναι αδύνατη η μετάταξη υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. σε άλλη ειδικότητα με σύσταση προσωποπαγούς θέσης.

       Ειδικότερα, οι δύο ανωτέρω πράξεις αφορούν στη μετάταξη προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. σε ανώτερη εκπαιδευτική κατηγορία (άρθρο 183 του Ν.3584/2007) και σε άλλη ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας (παρ.5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011) με σύσταση προσωποπαγούς θέσης. Η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011, κατά το μέρος που προβλέπει ότι, εργαζόμενος Δήμου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. δύναται, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση προσωπικού, να μεταταγεί σε συνιστώμενη προσωρινή προσωποπαγή θέση, άλλης ειδικότητας (κλάδου κατά τον Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (κατηγορίας κατά τον Κ.Κ.Δ.Κ.Υ.) με ταυτόχρονη δέσμευση κενής θέσης μόνιμου προσωπικού, θεωρείται από 31-10-2014 καταργηθείσα από το άρθρο 33 του Ν.4305/2014. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι απαγορεύεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση ενώ το ίδιο ισχύει και για τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Ν.3584/2007.

Για την αντιμετώπιση της πιο πάνω νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύο τρόποι υπάρχουν: Ο πρώτος είναι, ο Δήμος για τον οποίο έχει εκδοθεί η σχετική πράξη να κάνει αίτηση ανάκλησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς μόνο αυτός έχει έννομο συμφέρον, σε συγκεκριμένο όμως χρονικό διάστημα, ο δεύτερος είναι το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση αυτού του περιορισμού, κάτι που έχει κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 804/22-7-2015 έγγραφό της, που συνημμένα σας στέλνουμε, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει ανταπόκριση στο αίτημά μας.

Κατόπιν όλων των πιο πάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στην νέα συνάντηση που θα έχει με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών θα ζητήσει την άμεση επίλυση του προβλήματος με νομοθετική ρύθμιση.

Το έγγραφο της ΠΟΕ-ΟΤΑ που έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΔΩ

δημοσίευσε ...