Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Δεν δίνεται το γαλά στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δ. Πειραιά


 

Μετά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στην χορήγηση του ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων, το Σωματείο Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά απέστειλε έγγραφο με το οποίο ζητά από την δημοτική αρχή να εφαρμόσει το νόμο και να αποτιμηθεί σε χρήμα το γάλα που δεν χορηγείται στους δικαιούχους εργαζόμενους του δήμου.

Θέμα: «αποτίμηση σε χρήμα του φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους»

Τους τελευταίους τρεις μήνες παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή χορήγηση ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους όπως ορίζει η με αριθμό 43726/7-6-2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (ΦΕΚ 2208/τ.Β΄/8-6-2019), όπως αυτή τροποποιήθηκε μερικώς με την με αριθμό 87669/9-12-2019 όμοια Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4584/τ.Β΄/13-12-2019).

Επειδή η μη ομαλή και καθημερινή χορήγηση του φρέσκου γάλακτος μπορεί να επιφέρει προβλήματα υγείας στους δικαιούχους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ανθυγιεινές εργασίας και επειδή οι δικαιούχοι εργαζόμενοι καθημερινά επιβαρύνονται οικονομικά για την αγορά και κατανάλωση του για λόγους προστασίας της υγείας τους, ζητάμε:

μέχρι την ομαλοποίηση και καθημερινή χορήγηση του φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους να εφαρμόσετε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197).

Να αποτιμάται μηνιαίως σε χρήμα η ποσότητα του φρέσκου γάλακτος που δεν χορηγείται.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να αναγνωριστεί η οφειλή και η καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους εργαζόμενους.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι το αίτημα μας για συνάντηση μαζί σας με τα γνωστά προβλήματα που σας έχουμε επανειλημμένα αποστείλει ηλεκτρονικά, εκκρεμεί.    

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Μιλτιάδης Λουκίσας             Βασίλειος Γκιτάκος

δημοσίευσε ...