Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα

Δημόσιο

Οι ασφαλισμένοι δεν χρειάζεται να συμπληρώσουν όριο ηλικίας, ώστε να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα.

Η γενική προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης. Γι' αυτόν τον σκοπό προσμετρούνται τα χρόνια που έχει ο ασφαλισμένος στο Δημόσιο (από την ημερομηνία διορισμού του και ορκωμοσίας) αλλά και τα χρόνια σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Επίσης ο στρατός εάν έχει εξαγοραστεί αλλά και οι πλασματικοί χρόνοι του Ν. 3865/2010 (σπουδές, τέκνα, άδειες ανατροφής κ.λπ.). Όσοι επομένως έχουν συμπληρώσει την 25ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν επηρεάζονται από τις πρόσφατες αλλαγές του Ν. 4093/2012 με την προσθήκη επιπλέον δύο ετών. Οι γονείς ανήλικων τέκνων θεμελιώνουν δικαίωμα με πρόσθετη προϋπόθεση την ενηλικίωση του τέκνου το έτος συμπλήρωσης της 25ετίας ή νωρίτερα.
Οι τρίτεκνοι απαιτείται να συμπληρώσουν 20 έτη ασφάλισης για να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Οι μητέρες τριών και άνω τέκνων που είχαν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

Στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσες συμπληρώνουν την 20ετία με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων και θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010.

Οι έγγαμες γυναίκες και οι μητέρες προσληφθείσες στο Δημόσιο πριν από το 1983 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας με τουλάχιστον 24 έτη και 6 μήνες ασφάλισης. Και στην παρούσα περίπτωση χρησιμοποιείται και ο χρόνος που έχει διανυθεί σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

Οι άνδρες και οι άγαμες γυναίκες προσληφθέντες πριν από το 1983 που συμπληρώνουν 35ετία συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο χωρίς όριο ηλικίας.

Τέλος, οι άνδρες και οι γυναίκες προσληφθέντες στο Δημόσιο μεταξύ 1983 και 1993 που συμπληρώνουν 37 πραγματικά έτη ασφάλισης. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων θεμελίωσε το συνταξιοδοτικό της δικαίωμα με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010.

Ιδιωτικός τομέας

α) «Απλή»  35ετία


Οι κατηγορίες που η θεμελίωση δικαιώματος γίνεται με μόνη τη συνδρομή του χρόνου ασφάλισης είναι όσες απαιτούν 35ετία ή 10.500 ημέρες ασφάλισης. Για τους ασφαλισμένους της εν λόγω κατηγορίας η συμπλήρωση της 35ετίας γίνεται με χρήση όλων των χρόνων που έχουν διανυθεί σε φορείς κύριας ασφάλισης αλλά και των πλασματικών ετών.

Η συμπλήρωση της 35ετίας δεν σημαίνει αυτόματα και τη λήξη της ασφάλισης, μιας και μπορεί να απαιτείται επιπλέον χρόνος για την πλήρωση όλων των προϋποθέσεων για αίτηση συνταξιοδότηση, καθώς σταδιακά ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης φθάνει τις 12.000

β) Θεμελίωση με Βαρέα & Ανθυγιεινά


Για τις γυναίκες που συμπληρώνουν 4.500 ημέρες, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα, και για τους άνδρες που συμπληρώνουν συνολικά 10.500 ημέρες, εκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις αυτές κατοχυρώνουν το ηλικιακό όριο της στιγμής συμπλήρωσης.

ΔΕΚΟ-τράπεζες

Οι άνδρες ασφαλισμένοι για πρώτη φορά πριν από το 1983 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας. Όσοι έχουν έστω μία ημέρα ασφάλισης πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1982 έχουν κατοχυρώσει σχετικό δικαίωμα και μπορούν να το ενεργοποιήσουν με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης ακόμη και στην περίπτωση της διαδοχικής ασφάλισης και της αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας, με την συμπλήρωσης του 58ου έτους της ηλικίας.

ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Από 1/1/2011 με τον Ν. 3863/2010 καταργήθηκε το δικαίωμα συνταξιοδότησης χωρίς όριο ηλικίας. Ωστόσο, όσοι είχαν μέχρι την ημερομηνία αυτή συμπληρωμένες 11.100 ημέρες ασφάλισης στον ίδιο φορέα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας.

Χωρίς 'Οριο Ηλικίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και οι μητέρες αναπήρων τέκνων (αναπηρία σε ποσοστό από 67% και άνω) ασφαλισμένες στα ταμεία αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν συμπληρώσει 25 πραγματικά έτη ασφάλισης. Δεν μπορούν να εξαγοραστούν πλασματικά για τη συμπλήρωση 25ετίας.

δημοσίευσε ...