Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Τροποποίηση της μοριοδότησης για την μετάταξη - μετακίνηση δημόσιων υπαλλήλων.


Τροποποίηση της υπ’ αρθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β. οι.22274/9-8-2013(ΦΕΚ 1992/Β/ 14-8-2013) απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων , των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησης τους

δημοσίευσε ...