Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Επιλογή προϊσταμένων δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων - αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Από τη γενική δ/νση οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ του ΥΠΕΣ απαντήθηκε, στις 16 Οκτωβρίου 2013 η με Αριθ. Πρωτ.: 35544, σχετική ερώτηση με ΘΕΜΑ: Επιλογή προϊσταμένων δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων - αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο το Α.Π. 1261/31-7-2013 έγγραφο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου ΧΧΧ (ΧΧΧ), που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος και διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με τα Α.Π. ΔΙΠΙΔΔ/Α.20/1076/2.1902/5-9-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά των συνημμένων σχετικών, λόγω αρμοδιότητας.


Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Ως εκ τούτου, για όσα θέματα δεν έχει υπαχθεί ευθέως στα οριζόμενα για το προσωπικό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (π.χ. καθεστώς προσλήψεων, αποδοχές), το προσωπικό τους εξακολουθεί να διέπεται από τα προβλεπόμενα στο Δημοτικό Κώδικα (ν.3463/2006 όπως ισχύει) και την κατ' εξουσιοδότηση εκδοθείσα νομοθεσία, τον οικείο εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών, τον κανονισμό προσωπικού και τις σχετικές ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα όσον αφορά τους προϊσταμένους των κοινωφελών επιχειρήσεων, το ύψος του επιδόματος ευθύνης τους καθορίζεται μεν από 1 1-2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4024/2011 (δυνάμει ταυ ν.4093/2012), χωρίς όμως από τις κείμενες διατάξεις να γίνεται παραπομπή στα ισχύοντα στο δημόσιο ή στους ΟΤΑ και ως προς τις διαδικασίες επιλογής για την κάλυψη θέσεων ευθύνης.

Ομοίως, η συνάφεια ή μη του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το εργασιακό αντικείμενο, προκειμένου να γίνει βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του προσωπικού, εξακολουθεί να κρίνεται από τα όργανα και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Δημοτικό Κώδικα και τις λοιπές προαναφερθείσες ρυθμίσεις.
  
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου

πηγή : askota.gr

δημοσίευσε ...