Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2014

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένου σε ΚΕΠ

Με το υπ’ αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 31.35/1735/19450/10.09.2013 του Υπ.ΔΜ&ΗΔ παρέχονται απόψεις σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε ΚΕΠ για βαθμολογική εξέλιξη υπαλλήλου. Τα κυριότερα θέματα που διευκρινίζονται με το εν λόγω έγγραφο είναι τα ακόλουθα:

Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας
Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση, είναι το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και όχι ο δήμαρχος, το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη το δεδικασμένο ως προς τη φύση της σχέσης εργασίας και να θεωρήσει ότι η προϋπηρεσία διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εν συνεχεία δε να προβεί σε εξέταση και των άλλων δύο προϋποθέσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας (α. η νομική μορφή του φορέα πρόσληψης, γ. το αν η εν λόγω προϋπηρεσία έχει διανυθεί με τα ίδια τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά την ένταξή του).

Χρόνος αναγνώρισης της προϋπηρεσίας
Όσον αφορά το χρόνο αναγνώρισης της προϋπηρεσίας, επισημαίνεται ότι από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.4024/2011 δεν προκύπτει δυνατότητα αναδρομικής αναγνώρισης προϋπηρεσίας υπαλλήλου από το χρόνο υποβολής της αίτησής του και ως εκ τούτου το δικαίωμα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης λόγω αναγνώρισης προϋπηρεσίας στοιχειοθετείται από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Άλλωστε, αναδρομικότητα δεν μπορεί να αποδοθεί στην πράξη αναγνώρισης προϋπηρεσίας ούτε στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τη δικαστική απόφαση, καθόσον αναδρομική ισχύς αναγνωρίζεται σε διοικητική πράξη κατ' εξαίρεση, μεταξύ άλλων, μόνο στις περιπτώσεις διοικητικών πράξεων που εκδίδονται στη θέση των ακυρωθέντων με δικαστικές αποφάσεις, κάτι που δεν προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση.

Πάγωμα βαθμολογικών προαγωγών
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α) στην ενότητα 2.6 Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης-Αποδοχές στον δημόσιο τομέα και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (σελ.787) του παραρτήματος V2 EΛΛ. ορίζεται ότι «Η Κυβέρνηση αναθέτει μια εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής». Ως εκ τούτου, μέχρι την ως άνω εκτίμηση και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο, το βαθμολογικό όφελος από την αναγνώριση προϋπηρεσίας θα πρέπει να προστίθεται στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, στον οποίον κατετάγη ο υπάλληλος την 1η.11.2011. 

Υπενθύμιση υποχρεώσεων Δήμων ως προς τις δικαστικές αποφάσεις
Υπενθυμίζεται στους Δήμους ότι υφίσταται υποχρέωση τους να γνωστοποιούν στο Ελληνικό Δημόσιο την εκάστοτε εκκρεμή δίκη, προκειμένου το τελευταίο να προβαίνει στην άσκηση πρόσθετης υπέρ αυτών παρέμβασης. Περαιτέρω, οι φορείς υποχρεούνται να ασκούν κατά των παραπάνω δικαστικών αποφάσεων όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα. Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι δεδομένου ότι τούτο συνιστά αυτονόητη ενέργεια για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, το Υπουργείο θα προβεί στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε όσους φορείς δεν ανταποκριθούν στην εν λόγω υποχρέωσή τους.

Πηγή: dimosnet.gr

δημοσίευσε ...