Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για την κινητικότητα στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.Ετεροχρονισμένη εγκύκλιο που αφορά τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και στην οποία περιγράφονται οι διαδικασίες για την έναρξη του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και ο τρόπος, με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι μετατάξεις και οι αποσπάσεις.

Την χαρακτηρίζουμε ετεροχρονισμένη γιατί η αποστολή των αιτημάτων θα έπρεπε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 100 του ν.4472/2017: «1.Στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 6 του ν.4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για το έτος 2017, οι Υπηρεσίες αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, από1η Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου
Επισημαίνεται δε στην εγκύκλιο ότι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού θα αποστείλουν τα αιτήµατά τους για τις θέσεις προς πλήρωση µε μετάταξη ή τις ανάγκες για απόσπαση, σύµφωνα µε τους ισχύοντες Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη αξιολόγηση των δοµών τους.

Ενώ για την κατάρτιση των γενικών και ειδικών ̟περιγραµµάτων θέσεων εργασίας, θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος της υ̟πηρεσίας µας, µε ειδικότερες οδηγίες για την κατάρτισή τους, καθώς ε̟πίσης και σχετικά υ̟ποδείγµατα ̟προς υ̟ποβοήθηση του έργου των υ̟πηρεσιών, ώστε να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν οι ̟προβλε̟πόµενες ενέργειες και να καταστεί δυνατή η υ̟ποδοχή ̟προσω̟πικού, µέσω του Ενιαίου Συστήµατος Κινητικότητας.

Από τις διευκρινήσεις του Υπουργού Εσωτερικών που δίνονται στην εγκύκλιο καθίσταται σαφές ότι οι Δήμοι ενώ θα μπορούν να είναι φορείς προέλευσης των εργαζομένων δεν θα είναι φορείς υποδοχής. Με απλά λόγια θα μπορεί να φύγει προσωπικό των Δήμων προς άλλες δημόσιες υπηρεσίες  αλλά δεν θα μπορούν οι δήμοι  να δεχτούν προσωπικό από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς …. μέχρι να σταλεί νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών που θα περιλαμβάνει οδηγίες και βοηθήματα για την κατάρτιση των γενικών και ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας που αποτελούν μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Δήμων ως φορέων υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

δημοσίευσε ...