Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ

Εγκύκλιο σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ, εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Ειδικότερα στην εγκύκλιο δίνεται το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και σημειώνεται:

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς αρμοδιότητάς σας παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2018, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.

Για τον προγραμματισμό έτους 2018 πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ α’ ΚΑΙ β’ ΒΑΘΜΟΥ

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

Ειδικά οι Περιφέρειες, θα πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστό και κατά προτεραιότητα αίτημα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη
διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.

Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΤΩΝ ΟΤΑ α’ & β’ ΒΑΘΜΟΥ

 1. Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 2α, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, παρακαλούνται οι φορείς στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, επισημαίνεται ότι με το άρθρο 18 του ν. 4483/2017, καταργήθηκε η αναστολή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επομένως, οι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και για το προσωπικό αυτό.

 1. Για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν. 3463/2006. (Παράρτημα 2β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτού.)

Επισημαίνουμε ότι για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα ΝΠΙΔ αρμοδιότητάς μας, που προσλαμβάνονται επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. Για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών ή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3α και 3β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων.

Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα να υποβάλλουν αιτήματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις ανταποδοτικές τους υπηρεσίες καθαριότητας και η παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών  από τους ήδη εργαζόμενους, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές ήτοι έως την 31η -3-2018.

Δεδομένου ότι αναμένεται η ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, με την οποία παρασχέθηκε στους ΟΤΑ α’ βαθμού η δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό, η υποβολή νέων αιτημάτων για την έγκριση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες, θα πρέπει να αιτιολογείται με ειδικό και εμπεριστατωμένο τρόπο για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών.

Επισημαίνεται επίσης ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η υπηρεσία του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ.

Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
Παραρτήματα 4α και 4β, με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων αυτών.

Επισημαίνουμε ότι με τις ρυθμίσεις του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα.

Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) εξακολουθεί να ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%.

Όπως προαναφέρθηκε, αιτήματα για την κάλυψη των αναγκών κοιμητηρίων τα οποία πλέον θα υποβάλλονται με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται ομοίως για το αντίτιμο.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα, συμπληρωμένα. Τονίζουμε ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν «με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Με το άρθρο 2 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4147/2013, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου ακόμα και ειδικοτήτων αντίστοιχων με εκείνες που προβλέπονται στους Οργανισμούς ή στους Κανονισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών τακτικού προσωπικού για να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες τους.

Με τις ίδιες διατάξεις, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (βεβαίωση του ΑΣΕΠ), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η βεβαίωση (του ΑΣΕΠ) εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Για την άμεση κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε περίπτωση αποχώρησης συμβασιούχων ορισμένου χρόνου από ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχεται η δυνατότητα, σύμφωνα και με το Α.Π. 15017/7-10-2013 έγγραφο του ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης του αποχωρούντος προσωπικού με την πρόσληψη του αμέσως επόμενου στη σειρά των πινάκων κατάταξης που είχαν εκδοθεί για το σκοπό αυτό. Σημειώνουμε ότι η δυνατότητα αυτή δίνεται σε περίπτωση ενεργών συμβάσεων και όχι συμβάσεων που διακόπηκαν κατά το παρελθόν.

Η δυνατότητα αντικατάστασης, όπως περιγράφεται στο ως άνω έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., παρέχεται στην περίπτωση που η πρόσληψη έγινε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, στο πλαίσιο προγράμματος που παραμένει καθ’ όλη τη διάρκειά του ευρωπαϊκό (δηλ. οι δαπάνες για την πρόσληψη του προσωπικού καλύπτονται, έστω τμηματικά, από ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση) και διατηρείται ως έχει, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση – μεταβολή του κατά τη  διάρκεια των παρελθόντων ετών και ενδεχομένως διαφορετικών προγραμματικών περιόδων.

Για τα ανωτέρω θέματα αποφαίνεται η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του υλοποιούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Με την παρ. 1 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017 παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς, και η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ήδη απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2019.

ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4305/2014 τέθηκε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών για την υλοποίηση των εγκριτικών αποφάσεων της ΠΥΣ 33/06. Σχετική είναι η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/οικ.28231/7-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΠΩΧ-Δ5Β).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για την έγκαιρη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, οι φορείς οφείλουν να αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τα αιτήματά τους (Σχέδια Ανακοινώσεων ΣΟΧ ή ΣΜΕ) προς έγκριση στο ΑΣΕΠ, εντός ενός (1) μηνός από τις εγκριτικές αποφάσεις της επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

 1. Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (άρθρο 14 ν. 4403/16 και άρθρο 72 του ν. 4342/15 αντίστοιχα)
 2. Συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (άρθρο 30 ν. 4314/14)
 3. Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών (άρθρο 41 ν. 4325/15 και άρθρο 9 ν. 4350/15)
 4. Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 41 ν. 4325/15)
 5. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (άρθρο 27 ν. 4304/14)
 6. Πρόσληψη προσωπικού σε Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα
 7. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους» (άρθρο 29 ν. 4151/13)

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιό μας με αριθ. πρωτ. 3948/2017 «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» ΑΔΑ: 7Μ3Α465ΧΘ7-Υ30.

 1. Πρόσληψη υδρονομέων στις Δ.Ε.Υ.Α.

Με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν. 4483/2017 επεκτάθηκε και στις ΔΕΥΑ ο τρόπος πρόσληψης των υδρονομέων άρδευσης, ο οποίος ήδη εφαρμόζεται από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 211 του ΚΚΔΚΥ, όπου δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 60Α΄) ή άλλου οργάνου, ούτε η τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994, όπως ισχύει και εφαρμόζονται οι ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15.4.1957 β.δ/τος «Περί της αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων» (ΦΕΚ 280 Α).

 1. Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου

Με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ν. 4483/2017, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, να προσλαμβάνουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που εμφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος απουσιάζει λόγω κυήσεως, τοκετού και μητρότητας, αργίας ή διαθεσιμότητας, με σκοπό να καλυφθεί η ανάγκη για όλο το χρονικό διάστημα της απουσίας. Για την πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, δεν απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ούτε τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας
του ν. 2190/1994.

 1. Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία
  Με το άρθρο 89 του ν. 4483/2017, επανήλθαν σε ισχύ οι ρυθμίσεις του άρθρου 209 του Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Ως εκ τούτου για τα αιτήματα που εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ και η αποστολή τους στην Υπηρεσία μας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των εγκρίσεων, για τα αιτήματα της περίπτωσης Γ2 (παράρτημα ΣΜΕ ΑΣΕΠ), αναφορικά με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ, η αποστολή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 2-3-2018.

Αντίστοιχα, τα αιτήματα της περίπτωσης Α1 (παράρτημα ΙΔΟΧ ΥΠΕΣ), θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας έως 16-3-2018, προκειμένου να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό περιθώριο για την επεξεργασία τους.

Ειδικά τα αιτήματα των Περιφερειών της χώρας, που αφορούν στη στελέχωση με κτηνιάτρους για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών τους θα πρέπει να αποσταλούν κατά προτεραιότητα έως 28-2-2018.

Την παρούσα Εγκύκλιο και τα Παραρτήματα με τα αντίστοιχα υποδείγματα ανά περίπτωση για το προσωπικό ορισμένου χρόνου, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας, στη διαδρομή: www.ypes.gr/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις.

Τα Παραρτήματα Γ1, Γ2 και Γ4 με τις αντίστοιχες οικονομικές βεβαιώσεις καθώς και τα υποδείγματα, ανά περίπτωση, εισηγητικών εκθέσεων των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)στη διαδρομή:

ΦΟΡΕΙΣ>ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ>ΜΙΣΘ. ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ.

Παρακαλούμε όπως οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διαβιβάζουν άμεσα κάθε πλήρες αίτημα από όλους τους φορείς εποπτείας τους (όχι συγκεντρωτικά) προκειμένου να γίνεται σταδιακά η επεξεργασία και η καταχώρησή τους γεγονός που θα οδηγήσει στη συντόμευση της διαδικασίας προς όφελος των φορέων.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί κατ’ εφαρμογή των ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29-11-2017 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-12-2017 εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν θα ληφθούν υπόψη δεδομένου του ειδικού χαρακτήρα των αναγκών των φορέων των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, της ισχύος του μέγιστου αριθμού των 933 εγκρίσεων συμβάσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους ΟΤΑ με έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, αλλά και των ειδικών διατάξεων για τη χορήγηση έγκρισης θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές.

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr

δημοσίευσε ...