Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018

ΜΑΠ και Γάλα στις σχολικές καθαρίστριες - ΕγκύκλιοςΤην υποχρέωση των Δήμων για τη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος στις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση έργου, αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛΕΝ465ΧΘ7-5ΓΒ) προς τους Δήμους της Χώρας, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΣ, η συγκεκριμένη επισήμανση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ορθής εφαρμογής του νόμου, έπειτα από σχετικά ερωτήματα, καθώς και από παρατηρήσεις προερχόμενες από τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων του χώρου για τη μη χορήγηση των ΜΑΠ από ορισμένους Δήμους.
Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο θέμα ρυθμίζεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. 1364/12-02-2018 Α’ Απόφαση, αύξησε το κονδύλι προς τους Δήμους, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μέσω των Σχολικών Επιτροπών, στα 28 εκατ. ευρώ για το 2018, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου.
Ειδικότερα στην απόφαση σημειώνεται:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017 «οι εργαζόμενοι με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις
εργασίες που αναφέρονται στην αριθ. 53361/11.10.2006 κ.υ.α. (1503 Β΄), όπως ισχύει,
δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση».
Σε συνέχεια ερωτημάτων που περιήλθαν στην υπηρεσία μας και αφορούν στη
χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στις καθαρίστριες που απασχολούνται με
συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικής μονάδες της Χώρας μέσω των σχολικών
επιτροπών, σας επισημαίνουμε ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή γραμματική διατύπωση
της άνω διάταξης, η οποία αναφέρεται στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου εν γένει
και χωρίς διάκριση, αλλά και για λόγους ίσης μεταχείρισης προσωπικού, το οποίο
απασχολείται στους ίδιους χώρους εργασίας με την ίδια ειδικότητα και τα ίδια καθήκοντα,
το προσωπικό αυτό λαμβάνει τα Μ.Α.Π. από το έτος 2018 και μετά την ισχύ του
ν.4483/2017 (Α΄107/31-7-2017).
Προς τούτο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την υπ΄ αριθ. 1364/12-02-2018 Α΄ Απόφαση
Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2018 προς τους Δήμους της
Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, προχώρησε στην
αύξηση του σχετικού κονδυλίου, το οποίο ανήλθε στο ποσό των 28.000.000,00 ευρώ,
έχοντας λάβει υπόψη μεταξύ άλλων και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Δήμων για την κάλυψη δαπανών των ΜΑΠ και του γάλακτος των καθαριστριών με σύμβαση έργου, δυνάμει της προαναφερθείσας διάταξης.
Οι σχετικές υποχρεώσεις, άλλωστε, αναφέρονται ρητά μεταξύ των δαπανών των σχολικών επιτροπών και στο άρθρο 1 παρ. 6 της Υπουργικής Απόφασης οικ. 1940/02-02-2018 (Β΄310), με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. γ΄ της παρ. 12 του άρθρου 3 της ΥΑ 8440/2011 (Β΄318) «καθορισμός Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
Παρακαλούμε όπως άμεσα κοινοποιήσετε το παρόν στους Δήμους της χωρικής σας
αρμοδιότητας, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα σε αυτήν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΗΓΗ: aftodioikisi.gr


δημοσίευσε ...