Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Νέο Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο για το δημόσιο και τους ΟΤΑ

 


Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ( Αρ. Φυλ. 232/ Τεύχος Α’ / 17-12-2022) το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 85 όπου καθορίζει τα προσόντα διορισμού σε φορείς του δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο).

Με το ΠΔ 85/2022 ορίζονται ενιαία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους. Αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες. Ενώ καθορίζεται και η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του παρόντος.

Για το υπηρετούν κατά τη δημοσίευση προσωπικό του παρόντος η αντιστοίχιση σε νέους κλάδους και ειδικότητες πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Παράρτημα Β΄, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα στο παρόν τυπικά προσόντα των κλάδων και ειδικοτήτων αυτών.

Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κλάδων, χωρίς ένταξη σε ειδικότητες του υπηρετούντος σε αυτούς προσωπικού, η αντιστοίχιση διενεργείται υποχρεωτικά σε κλάδο και ειδικότητα με βάση τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψής του, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων στο Παράρτημα Β΄.

Η αντιστοίχιση σε κλάδο και ειδικότητα διενεργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β’, αποκλειόμενης της δυνατότητας αλλαγής κλάδου και ειδικότητας στην περίπτωση που πληρούνται τα τυπικά προσόντα για κατάταξη σε άλλον ή άλλους κλάδους και ειδικότητες. 6. Σε περιπτώσεις υφιστάμενων σύνθετων κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, η αντιστοίχιση των υπηρετούντων σε αυτούς υπαλλήλων στους νέους κλάδους και ειδικότητες πραγματοποιείται με βάση τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψής τους

ΠΔ 85/2022 

δημοσίευσε ...