Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2024

Έγγραφο του ΣΟΜΕΔΠ στο δήμαρχο Πειραιά για ΜΑΠ και γάλα 

Έγγραφο του ΣΟΜΕΔΠ στο δήμαρχο Πειραιά κ. Ιωάννη Μώραλη για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν δοθεί στους εργαζόμενους.

Κύριε Δήμαρχε

Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 60 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197), με έναρξη ισχύος την 12η Οκτωβρίου 2020, το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαταστάθηκε, η παρ. 2 αυτού καταργήθηκε και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αυτού επίσης αντικαταστάθηκε, αντίστοιχα, με συνέπεια η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου 97 του Ν. 4483/2017, με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.», να ισχύει, πλέον, ως εξής: «1. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην με αριθμό 43726/7.6.2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β' 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις: α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α, β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής, γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου.». 

Λαμβανομένου υπόψη,

ότι δεν έχουν χορηγηθεί, από τον Δήμο Πειραιά, σε όλους τους δικαιούχους υπαλλήλους του, εντός του παρελθόντος έτους 2023 όλα τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), που προβλέπονται στην με αριθμό 43726/7-6-2019 κοινή απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.

Στους δικαιούχους υπαλλήλους της πρώην Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού – Μηχανολογικού δεν έχουν αποδοθεί Μέσα Ατομικής Προστασίας τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή τα έτη 2021, 2022 & 2023.

Η χορήγηση δε του ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος ημερησίως που προβλέπεται στην εν λόγω ΚΥΑ διακόπηκε στους δικαιούχους από την 1η Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση αποτίμησης σε χρήμα του φρέσκου γάλακτος μόνο για το διάστημα από 1η Αυγούστου 2023 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, αλλά το ποσό δεν έχει μέχρι σήμερα καταβληθεί στους δικαιούχους,

Σας καλούμε να προβείτε στην άμεση εφαρμογή των προβλεπομένων από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017, δηλαδή:

α)Στην αποτίμηση σε χρήμα, των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού του Δήμου Πειραιά, που προβλέπονται στην με αριθμό 43726/7-6-2019 Κ.Υ.Α., τα οποία δεν χορηγήθηκαν εντός των ετών 2021, 2022 &2023, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα στον Δήμο ή γενικότερα σε άλλον ΟΤΑ για την προμήθεια των ίδιων ειδών.

β)Στην αποτίμηση σε χρήμα όλου συνολικά του διαστήματος που διακόπηκε η χορήγηση του γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους  

γ) Στην απόδοσή τους, στους δικαιούχους, με τις προβλεπόμενες στις παραπάνω διατάξεις προϋποθέσεις και

δ)Στον καθορισμό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, των δικαιούχων, των οφειλών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς λεπτομέρειας.

Η μη άμεση εφαρμογή των παραπάνω εντός τριμήνου από λήψεως του παρόντος εγγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 2717/1999 «Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας» (Α΄ 97), θα συνιστά παράλειψη νομίμου οφειλομένης ενεργείας (Π.Ν.Ο.Ε.) του Δημάρχου Πειραιά και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά, που οφείλει να εισάγει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης, με τις περαιτέρω εν γένει δυσμενείς έννομες συνέπειες, λόγω παράβασης κειμένων νομοθετικών διατάξεων.


 


δημοσίευσε ...