Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Βασικά σημεία του αντεργατικού νόμου με την επωνυμία: Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 (α' μέρος)

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε επιγραμματικά τις ρυθμίσεις που αφορούν

1.ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

- Καταργείται η χορηγία για όσους αποκτούν την ιδιότητα του Δημάρχου από εδώ και πέρα. Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου βαρύνουν τους ίδιους. (άρθρο μόνο παρ.Β.1α του Σχεδίου Νόμου).
-Περικόπτεται η χορηγία - σύνταξη για όσους υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και για όσους λαμβάνουν βουλευτική αποζημίωση ή αντιμισθία ως αιρετά όργανα των οτα. (άρθρο μόνο παρ.Β.1β και γ του Σχεδίου Νόμου)

-Δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις του δημόσιου τομέα ή σε θέσεις αιρετών οργάνων, όσων λαμβάνουν χορηγία. (άρθρο μόνο παρ.Β.1δ του Σχεδίου Νόμου)
-Χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν μπορεί να χρησιμεύσει για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση σύνταξης αιρετού οργάνου των ο.τ.α. (άρθρο μόνο παρ.Β.1ε του Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.1.2011, οι δήμαρχοι διατηρούν το καθεστώς υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν την εκλογή τους, οι δε αναλογούσες κρατήσεις, υπολογίζονται επί της αντιμισθίας που λαμβάνουν. (άρθρο μόνο παρ.Β.1στ του Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.1.2011, οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν.3852/2010, (Α’87), με εξαίρεση τους δημάρχους, τα οποία λαμβάνουν αντιμισθία υπολογίζονται επί των τακτικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης, και παρακρατούνται από τα έξοδα παράστασης. (άρθρο μόνο παρ.Β.1ζ του Σχεδίου Νόμου)
-Οι αναλογούσες εισφορές για κύρια σύνταξη ασφαλισμένου των προσώπων της παρ. 1 των άρθρων 93 του ν.3852/2010 βαρύνουν τους ίδιους. (άρθρο μόνο παρ.Β.1η του Σχεδίου Νόμου)
-Οι καταβαλλόμενες κατά την 1.1.2013 και εφεξής κανονιζόμενες των αιρετών οργάνων των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού που λαμβάνουν και δεύτερη κύρια σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, μειώνονται κατά 20%. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται σε 30% εάν τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν και τρίτη σύνταξη συμπεριλαμβανομένης και της βουλευτικής ή της χορηγίας. Η εξ ιδίου δικαιώματος σύνταξη για όσα από τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1.1.2013 και μετά,καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο μόνο παρ.Β.1θ και ι του Σχεδίου Νόμου)
-Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. (άρθρο μόνο παρ.Β.2 του Σχεδίου Νόμου)
-Μειώνονται τα ποσά των συντάξεων. (άρθρο μόνο παρ.Β.3 του Σχεδίου Νόμου)
-Καταργούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας στις συντάξεις. (άρθρο μόνο παρ.Β.4 του Σχεδίου Νόμου)
-Περιορισμοί στις συντάξεις που λαμβάνουν οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες. (άρθρο μόνο παρ.Β.5 του Σχεδίου Νόμου)

2.ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

-Καταργούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας σε υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Ο.Τ.Α. από 1.1.2013 (άρθρο μόνο παρ.Γ1.1 του Σχεδίου Νόμου)
-Αναστέλλεται από 31.10.2012 μέχρι 31.12.2016 η σταδιακή περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης αποδοχών στους υπαλλήλους, που προέκυψε από την εφαρμογή του Ενιαίου μισθολογίου, όπως προβλέπεται από την περίπτωση β’ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011. Επίσης, αναστέλλεται η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων και Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.2 του Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.1.2013 η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.3 του Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.1.2013 καταργείται η αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του ΔΣ που καταβάλλεται στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 140 του Ν.3463/2006. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.4 του Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.1.2013 μειώνονται κατά 50% οι πάσης φύσεως αποδοχές των Προέδρων και των μελών του Δ.Σ. των Δημοτικών Ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ, Δημοτικών Επιχειρήσεων, Συνδέσμων και ανωνύμων εταιριών στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.5α του Σχεδίου Νόμου)
-Στους Προέδρους και στα μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Ι.Δ. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περίπτωσης 5, μειώνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), από 1.1.2013. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α’ 40)καταργείται από 1.1.2013. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.8 του Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.1.2013 τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων,των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.5β του Σχεδίου Νόμου)
-Ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των 3.450 €. Ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των 3.000 €. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.6 του Σχεδίου Νόμου) Βλ. παρακάτω σχετικά με μείωση αποδοχών ειδικών συνεργατών.
-Από 01.01.2013 καταργείται το χρονοεπίδομα 2% που καταβάλλεται στους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/17132/0022/28.2.2012 (Β’ 498) ΚΥΑ. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.9 του Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.1.2013 καταργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της προσαύξησης λαμβάνεται υπόψη μόνο ο βασικός μισθός. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.11 του Σχεδίου Νόμου)
- Από 1.1.2013 υπάγεται στο Ενιαίο Μισθολόγιο (Ν.4024/2011) και το προσωπικό των ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ. Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4024/2011 για τα ανώτατα όρια αποδοχών του εν λόγω προσωπικού καταργούνται. (άρθρο μόνο παρ.Γ1.12 του Σχεδίου Νόμου)
3.ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
-Νομιμοποιούνται οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2011 καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται από τις περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεις. (άρθρο μόνο παρ.Γ2.1α του Σχεδίου Νόμου)
-Για την εγγραφή και μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των οικείων φορέων, προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων απαιτείται η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κράτους και του οικείου Υπουργείου. Αντίστοιχα μνημόνια υπογράφονται μεταξύ των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. (άρθρο μόνο παρ.Γ2.1β του Σχεδίου Νόμου)
-Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, δύνανται να επιχορηγούνται κατ’ εξαίρεση από τον κρατικό προϋπολογισμό αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους και μέχρι του ύψους των υφιστάμενων κατά την 31ηΔεκεμβρίου 2011 υποχρεώσεων αυτών. (άρθρο μόνο παρ.Γ2.2 του Σχεδίου Νόμου)
-Αυξάνονται από δέκα σε είκοσι οι ημέρες μέσα στις οποίες οφείλουν οι Οικονομικές υπηρεσίες να συντάσσουν περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 7 του ΠΔ 113/2010. (άρθρο μόνο παρ.Γ2.5 του Σχεδίου Νόμου)

4.ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

-Η διάρκεια αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς τουςΟ.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, τους Συνδέσμους αυτών και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις αυτών επιμηκύνεται άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη της δανειακής σύμβασης. (άρθρο μόνο παρ.Γ5.1 του Σχεδίου Νόμου)
-Η αναφερόμενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωμής οφειλών επιμηκύνεται έως δέκα (10) επιπλέον έτη. Η αποκλειστική προθεσμία της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν.3943/2011, εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνομολόγηση των σχετικών δανείων, παρατείνεται έως 30.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα το αργότερο έως 31.1.2013. (άρθρο μόνο παρ.Γ5.2,3 του Σχεδίου Νόμου)
-Αναστέλλεται η παρακράτηση του ένατου ενδεκατημορίου έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων εξυπηρέτησης χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.Δ. προς Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και τα τυχόν παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους. Τα ως άνω οφειλόμενα ποσά, καθώς και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες, κατά την1.1.2013, οφειλές των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, των νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, των Συνδέσμων αυτών και των Δημοτικών Επιχειρήσεων αυτών, από χορηγηθέντα δάνεια δύνανται να εξοφληθούν άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά μέγιστο σε ένδεκα (11) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από 31.1.2013, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π.Δ. (άρθρο μόνο παρ.Γ5.4 του Σχεδίου Νόμου)
-Η προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 2 του ν.4038/2012, που αφορά στη συνομολόγηση δανείου (για ισοσκελισμό προϋπολογισμού) και λήγει στις 30.9.2012, παρατείνεται μέχρι 30.6.2013.(άρθρο μόνο παρ.Γ5.5 του Σχεδίου Νόμου)

5.ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΤΑ – ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Από 1.1.2013 οι θέσεις ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού επανακαθορίζονται ως εξής:
Αναλυτικά, η μείωση σε σύγκριση με το σημερινό καθεστώς έχει ως εξής:

Πληθυσμός Δήμου
Αριθμός Αντιδημάρχων
Αριθμός θέσεων
Σήμερα
Αριθμός θέσεων
Από 1.1.2013

Έως 2
Έως 2
1

Έως 4
Έως 4
2

Έως 5
Έως 5
3

Έως 6
Έως 6
4

Έως 8
Έως 8
5

Έως 9
Έως 9
6

Έως 12
Έως 12
7

από (13) και άνω
13 και άνω (όσοι οι Αντιδήμαρχοι)
8
άνω των 150.000 κατοίκων

1
1
Η κατάργηση των πλεονάζουσων συμβάσεων γίνεται αζημίως για το Δήμο. (ποιες συμβάσεις θα κριθούν ως πλεονάζουσες και θα λυθούν προφανώς θα το αποφασίζει ο Δήμαρχος) (άρθρο μόνο παρ.ΣΤ1. του Σχεδίου Νόμου)
Κατάργηση θέσεων Ιδιαιτέρων ΔημάρχωνΚαταργούνται οι θέσεις μετακλητών ιδιαιτέρων γραμματέων Δημάρχων που έχουν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων. (άρθρο μόνο παρ.ΣΤ1. του Σχεδίου Νόμου)
Μείωση αποδοχώνΣύμφωνα με το ανωτέρω Σχέδιο Νόμου, μειώνεται για άλλη μια φορά ο βασικός μισθός των ειδικών συμβούλων, ειδικών και επιστημονικών συνεργατών.
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με το άρθρο μόνο παρ.Γ1.6 του Σχεδίου Νόμου, ο βασικός μισθός του Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των 3.000 €. (από 3.200 €)
Συνεπώς, ο βασικός μισθός των Ειδικών Θέσεων Α βαθμού διαμορφώνεται από 1.1.2013 στο ποσό των 3.000 Χ 0.7 = 2.100 €. (από 2.240 €)
Επομένως, ο βασικός μισθός των ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών των Δήμων διαμορφώνεται από 1.1.2013 ως εξής:


ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους
ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό από 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους
ΟΤΑ α΄ βαθμού με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων
Ειδικοί σύμβουλοι
2.100€ x 60%= 1.260€
(από 1.344€)
2.100€ x 65%=
1.365€
(από 1.456€)
2.100€ x 70%=
1.470€
(από 1.568€)
Επιστημονικοί συνεργάτες
2.100€ x 55%=
1.155€
(από 1.232€)
2.100€ x 60%= 1.260€
(από 1.344€)
2.100€ x 65%=
1.365€
(από 1.456€)
Ειδικοί συνεργάτες
2.100€ x 50%= 1.050€
(από 1.120€)
2.100€ x 55%= 1.155€
(από 1.232€)
2.100€ x 60%=
1.260€
(από 1.344€)

6.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝΟι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού ΙΔΑΧ ΥΕ και ΔΕ, αναστέλλονται έως την 31. 12.2016.Για το προσωπικό ΠΕ και ΤΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους δεν εμπίπτουν στον περιορισμό των προσλήψεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010. (άρθρο μόνο παρ.ΣΤ2. του Σχεδίου Νόμου)

7.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Στην παρ. ΣΤ.3 του άρθρου μόνου του πολυνομοσχεδίου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγματος.Ειδικότερα, υπάρχουν αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη λειτουργία περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων σε κοινόχρηστους χώρους και κτήρια των ΟΤΑ, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:
-Για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρων, ειδικότερα και προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό και τη χωροθέτηση των περιπτέρων, απαιτούνται σωρευτικά παροχή γνώμης της οικείας τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου υφίσταται, καθώς και γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής για την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας πεζών και οχημάτων.
-Το 30% των θέσεων περιπτέρων, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, παραχωρούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006 περί μη ύπαρξης οφειλών.
-Το δικαίωμα χρήσης των λοιπών θέσεων παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοπρασιών των δήμων. Ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω παραχώρησης του δικαιώματος σε τρίτους, καθώς και η εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 3 του ν.1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η θέση του περιπτέρου.
-Προβλέπεται πλέον η καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου και για τους δικαιούχους αδειών περιπτέρων οι οποίοι σήμερα απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.7 ΒΔ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80. Από 1.1.2014 οι δικαιούχοι των υφιστάμενων διοικητικών αδειών υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου.
χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη, ενώ, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη σύζυγο ή στα ενήλικα τέκνα του.
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων, καφενείων και κουρείων εντός κτιρίων του δημοσίου, των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του προσωπικού αυτών και των συναλλασσομένων με αυτούς γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εκμίσθωση των ακινήτων τους, αποκλειομένης της δυνατότητας απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος αυτού.Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα αναφερόμενα παραπάνω, περιλαμβανομένης της σχετικής πρόβλεψης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους πολύτεκνους.
-Υφιστάμενες διοικητικές άδειες διατηρούνται σε ισχύ και δεν μεταβιβάζονται, ούτε κληρονομούνται.

8.ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

-Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (εφεξής «Παρατηρητήριο») με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Αρμοδιότητα του Παρατηρητηρίου είναι ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της εν γένει πορείας των οικονομικών των ΟΤΑ, καθώς και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό τους, καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης και στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμά του κάθε Δήμου και Περιφέρειας που προβλέπονται στα άρθρα 266 και 268 ν.3852/2010. (άρθρο μόνο παρ.ΣΤ4.4 του Σχεδίου Νόμου)
-Η ρύθμιση οφειλών των δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με την παρ.5 του πρώτου άρθρου της από 30.4.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012, που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012, παρατείνεται αφότου έληξε (31.10.2012) έως την 31.12.2012. (άρθρο μόνο παρ.ΣΤ4.8 του Σχεδίου Νόμου)
9.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
-Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. (άρθρο μόνο παρ.ΙΑ3.Ι του Σχεδίου Νόμου)
-Μειώνονται τα ποσά των συντάξεων. (άρθρο μόνο παρ.ΙΑ3.ΙΙ του Σχεδίου Νόμου)
-Μειώνονται τα εφάπαξ βοηθήματα στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος:
στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ κατά 6,19%
στο Λογαριασμό Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 35,11%
στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών του ΤΠΔΥ κατά 52,21%,
στον Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 17,42%,
στον Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ κατά 83,00%.(άρθρο μόνο παρ.ΙΑ3.ΙΙΙ.1 του Σχεδίου Νόμου)
-Καταργούνται τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας στις συντάξεις. (άρθρο μόνο παρ.ΙΑ3.Vτου Σχεδίου Νόμου)
-Από 1.7.2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» ν.3607/2007 (Α΄ 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου. (άρθρο μόνο παρ.ΙΑ3.VIIIτου Σχεδίου Νόμου)
-Καταργούνται οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΕ (0,35%) και ΟΕΚ (0,75%) από 1.11.2012. (άρθρο μόνο παρ.ΙΑ3.ΙΧ του Σχεδίου Νόμου)

Πηγή:dimosnet.gr

δημοσίευσε ...