Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Μέχρι 30/4, η απογραφή των ΝΠΙΔ

Mέχρι τις 30 Απριλίου έχουν το περιθώριο να απογραφούν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο «η αδυναμία τήρησης αυτής της προθεσμίας αποτελεί παράβαση της εν λόγω υποχρέωσης» και θα τεθούν σε εφαρμογή  κυρώσεις, όπως όπως είναι η αναστολή της επιχορήγησης η απόδοσης πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυσης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Σημειώνεται ότι μετά την απογραφή των ΝΠΙΔ ακολουθεί και η ένταξή τους στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).

Όπως αναφέρεται, οι  κυρώσεις για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου που παρεκκλίνουν από την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από την ένταξη στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) είναι οι εξής:
«Ως προς τα νομικά πρόσωπα: για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό…. Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, καθώς και για τα Ν.Π.Δ.Δ., για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου».
Σημειώνεται ότι τα Ν.Π.Ι.Δ. που απογράφονται είναι «αυτά που περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα όπως αυτός περιγράφεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, εκτός από τις ΔΕΚΟ που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του Ν.3429/2005. Αναλυτικές πληροφορίες και οι σχετικές εγκύκλιοι για την πιστοποίηση υπευθύνων απογραφής υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr. Παρακαλείσθε να μεριμνήσετε για την απογραφή των Ν.Π.Ι.Δ. και των επιχειρήσεων του Υπουργείου σας, που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα και εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της απογραφής, όπως αυτό περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στην περίπτωση του Υπουργείου Εσωτερικών».
PDF | DOC | Προθεσμία απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.
πηγή : ergasianet.gr

δημοσίευσε ...