Τρίτη 7 Ιουλίου 2015

Το ΦΕΚ με την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων

Το ΦΕΚ με την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων, Δημόσιου και ΟΤΑ, που απασχολήθηκαν πριν και κατά τη διάρκεια του Δημοψηφίσματος. Όπως αναφέρεται στη σχετική υπουργική απόφαση, που υπογράφουν ο Ν. Βούτσης και ο Δ. Μάρδας, «η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος».

Αναφέρεται επίσης ότι για τους εργαζόμενους των Δήμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. γ) της παρ.2 του άρθρου1, της από 28.6.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015» (Α΄ 64).

Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την καταβολή προηγούμενων εκλογικών αποζημιώσεων του Μαΐου 2014 και του Ιανουαρίου 2015 που δεν έχουν καταβληθεί ακόμα και παρακρατήθηκαν από τις Δ.Ο.Υ. για οφειλές των Δήμων προς το δημόσιο.

δημοσίευσε ...