Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο των ΟΤΑ (Ν.4483/2017)Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α' ο Ν. 4483/17: "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α.. Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας. Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις."
Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:
Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΑΙΡΕΤΑ ΌΡΓΑΝΑ
Α. Διορισμοί- κατάταξη- προαγωγές προσωπικού
Β. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Γ. Ωράριο εργασίας- Άδειες προσωπικού
Δ. Αποσπάσεις
Ε. Μετατάξεις
ΣΤ. Προϊστάμενοι
Ζ. Παροχές σε υπαλλήλους
Η. Αποδοχές προσωπικού
Θ. Πειθαρχικά
Ι. Αιρετά όργανα ΟΤΑ


ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. Θέματα Οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ
Β. Θέματα προϋπολογισμού, ισολογισμού , απολογισμού
Γ. Ρυθμίσεις Οφειλών
Δ. Έσοδα ΟΤΑ
Ε. Πληρωμές ΟΤΑ
ΣΤ. Δαπάνες ΟΤΑ
Ζ. Φορολογικά θέματα


ΙΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. Δ.Ε.Υ.Α.
Β. Κοινωφελείς, Ανώνυμες και Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις ΟΤΑ
Γ. Δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού


IV. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Α. ΔΗΠΕΘΕ
Β. Λοιπές Εταιρίες- Νομικά Πρόσωπα


V. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Α. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Β. Παιδικές χαρές- παιδότοποι- παιδικοί σταθμοί
Γ. Αδειοδοτήσεις
Δ. Παραχωρήσεις
Ε. Μεταβίβαση περιουσίας σε ΟΤΑ και παραχώρηση περιουσίας ΟΤΑ
ΣΤ. Προγραμματικές συμβάσεις
Ζ. Αρμοδιότητες ΟΤAΙ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ- ΑΙΡΕΤΑ ΌΡΓΑΝΑ
Α. Διορισμοί- κατάταξη- προαγωγές προσωπικού
-Ρυθμίζεται το θέμα των καταταγέντων σε πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ για τους οποίους ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατανομής, δεν μπορούν εντούτοις να διοριστούν λόγω κατάργησης των αρχικών φορέων διορισμού τους (άρθρο 80)

-Ρυθμίζονται θέματα διορισμών βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ που έχουν εκδοθεί από 1.1.2009 έως 31.12.2015 (άρθρο 81)

-Προβλέπεται η κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007. (άρθρο 82)


-Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων, που κατά τη συγχώνευση των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4071/2012 (ΦΟΔΣΑ) απασχολούνται με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να απασχολούνται στους Περιφερειακούς Συνδέσμους, να καταταγούν σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με την έκδοση πράξης κατάταξης του οργάνου διορισμού των περιφερειακών συνδέσμων, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα (άρθρο 83)

-Τροποποιείται η παρ.8 του άρθρου 26 του Ν.4325/15 σχετικά με το όργανο αυτοδίκαιης κατάταξης των μουσικών το οποίο δεν είναι πάντα ο Δήμαρχος, καθώς η διάταξη αναφέρεται και σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. (άρθρο 88)

-Καταργείται η παρ. 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 (Α’ 226) και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 209 του ν. 3584/2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), με το οποίο ρυθμίζονται θέματα προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. (άρθρο 89)

-Συμπληρώνεται το άρθρο 28 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους πίνακες προακτέων και μη, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 86 του Ν.3584/07, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. (άρθρο 93)

-Αντικαθίσταται η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 και αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση μη επανασύστασης υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας δεν απαιτείται να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό των υπαλλήλων για την κατάταξή τους σε ανώτερο κλάδο και ορίζεται ότι χρονικό σημείο αναφοράς είναι η ύπαρξη των τυπικών προσόντων κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. (άρθρο 99 παρ.3)

-Ρυθμίζεται το ζήτημα της κατάταξης των μουσικών μελών των ορχηστικών συνόλων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, βάσει Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), που θα καταρτιστεί από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα οικεία νομικά πρόσωπα αυτών, εντός προθεσμίας εντός έτους από τη δημοσίευση του νόμου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν στις συμφωνικές ορχήστρες, μπάντες και λοιπά μουσικά σύνολα. (άρθρο 103)

-Αντικαθίσταται η περίπτ. β του άρθρου 9 του Ν.4354/15 και προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής από μέλη του ΑΣΕΠ για την εξέταση των ενστάσεων επί των αποφάσεων για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. (άρθρο 146)

-Συμπληρώνεται το β’ εδάφιο του άρθρου 38 του Ν.4369/16 σχετικά με τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξη. (άρθρο 150)

Β. Αναγνώριση προϋπηρεσίας
-Συμπληρώνεται η αρχική διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 για την αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και με τους υπάλληλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ενός μηνός, μετά την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει. (άρθρο 106)


Γ. Ωράριο εργασίας- Άδειες προσωπικού
-Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και επεκτείνεται δυνητικά και στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου και η μετατροπή αυτού από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης, σε καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών, κτιρίων των οποίων το ωράριο έχει επεκταθεί, καθηκόντων καθαρισμού σχολικών μονάδων και πέραν αυτών, στις οποίες είχαν αρχικώς τοποθετηθεί. (άρθρο 87)

-Συμπληρώνεται η παρ.8 του άρθρου 60 του Ν.3584/07 για τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους των ΟΤΑ. (άρθρο 95)

-Ρυθμίζεται το θέμα του ελέγχου των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 96)

-Τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3584/07 και επεκτείνεται η ειδική άδεια του εν λόγω άρθρου και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. (άρθρο 149 παρ.2)

Δ. Αποσπάσεις
-Δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), να αιτηθούν εκ νέου την απόσπασή τουςχωρίς να απαιτείται η παρέλευση τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης (άρθρο 85)

-Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), και δίνεται η δυνατότητα και στους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποσπώνται ως ειδικοί σύμβουλοι – ειδικοί συνεργάτες και επιστημονικοί συνεργάτες Δημάρχου ή Προέδρου Συνδέσμου, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Δημάρχου ή του Προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. (άρθρο 86)

Ε. Μετατάξεις
-Παρέχεται η δυνατότητα σε όσους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, υπηρετούν, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα, να μεταταγούν σε υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή αντίστοιχα σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στον τόπο που υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα. (άρθρο 99 παρ.4 και 5)

-Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014, βάσει της οποίας οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 35 του Ν.4024/11 περί μετάταξης με μεταφορά θέσης εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4305/14, με την επιφύλαξη του άρθρου 18 του Ν.4440/16. (άρθρο 105 παρ.1)

-Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα μετάταξης με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες  ειδικότητες του κλάδου μονίμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη, κάθε φορά, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. (άρθρο 105 παρ.2)

-Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχει τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης, ύστερα όμως από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. (άρθρο 105 παρ.3)

ΣΤ. Προϊστάμενοι
- Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, κατ’ αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν και για τους Γενικούς Διευθυντές του Δημοσίου. (άρθρο 84)

-Ρυθμίζονται θέματα για την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 92)

-Ορίζεται ότι προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών ή άλλων κλάδων σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ειδικοτήτων αυτών. (άρθρο 99 παρ.6)

Ζ. Παροχές σε υπαλλήλους
-Δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των Δημόσιων Νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων (άρθρο 32)

-Ρυθμίζονται θέματα για την απόδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε δικαιούχους και τη λήψη μέτρων  προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 97)

Η. Αποδοχές προσωπικού
-Συμπληρώνεται η παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 σχετικά με τη σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31.3.2018 και προβλέπεται ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού η δυνατότητα κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη της δαπάνης έσοδα, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών. (άρθρο 156)

-Συμπληρώνεται το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄156) και προβλέπεται αποζημίωση στα μέλη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,   που εργάζονται εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών. (άρθρο 37)

-Ρυθμίζεται το θέμα καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), και το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. (άρθρο 98)

-Ρυθμίζεται το θέμα της μισθοδοσίας των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι αυτοδικαίως και από την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 (11-5-2015) κατέλαβαν τις επανασυσταθείσες θέσεις στους Δήμους. Επιπλέον, προβλέπεται εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2014, των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και των πρώην δημοτικών αστυνομικών που παρέμειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων (άρθρο 99)

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς/δομές  που συμμετέχουν στην Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». (άρθρο 101)

-Αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) και προβλέπεται ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), του λοιπού καλυπτόμενου από τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. (άρθρο 107)

Θ. Πειθαρχικά
-Τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου πέμπτου του Ν.4057/12 σχετικά με τη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. (άρθρο 90)

-Προβλέπεται η παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 100)

-Αντικαθίσταται η περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 σχετικά με την παροχή από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικής συμπαράστασης σε υπάλληλο ο οποίος διώκεται ποινικώς για αδικήματα, που αφορούν στην ενάσκηση των καθηκόντων τους. (άρθρο 102)

Ο Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107Α/2017 ΕΔΩ
ΠΗΓΗ : dimosnet.grδημοσίευσε ...