Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Δήμος Πειραιά: 99 προσλήψεις ΙΔΟΧ οκτάμηνης διάρκειας στην Καθαριότητα


Ο Δήμος Πειραιά ανακοινώσε την πρόσληψη ενενήντα εννέα (99) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, μέσω ΑΣΕΠ.
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για :
26 ΔΕ Ο∆ΗΓΟΥΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
20 ΔΕ Ο∆ΗΓΟΥΣ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων – καλαθοφόρων)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων σαρώθρων)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέων – φορτωτών)
50 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψη κας Βορρεάκου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022566-250-256), από 14-06-2019 έως και 24-06-2019. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προκήρυξη ΕΔΩ

δημοσίευσε ...