Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Συμφωνία για Πρόγραμμα αναβάθμισης οχημάτων και βελτίωσης διαδρομών αποκομιδήςΠρόγραμμα για αναβάθμιση οχημάτων και βελτίωση διαδρομών αποκομιδής


 Ο Δήμος Πειραιά αποφάσισε να συμμετάσχει σε έργο LIFE+ Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διακυβέρνησης, με σκοπό την ανάδειξη μεθόδων ώστε να ελαττωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την αποκομιδή των απορριμμάτων. Ο Δήμος Πειραιά θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην προσπάθεια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.

           Για την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε συγχρηματοδοτούμενο έργο LIFE+ συμφωνήθηκε με τους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας ότι αποδέχονται την εγκατάσταση συσκευών καταγραφής θέσης, μετρητές και αισθητήρες για μέτρησης βάρους, πληρότητας φορτίου, μέτρησης κατανάλωσης, παραγωγή απορριμμάτων κλπ με σκοπό την συλλογή στοιχείων για την χρήση τους αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του έργου, εφόσον :

1ο      Η καταγραφή πραγματοποιείτε με θεμιτά μέσα και με τρόπο ώστε διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και γενικότερα στο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων.

2ο      Ενημερωθούν οι εργαζόμενοι για α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την τοποθέτηση των συσκευών καταγραφής δεδομένων, β) την ταυτότητα του ίδιου και του εκπροσώπου του που διαχειρίζεται τα στοιχεία αυτά, γ) το σκοπό της επεξεργασίας, ότι δηλαδή αυτή γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης οχημάτων και βελτίωσης διαδρομών αποκομιδής και αποβλέπει μόνο σε αυτήν, δ) τους αποδέκτες και τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, τα φυσικά, δηλαδή ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς στους οποίους ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, οι οποίοι προκύπτουν είτε από το νόμο είτε από την σύμβαση, ε) το δικαίωμα  πρόσβασης των εργαζομένων στα δεδομένα που καταγράφονται.

3ο      Τα δεδομένα που προκύπτουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση της προσωπικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων.

4ο      Τηρείται ο νόμος 2472/97 (θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής.) και οι διατάξεις αυτού, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν σε κάθε ένδικο μέσο ή αρχή.

►   Αναλυτικότερα οι παράμετροι που αναμένονται να καταγράφονται ανά όχημα και ανά δρομολόγιο είναι:
  • κατανάλωση καυσίμου
  • θέση και ώρα σημείων αποκομιδής
  • βάρος-όγκος απορριμμάτων ανά σημείο
  • διανυόμενα χιλιόμετρα
Παρατηρήσεις οδηγών και πληρωμάτων (σύσταση αν τα δρομολόγια που προτείνει το σύστημα είναι λογικά και λειτουργικά)

Σε περίπτωση ανάγκης όπου θα απαιτηθεί η συλλογή και άλλων παραμέτρων, αυτό θα είναι εφικτό μετά από τη σύμφωνη γνώμη και των εργαζομένων.
                           Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

Αλ. Νταβέλης                              Β. Γκιτάκος

δημοσίευσε ...