Κυριακή 10 Μαΐου 2015

Εγκύκλιος για την επαναφορά του τεκμηρίου της αθωότητας και για τα νέα πειθαρχικά συμβούλια

Εγκύκλιος, την οποία υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, για την αυτοδίκαιη και τη δυνητική θέση σε αργία.

Αναφέρεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις αντικαθίστανται άρθρα του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007, και περιορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες οι υπάλληλοι τίθενται αυτοδίκαια σε αργία.

Έτσι, στην εγκύκλιο σημειώνονται τρεις περιπτώσεις για τις οποίες οι υπάλληλοι τίθενται αυτοδίκαια σε αργία:

 -Υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση

-Υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης.

-Εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία ή επανόδου εκδίδεται από το αρμόδιο για τον διορισμό όργανο.

Στις τροποποιήσεις περί δυνητικής αργίας, ορίζεται ότι αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου:

- Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό

- Έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή

- Υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.

Επίσης ότι το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος με πράξη του ανώτατου μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του φορέα όπου υπηρετεί.

Ποινή οριστικής παύσης

η ποινή της οριστικής παύσης με τις νέες διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου μπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά και μόνο για τα παραπτώματα:

- της παράβασης του άρθρου 107 παρ.1 (α) του ν. 3528/2007 (πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην πατρίδα και τη δημοκρατία)

- της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς νόμους 

- της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών

- της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας

- της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας

- της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από 22 εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από 30 εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός έτους ή πάνω από 50 εντός μιας τριετίας

- της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας

- της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί

- της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή.

Επίσης η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο αδίκημα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός μηνός.

Πειθαρχικά συμβούλια

Τα αρμόδια όργανα καλούνται να προβούν άμεσα στην τροποποίηση των αποφάσεων συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων.

Με τις νέες διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου επανακαθορίζεται η σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων με την προσθήκη νέων μελών σε αυτά προς ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας των υπαλλήλων στις διαδικασίες ενώπιων τους. Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια καθίστανται πενταμελή με προσθήκη, ως μελών τους, αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, με τους αναπληρωτές τους.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΕΔΩ

δημοσίευσε ...