Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Εγκύκλιος Πουλάκη για επίσπευση διαδικασιών στις προαγωγές υπαλλήλων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ ΒαθµούΣύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών Κώστα Πουλάκη, «λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι όλοι οι φορείς πλέον αφενός έχουν συγκροτήσει τα υπηρεσιακά τους συµβούλια και αφετέρου έχουν κατατάξει το προσωπικό τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, (καθώς κατά την πρώτη εφαρµογή του ανωτέρω νόµου οι προαγωγές θα πραγµατοποιηθούν βάσει των ως άνω κατατάξεων), σας γνωρίζουµε ότι καθίσταται άµεση υποχρέωση της ∆ιοίκησης η κατάρτιση των πινάκων προακτέων, στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί δεν έχουν ακόµη καταρτιστεί.
»Στο σηµείο αυτό διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή στους εν λόγω πίνακες κρίνονται οι υπάλληλοι που συµπληρώνουν τον απαιτούµενο για την προαγωγή χρόνο από 1-5-2016 έως 30-4- 2017 ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία οριστικοποίησής τους σύµφωνα µε το άρθρο 92 του ΚΚ∆ΚΥ.
»Τέλος, θέτουµε υπόψη σας ότι το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθµού δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης του άρθρου 35 του ν.4440/2016 (Α΄ 224) σχετικά µε την έναρξη ισχύος των πινάκων προακτέων. Στην περίπτωση ανάλογης νοµοθετικής ρύθµισης και για το προσωπικό αυτό, θα υπάρξει νεότερη ενηµέρωση από την υπηρεσία µας».
Όσον αφορά στους υπαλλήλους των περιφερειών, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «με τις προαναφερόµενες διατάξεις του άρθρου 35 του ν.4440/2016 ρυθµίστηκε το ζήτηµα της έναρξη ισχύος των πινάκων προακτέων κατά την πρώτη εφαρµογή του άρθρου 83 του Υ.Κ., όπως ισχύει προκειµένου για τους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του εν λόγω Κώδικα. Κατά συνέπεια η εν λόγω διάταξη τυγχάνει εφαρµογής και στους υπαλλήλους των Περιφερειών».

δημοσίευσε ...