Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017

Τι διευκρινίζει η εγκύκλιος για την καταβολή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας«πριν αλέκτωρ λαλήσει …» για την προκήρυξη της 24ωρης Απεργίας από την ΠΟΕ-ΟΤΑ την Τετάρτη 22 Νοέμβρη 2017 με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 12:00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και το υπουργείο την Παρασκευή 17 Νοέμβρη έριξε το πρώτο «προπέτασμα καπνού» με την διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε για την εφαρμογή του Ν.4483/2017 με σκοπό κυρίως να θολώσει το τοπίο και να λειτουργήσει ανασταλτικά στην μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία.
Με την εγκύκλιο προσπαθούν να λύσουν προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούν με τα νομοθετήματα που ψηφίζουν και τις περισσότερες φορές κυρίως σε ότι είναι υπέρ των εργαζομένων θυμίζουν «χρησμούς» Πυθίας, κάνοντας προβληματική την εφαρμογή τους.
Τέλος για να μην δημιουργούνται εικονικές πραγματικότητες και αυταπάτες μπορεί το άρθρο 98 του Ν.4483 να αποτελεί ένα βήμα επέκτασης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και σε άλλες ειδικότητες, παραμένει όμως πολύ μακριά από την ένταξη όλων των ειδικοτήτων που πραγματικά οι εργαζόμενοι εκθέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια τους.
Χρειάζεται κατ’ αρχήν διασφάλιση από την περίπτωση που η κυβέρνηση θελήσει να υλοποιήσει την εντολή των «θεσμών» που έχει αποδεχθεί, για προσαρμογή μέχρι το τέλος του 2017 του επιδόματος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία, που σημαίνει μείωση ή κατάργηση. Χρειάζεται επέκταση και σε άλλες ειδικότητες αλλά και εξορθολογισμός του επιδόματος ώστε να μη δημιουργούνται αδικίες και ανισότητες.
Στην παρούσα εγκύκλιο πρέπει να επισημάνουμε τα εξής σημεία:
Ο νόμος αφορά όλους τους εργαζόμενους, Μόνιμους και Δόκιμους Δημοσίου Δικαίου και Αορίστου ή Ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου.
Δεν θίγεται καμία από τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων που δικαιούνται και λαμβάνουν το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας κατ’ εφαρμογή νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.
Για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης κατά ειδικότητα, αλλά αρκεί η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης στον γενικότερο κλάδο
Η τυπική υπαγωγή του υπαλλήλου στις απαριθμούμενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω επιδόματος, καθώς το επίδομα δικαιούνται και όσοι παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω
Η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.
Σύμφωνα με το αριθμ. 2/63599/ΔΕΠ/5-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η υπερβάλλουσα μείωση δεν συμψηφίζεται με το ανθυγιεινό επίδομα.
Άρθρο 98: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Με το άρθρο 98 παρ. 1, 2 και 3 προστίθενται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατωτέρω κατηγορίες ως ακολούθως:
·         Στην κατηγορία Α’ , για την οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ, μηνιαίως, συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού (ήτοι, οι τεχνίτες ή εργάτες που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και ανεξαρτήτως ειδικότητας -όπως λ.χ. υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτροτεχνίτες, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροσυγκολλητές κλπ.), οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες, (επίσης ανεξαρτήτως ειδικότητας) που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια ύδρευσης – αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων (συμπεριλαμβανομένων του προσωπικού καθαριότητας των παιδικών σταθμών και των σχολικών καθαριστριών), το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά, βοηθοί νοσοκόμων, επισκέπτριες υγείας), οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι εργάτες κοπής ψηλών δένδρων (σ.σ. αφορά στο προσωπικό εν γένει, που, για την εν λόγω κοπή, κάνει χρήση αναβατόριου ή ψηλής σκάλας καθώς και μηχανημάτων κοπής), οι σιδεράδες – αλουμινάδες, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.
·         Στην κατηγορία Β’, στην οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβάνονται οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες (ενδεικτικά: ηλεκτροτεχνίτες αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι) οι βαφείς (ενδεικτικά: βαφείς αυτοκινήτων, ελαιοχρωματιστές κτιρίων) και οι φανοποιοί.
·         Στην κατηγορία Γ’, στην οποία το ποσό του επιδόματος ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως, συμπεριλαμβάνεται το εποπτικό προσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.
Στην παρ. 4 του άρθρου καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας.
Ειδικότερα, το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι    οι δικαιούχοι αυτού παρέχουν, πλήρως και αποκλειστικά, τις εργασίες που
περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες Α, Β και Γ. Επισημαίνεται συναφώς ότι, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου αυτού («…που υπάγονται στις ειδικότητες ή παρέχουν τις εργασίες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 2.»), η τυπική υπαγωγή του υπαλλήλου στις απαριθμούμενες ειδικότητες δεν συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση σε αυτόν του εν λόγω επιδόματος, καθώς το επίδομα δικαιούνται και όσοι παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες στους χώρους και τις εργασίες που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Υπάλληλος ο οποίος απασχολείται στην κοπή ψηλών δένδρων, χωρίς ωστόσο να ανήκει στην κατηγορία των εργατών (ήτοι ενδεικτικά: δενδροκηπουροί – δενδροκόμοι, κηπουροί – ανθοκόμοι), δικαιούται το εν λόγω επίδομα.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης δεν απαιτείται η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης κατά ειδικότητα, αλλά αρκεί η κατοχή αντίστοιχης οργανικής θέσης στον γενικότερο κλάδο. Αυτό άλλωστε είναι αυτονόητο για το β’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου η κατάταξη του προσωπικού με βάση τους προσφάτως καταρτισθέντες Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο, και όχι σε ειδικότητες, σύμφωνα άλλωστε και με τη λογική της απλούστευσης, πάνω στην οποία στηρίζεται εν πολλοίς η διοικητική μεταρρύθμιση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Α) Υπάλληλος που εκτελεί αποκλειστικά τις εργασίες του υδραυλικού, στους χώρους που προβλέπονται στη διάταξη, αλλά, βάσει του ΟΕΥ του φορέα του, κατέχει θέση ΔΕ Τεχνιτών και όχι θέση ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών, δικαιούται το εν λόγω επίδομα.
Β) Υπάλληλος που εκτελεί τις εργασίες του καθαριστή εσωτερικών χώρων, αλλά βάσει του ΟΕΥ του φορέα του κατέχει θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και όχι θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, δικαιούται το εν λόγω επίδομα, εφ’ όσον παρέχει αποκλειστικά την εργασία του σε εσωτερικούς χώρους και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με την παράγραφο 5, δαπάνες για την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας σε όσους καθίστανται δικαιούχοι αυτού σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεωρούνται νόμιμες εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενες, στην παράγραφο 4, προϋποθέσεις.
Με τη διάταξη της παραγράφου 6 διευκρινίζεται ότι δεν θίγεται καμία από τις κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων που δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας κατ’ εφαρμογή νόμων και υπουργικών αποφάσεων που βρίσκονται σε ισχύ.
Επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση της «πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» δεν έχει την έννοια της παροχής υπηρεσιών κατά πλήρες ωράριο εργασίας, αλλά την έννοια ότι ο δικαιούχος απασχολείται πλήρως και αποκλειστικά στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του ανωτέρω επιδόματος.
Επομένως, το απασχολούμενο στους ΟΤΑ α’και β’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών, προσωπικό μερικής απασχόλησης δικαιούται το εν λόγω επίδομα αναλογικά με τις ώρες απασχόλησής του.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το αριθμ. 2/63599/ΔΕΠ/5-10-2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η υπερβάλλουσα μείωση δεν συμψηφίζεται με το ανθυγιεινό επίδομα.

δημοσίευσε ...