Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος από το ΥΠ.ΕΣ. για την εφαρμογή του «πολυνομοσχεδίου» (ΜΑΠ, επίδομα κλπ)Από το Υπουργείο Εσωτερικών δημοσιεύτηκε διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές µε την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».
Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται εργασιακά θέματα υπαλλήλων Δήμων, Περιφερειών και Νομικών Προσώπων αυτών, σχετικά με γονεϊκές άδειες, ΜΑΠ, επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, δημοτικών αστυνομικών με μετάταξη / απόσπαση υπαλλήλων κατά παρέκκλιση της διετίας, δυνατότητα επέκτασης ωραρίου, θέματα προσωπικού για εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία, σύνθεση πειθαρχικών συμβουλίων Δήμων.
Ειδικότερα σε ότι αφορά το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας η εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών δίνει διευκρινήσεις για δικαιούχους εργαζόμενους που αντιμετώπιζαν την αμφισβήτηση κυρίως από γραφεία Προσωπικού και δεν τους καταβαλλόταν το επίδομα. Όπως για παράδειγμα τεχνίτες πρασίνου, καθαρίστριες Παιδικών Σταθμών, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κλπ.

Η Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών ΕΔΩ

πηγή : aftodioikisi.gr

δημοσίευσε ...