Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018

Εγκύκλιος για τις εκλογές ανάδειξης 2 αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των ΟΤΑ Α’ βαθμού.


Με αφορμή της λήξης της θητείας των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού στο τέλος του 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου όπου καθορίζει την διαδικασία των εκλογών για την ανάδειξη  δύο (2) αιρετών μελών για την διετή περίοδο 2019 – 2020.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο στους πίνακες εκλογέων θα συμπεριληφθεί
το μόνιμο προσωπικό όλων των κατηγοριών και κλάδων,
και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.
Στους ανωτέρω πίνακες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα συμπεριληφθούν και τυχόν υπάλληλοι που κατά την ημερομηνία σύνταξης των πινάκων εκλογέων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία δεδομένου ότι σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης, δικαίωμα να εκλέγουν αιρετούς εκπροσώπους έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλοι οι προαναφερόμενοι υπάλληλοι εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας. Βάσει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως ισχύει και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 103 του ΚΚΔΚΥ ο τελών σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή αργίας δεν αποβάλλει την υπαλληλική του ιδιότητα, οπότε και εξακολουθεί να υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που υπαγόταν και πριν να τεθεί στην κατάσταση αυτή και συνεπώς πληρούται η προϋπόθεση που θέτει η υπουργική απόφαση, αναφορικά με το δικαίωμα του εκλέγειν, ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα και στην περίπτωση των εν λόγω υπαλλήλων να συμπεριληφθούν στους πίνακες εκλογέων.
Περαιτέρω, αναφέρει η εγκύκλιος, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1β του ν. 3584/2007, όπως ισχύει οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Δ'. (Σημ. με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 18 του ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α’)
Ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2019-2020

Υπουργική Απόφαση 24405/20-5-2011 (Β'1271)
«Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της αριθμ. οικ. 21845/1998 (Β' 667) υπουργικής απόφασης»


ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Διάταξη
Υ.Α.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Με βάση την Υ.Α.
Μετάθεση ημερομηνίας λόγω Σ/Κ
Άρθρο 3 § 1
Σύνταξη πινάκων εκλογέων (μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ.) για κάθε Υ.Σ.
Μέχρι Σάββατο 30 Ιουνίου 2018
Μέχρι Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018
Άρθρο 3 § 2
Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση πινάκων εκλογέων
Μέχρι
Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018

Άρθρο 3 § 3, 4
Αιτήσεις, διορθώσεις, ενστάσεις στον πίνακα εκλογέων
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 7 ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων εκλογέων, ήτοι μέχρι Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Άρθρο 3 § 5
Εξέταση αιτήσεων, διορθώσεων, ενστάσεων
Μέχρι
Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
Μέχρι Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018
Άρθρο 3 § 5
Διόρθωση/ Οριστικοποίηση πινάκων εκλογέων
Μέχρι
Δευτέρα 6 Αυγούστου 2018
Μέχρι Τρίτη 7 Αυγούστου 2018
Άρθρο 4 § 2, 4
Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων (μεμονωμένων ή συνδυασμών)
Από 1η έως 15 Ιουλίου 2018
Από 1η έως 16 Ιουλίου 2018
Άρθρο 5 § 1
Σύνταξη αλφαβητικών πινάκων υποψηφίων
Μέχρι
Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Άρθρο 5 § 2
Τοιχοκόλληση και αποστολή πινάκων υποψηφίων
Μέχρι
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018

Άρθρο 5 § 3
Υποβολή ενστάσεων για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων
Αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων
Μέχρι Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018
Άρθρο 8 § 3, 4
Δημόσια κλήρωση και ειδοποίηση μελών Εφορευτικών Επιτροπών
Μέχρι Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018
Μέχρι Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018
Άρθρο 8 § 3
Τοιχοκόλληση ανακοίνωσης για τη δημόσια κλήρωση μελών Εφορευτικών Επιτροπών
5 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της κλήρωσης

Άρθρο 5 § 4
Εξέταση ενστάσεων από εφορευτική επιτροπή
Μέσα σε 3 εργάσιμες από την παραλαβή τους (παραλαβή ενστάσεων μέχρι Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018)

Άρθρο 5 § 5
Κατάρτιση οριστικών πινάκων υποψηφίων
Μέχρι Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018


Άρθρο 1 § 1
Προκήρυξη εκλογών για καθορισμό ημέρας ψηφοφορίας
Μέχρι Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
Μέχρι Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
Άρθρο 7 § 2
Ενημέρωση εκλογέων για το χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας
Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημέρα ψηφοφορίας

Άρθρο 7 § 1, 3
Αποστολή εγκυκλίου από Διευθύνσεις Διοικητικού για τη γνωστοποίηση ημερομηνίας και ώρας ψηφοφορίας (8 π.μ.
έως 5 μ.μ.), τόπου και καταστήματος ψηφοφορίας , καθώς και ονομάτων υποψηφίων
Τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την καθορισθείσα ημέρα ψηφοφορίας

Άρθρο 9 § 1
Παράδοση ψηφοδελτίων στην Εφορευτική Επιτροπή
Μέχρι Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

Άρθρο 9 § 5
Αποστολή στους ΟΤΑ οριστικών καταλόγων εκλογέων
Μέχρι Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018

δημοσίευσε ...