Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018

Οδηγίες από το ΥΠ.ΕΣ. για τους «προσωρινούς» παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠΜε ρυθμούς χελώνας προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών την διαδικασία για την μονιμοποίηση εργαζομένων στους δήμους που είχαν προσληφθεί με τους προσωρινούς πίνακες αποτελεσμάτων παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (1.1.2008 έως 31.12.2010) και συνεχίζουν να εργάζονται ή έχουν απολυθεί.
Το επόμενο βήμα, που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πολύ καιρό, είναι να αποστείλουν αιτήματα οι συγκεκριμένοι δήμοι για κάλυψη οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τους εργαζόμενους που είχαν προσλάβει από τους προσωρινούς πίνακες.
Να τονίσουμε για μια ακόμη φορά ότι η αποκατάσταση των εργαζομένων που για πολλά χρόνια συνέχιζαν να εργάζονται καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δήμων σε καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας, είναι αποτέλεσμα του αγώνα των εργαζομένων που ξεκίνησε και πρωτοστάτησε ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει συγκεκριμένα:
Με το άρθρο 82 του ν. 4483/2017, παρέχεται σε φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Δημοτικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι Δήμων, Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ) η δυνατότητα απορρόφησης προσωπικού από προσληφθέντες κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2008 εως 31.12.2010, βάσει προσωρινών πινάκων επιτυχόντων κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3584/2007, οι οποίοι δεν συμπεριελήφθησαν στους πίνακες διοριστέων , προκειμένου να αξιοποιηθεί η εμπειρία τους για την κάλυψη κενών θέσεων των φορέων.
Με το Α.Π. 32683/28-9-2017 έγγραφό μας είχαμε ζητήσει, σε πρώτη φάση, από τους φορείς που απασχολούσαν το προσωπικό να ενημερώσουν το ΑΣΕΠ για όλες τις περιπτώσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.
Από την ανταπόκριση των φορέων και κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων από το ΑΣΕΠ προέκυψε ότι, πανελλαδικά, 223 υποψήφιοι διαφόρων ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ , ΔΕ και ΥΕ συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο άρθρο 82 του ν. 4483/2017.

Επισυνάπτεται πίνακας στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ατόμων ανά κλάδο/ειδικότητα και ανά περιφερειακή ενότητα και Δήμο που έχει την έδρα του ο φορέας της προσωρινής απασχόλησης των υποψηφίων βάσει του άρθρου 21 ν. 3584/2007.
Σε δεύτερη φάση, οι ενδιαφερόμενοι φορείς που επιθυμούν την κάλυψη κενών θέσεων των αντιστοίχων κατηγοριών/εκπαιδευτικών βαθμίδων και κλάδων/ ειδικοτήτων, θα πρέπει να αποστείλουν προς το Υπουργείο μας, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, αίτημα κάλυψης των θέσεων αυτών, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) Την Απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, για την πρόσληψη του προσωπικού, στην οποία πρέπει να αναφέρονται:
-Ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων
-τα προσόντα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα και απαιτούνται από το φορέα για την πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες θέσεις, που θα περιγράφονται κατά κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα, προβλέπονται στον Ο.Ε.Υ ή Κανονισμό Προσωπικού, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία (προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη, απόσπαση κλπ.) γ) Αντίγραφο του ισχύοντος ΟΕΥ ή Κανονισμού Προσωπικού.
δ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα ότι υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και έχουν εγγραφεί ανάλογες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων , με ρητή αναφορά του ύψους των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, οι φορείς με τις αιτούμενες θέσεις θα καλύψουν αντίστοιχες υπηρεσιακές τους ανάγκες, κατά συνέπεια είναι ευνόητο ότι οι θέσεις που θα ζητηθούν θα πρέπει να είναι αντιστοίχων κατηγοριών/ εκπαιδευτικών βαθμίδων και κλάδων/ειδικοτήτων με αυτές που περιλαμβάνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.
Ειδικά για την κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), η αντιστοίχιση αυτή δεν σημαίνει και δεν προϋποθέτει την απόλυτη ταύτιση της λεκτικής περιγραφής του κλάδου/ειδικότητας των θέσεων. Π.χ. ο φορέας μπορεί να ζητήσει την κάλυψη κενής θέσης ΥΕ εργατών καθαριότητας εξωτερικών χώρων, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα υποψήφιος ΥΕ Εργατών καθαριότητας/συνοδών απορριμματοφόρων.
Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν εντός είκοσι (20) ημερών, ήτοι μέχρι τις …………. , στο Υπουργείο Εσωτερικών, διά των υπηρεσιών σας.
Ακολούθως το Υπουργείο, μετά τον έλεγχο των αιτημάτων, θα τα διαβιβάσει στο ΑΣΕΠ, το οποίο στη συνέχεια με δημόσια πρόσκληση θα καλέσει τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες που αναρτήθηκαν την 31η-5-2018 στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) να υποβάλουν υποψηφιότητα και να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους. Η επιλογή των υποψηφίων στις νέες θέσεις θα γίνει με απόφαση του ΑΣΕΠ με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντιστοίχων κλάδων/ειδικοτήτων και με τη σειρά, που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ α' βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών χωρικής αρμοδιότητάς σας και να μεριμνήσετε για την έγκαιρη συλλογή και αποστολή των ζητούμενων στοιχείων προς την Υπηρεσία μας, με στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας το συντομότερο δυνατό.
Το παρόν, μετά του συνημμένου του πίνακα, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή «Το Υπουργείο / Έγγραφα» (http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/)
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ

 

δημοσίευσε ...