Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

ΒΣΣ : Τι αλλάζει με την Τροπολογία - Παράταση του Υπ. Εσωτερικών


Νέα παράταση στο σήριαλ, όπως τείνει να εξελιχθεί η μονιμοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι», δίνει η κυβέρνηση με την τροπολογία που κατέθεσε την περασμένη Παρασκευή 19 Απριλίου το Υπουργείο Εσωτερικών στο σ/ν του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», αλλάζοντας ξανά το θεσμικό πλαίσιο που είχαν πρόσφατα …τροποποιήσει.
Ποιο συγκεκριμένα η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει:
Άρθρο….
Αριθμός θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
σε μικρούς νησιωτικούς δήμους
1.   Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (Α' 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019 (Α' 50), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι Ο.Τ.Α, α' βαθμού που ανήκουν στην κατηγορία των Μικρών Νησιωτικών Δήμων της περίπτ. στ7 της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α7 87) και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, δύνανται να συνιστούν, με την ίδια διαδικασία, οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και μέχρι του ίδιου αριθμού με τις θέσεις που προ βλέπονταν στην αρχική σύμβασή τους με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε, κατά τα έτη 2011 ή 2012, για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ακόμα και αν ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τον αριθμό ενεργών συμβάσεων προσωπικού του Προγράμματος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος».
2.   α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019, οι λέξεις «μέχρι τις 31.3.2019» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι τις 30.4.2019».
β. Στο τρίτο, μετά την προσθήκη εδαφίου με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, οι λέξεις «σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο» αντικαθίσταται από τις λέξεις «σύμφωνα με την παράγραφο αυτή».

Η Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ


δημοσίευσε ...