Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Οι όροι για την επαναφορά των Σχολικών Φυλάκων στους Δήμους


Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για την διαδικασία επαναφοράς των Σχολικών Φυλάκων που είχαν μεταφερθεί το 2013 από τους Δήμους στα Νοσοκομεία μετά την διαθεσιμότητά τους, επισημαίνοντας τους όρους επαναφοράς που θέτει το αρθ. 87 του Ν.4604/2019.
Προϋπόθεση για τη διενέργεια της μετάταξης είναι η κάλυψη των θέσεων στο φορέα προέλευσης (νοσοκομείο), της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου, να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Επίσης, πρέπει ο υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός κι αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία (1) θέση του εν λόγω κλάδου.
Ωστόσο δίνει την δυνατότητα οι Σχολικοί Φύλακες να μεταφερθούν στον ίδιο Δήμο στον οποίο υπηρετούσαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, είτε σε όποιον άλλον επιθυμούν να μεταταγούν. Ενώ επισημαίνει ότι οι εν λόγω μετατάξεις δεν εξαιρούνται από την αναστολή λόγω εκλογών
Βέβαια απορίας άξιο είναι σε πόσα νοσοκομεία είναι καλυμμένες κατά το 50% οι θέσεις της ειδικότητας τους ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα επαναφοράς.
Η εγκύκλιος αναφέρει:
Σας γνωρίζουμε ότι με τη διάταξη του άρθρου 87 του ν. 4604/2019 (Α’50) δίνεται η δυνατότητα σε πρώην Σχολικούς Φύλακες, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4172/2013 (Α’ 173), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, με την ίδια σχέση εργασίας, σε Νοσοκομεία της Χώρας, να μεταταχθούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – ν.4440/2016 όπως ισχύει), είτε στην υπηρεσία του Δήμου, στην οποία απασχολούνταν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στην ειδικότητα ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, είτε σε άλλον Δήμο με την ίδια ειδικότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν αίτηση είτε προς τον Δήμο στον οποίο υπηρετούσαν πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, είτε σε όποιον άλλον επιθυμούν να μεταταγούν. Η απόφαση της μετάταξης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο (Δήμαρχος).
Προϋπόθεση για τη διενέργεια της μετάταξης είναι η κάλυψη των θέσεων στο φορέα προέλευσης (νοσοκομείο), της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υπαλλήλου, να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Επίσης, πρέπει ο υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός κι αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία (1) θέση του εν λόγω κλάδου.
Η μετάταξη του εν λόγω προσωπικού διενεργείται με μεταφορά της θέσης του στο Δήμο, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε πριν τη θέση του σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν.4172/2013, συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας στις υγειονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων αναφορικά με τη βαθμολογική και τη μισθολογική του εξέλιξη. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, αν και προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων δεν τίθεται εκ του νόμου, οι εν λόγω μετατάξεις δεν εξαιρούνται από την αναστολή λόγω εκλογών. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, αλλά και οι εμπλεκόμενοι φορείς, να προβούν σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια το συντομότερο δυνατό με σκοπό να επισπευσθεί η διαδικασία των εν λόγω μετατάξεων, ώστε αυτές να μην ανασταλούν λόγω των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών
Η εγκύκλιος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...