Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών


Ενόψει των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών που θα διεξαχθούν στη χώρα μας, αρχικώς την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 (άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4555/2018), το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την εγκύκλιο με αριθμό 14 και αρ.πτωτ.:24722/3-4-2019 για την αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και προσλήψεων προσωπικού κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται και έπεται των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι:
Σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3870/2010 (Α’ 138), όπως έχει τροποποιηθεί με τα άρθρ. 78 του ν.4257/2014 (Α’ 93) και 82 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994 (Α’28), το οποίο ρυθμίζει τις προσλήψεις και τις υπηρεσιακές μεταβολές κατά τις προεκλογικές περιόδους, ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων.
Από την αναστολή εξαιρούνται:
·         Οι πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και οι πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις.
·         Η ορκωμοσία, η ανάληψη υπηρεσίας, η ανακοίνωση μετάταξης και λοιπές παρεπόμενες ενέργειες σε εκτέλεση διοικητικών πράξεων που έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέχρι και 25/4/2019.
·         Η ανακοίνωση αποσπάσεων υπαλλήλων, εφόσον η σχετική ΚΥΑ έχει υπογραφεί από το αρμόδιο όργανο μέχρι και 25/4/2019.
·         Η διαδικασία μετάταξης του άρθρου 278 του ν. 4555/2018 (Α’133), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4571/2018 (Α’ 186), για την επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών από τα σωφρονιστικά καταστήματα σε υπηρεσίες δημοτικής αστυνομίας των δήμων της χώρας
·         Η (προβλεφθείσα στο α. 80 του ν. 4604/2019) διαδικασία μετάταξης της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4257/2014.
·         Η έκδοση πράξεων που αφορούν μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού δυνάμει των ά. 40 του ν. 4440/2016 (Α’ 224) και 23 του ν. 4587/2018 (Α’ 218), αντίστοιχα.
·         Ο διορισμός των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι ο διορισμός τους προβλέπεται απευθείας από διάταξη νόμου με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία αποφοίτησής τους.
·         Οι διοικητικές πράξεις που αφορούν αυτοδίκαιη απόλυση και αποδοχή αίτησης παραίτησης, καθόσον η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου.
·         Οι διορισμοί και οι προσλήψεις μονίμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι προκηρύξεις για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων δημοσιεύθηκαν από το ΑΣΕΠ, πριν από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
·         Η έκδοση πράξεων που αφορούν στο διορισμό, την πρόσληψη και κάθε σχετική υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη 3Κ/2018 ΑΣΕΠ (τ. ΑΣΕΠ 4/2018).
·         Η κάλυψη οργανικών θέσεων των Ο.Τ.Α. με βάση τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).
·         Οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α’ βαθμού που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018 (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του α. 86 του ν. 4604/2019.
·         Οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και οι προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις παιδικές κατασκηνώσεις, του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές αντικαταβολές και των απασχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας.
·         Οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της υποπαραγράφου ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’107).
·         Η διαδικασία τακτοποίησης του προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και η σύσταση των αντίστοιχων θέσεων με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για πρωτογενή πρόσληψη, δηλαδή για σύσταση νέων θέσεων με πρωτοβουλία του οικείου οργάνου, αλλά για υποχρέωση συμμόρφωσης προς την κρίση του ΑΣΕΠ, μετά από προηγούμενη τήρηση των ανωτέρω διατάξεων του π.δ. 164/2004, σε συνδυασμό με την αυτοτελώς προβλεπόμενη διαδικασία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (Α’ 48).
Η πρακτική άσκηση φοιτητών Τ.Ε.Ι., καθώς και η μαθητεία στον εργασιακό χώρο του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας», των ΙΕΚ και του ΟΑΕΔ, μεταξύ άλλων και σε ΟΤΑ, καθόσον δεν πρόκειται για συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας.
Για τις λοιπές περιπτώσεις, ισχύουν οι περιορισμοί κατά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, κατά τα προεκτεθέντα.
Η Εγκύκλιος ΕΔΩ

δημοσίευσε ...