Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Πότε χορηγούνται τα επιδόματα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε προσωπικό ΙΔΑΧ των ΟΤΑ

Το προσωπικό σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, που ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για παροχές ασθένειας σε χρήμα, υπάγεται, βάσει του άρθρου 174 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, στις διατάξεις των άρθρων 61-63 του εν λόγω Κώδικα. 

Συνεπώς και για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, χορηγείται άδεια με αποδοχές σε περίπτωση απουσίας από την υπηρεσία λόγω κύησης και λοχείας ή λόγω ασθένειας για όσα χρονικό διάστημα ρητά προβλέπεται από τις άνω διατάξεις.Όπως σαφώς ορίζεται αφενός με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014 (Α’ 107) και αφετέρου με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, ότι οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που ασφαλίζονται για παροχές υγειονομικής περίθαλψης από Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. δικαιούνται παροχές ασθένειας σε χρήμα (επίδομα ασθένειας και μητρότητας) από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μόνο στην περίπτωση που δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα και το μισθό τους για τις ημέρες απουσίας από την υπηρεσία τους.


Κατά συνέπεια, τα ως άνω πρόσωπα θα απευθύνονται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για τη χορήγηση παροχών ασθένειας σε χρήμα, μόνο σε περίπτωση που προβλέπεται είτε από τον Υπαλληλικό Κώδικα είτε από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων περικοπή μισθού για τις ημέρες απουσίας από την υπηρεσία τους και έχει γίνει περικοπή μισθού, κατόπιν βεβαίωσης του αρμόδιου εκκαθαριστή, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου, από το άρθρου 54 του Υπαλληλικού Κώδικα και άρθρου 61 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ορίου ημερών αναρρωτικής άδειας.

Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με το όλο θέμα έχουν δοθεί και με τα σχετικά έγγραφα  Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας Φ.40021/10079/393/12.05.2014 και IKA A11/142/16.06.2015. (Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλλ. Φ.40021/55635/1829/21.01.2016).

Πηγή: dimosnet.grΈγγραφο του ΙΚΑ με αρ. πρωτ.Α11 / 142 στις 16/6/2015 με θέμα «Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις χορήγησης παροχών σε χρήμα στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, που ασφαλίζεται στο ΙΚΑ - ETAM και υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα», αναφέρει:

Με την εγκύκλιο 40/2014 της Διεύθυνσης Παροχών κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 178 του Ν. 4261/2014, με τις οποίες προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 35 του Α.Ν. 1846/51, και τίθεται ως προϋπόθεση για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας και μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού που υπάγεται στον υπαλληλικό κώδικα, η μη καταβολή αποδοχών κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής του άδειας και της άδειας μητρότητας (κύηση και λοχεία).

Με αφορμή όμως ερωτήματα, τόσο υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσο και υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, από τα οποία προκύπτουν προβλήματα κατά την εφαρμογή τους, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα παρακάτω :

Όπως είναι γνωστό, το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, το οποίο είναι ασφαλισμένο ως προς τις παροχές ασθένειας σε χρήμα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, διέπεται ως προς τις άδειες μητρότητας (κύηση και λοχεία) από τις  διατάξεις του άρθρου 52 και ως προς τις αναρρωτικές άδειες από τις διατάξεις των άρθρων 54 - 56 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στις ως άνω Υπηρεσίες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε χρήμα, υπάγονται ως προς τη χορήγηση των αναρρωτικών αδειών και των αδειών κύησης και λοχείας, στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα. [ Π.Δ.410/88 (ΦΕΚ 191τ.β' ), άρθρο 4 παρ.5 του Ν.2839/2000, άρθ.12 παρ.6 του Ν.3230/2004, κ.α]

Συνεπώς, για το παραπάνω αναφερόμενο προσωπικό εφαρμοζομένων των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, σε περίπτωση απουσίας του από την υπηρεσία λόγω αναρρωτικής άδειας ή άδειας κύησης και λοχείας, δεν περικόπτονται οι αποδοχές των ημερών απουσίας.

Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 178 του Ν.4261/2014 καθορίζεται ότι, οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και υπάγονται ως προς τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, δικαιούνται παροχές ασθένειας σε χρήμα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο στην περίπτωση που δε λαμβάνουν ταυτόχρονα και το μισθό τους για τις ημέρες απουσίας από την υπηρεσία τους.

Μετά τη συμπλήρωση της σχετικής διάταξης του άρθρου 35 του Α.Ν.1846/51, δεν καταργούνται ή περιορίζονται ασφαλιστικά δικαιώματα των υπαλλήλων, αλλά απαλλάσσεται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το Δημόσιο από το σχετικό διοικητικό κόστος και επιτυγχάνεται, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αφού διασφαλίζεται ότι τα σχετικά ποσά δεν καταβάλλονται στους δικαιούχους τόσο από το Δημόσιο μέσω των αποδοχών τους όσο και από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μέσω της επιδότησης ασθενείας και μητρότητας.

Περαιτέρω καθιερώνεται ίση μεταχείριση με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ που ασφαλίζονται για παροχές σε χρήμα κυρίως στον τ.ΟΠΑΔ και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής τους άδειας ή της άδειας κύησης και λοχείας, λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Υπαλληλικό Κώδικα.

Ευνόητο είναι ότι, μετά την ισχύ των ως άνω διατάξεων, δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί έκπτωσης από τις οφειλόμενες αποδοχές των ποσών που δικαιούται να λάβει ο υπάλληλος ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα ασθενείας και μητρότητας) από τον ασφαλιστικό του φορέα, δεδομένου ότι δεν δικαιούται πλέον τη χορήγηση τους εφόσον για τον ίδιο χρόνο δικαιούται αποδοχές από την υπηρεσία του.

Κατά συνέπεια το προσωπικό του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού που υπάγεται ευθέως ή κατά παραπομπή στον Υπαλληλικό Κώδικα, θα απευθύνεται στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη χορήγηση παροχών ασθένειας σε χρήμα, μόνο στις περιπτώσεις που βεβαιώνεται από την υπηρεσία του ότι έγινε ή θα γίνει περικοπή των αποδοχών του κατά τη διάρκεια των ημερών αναρρωτικής άδειας, ή κύησης και λοχείας, επειδή δεν προβλέπεται η καταβολή τους όπως π.χ. σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου ορίου του άρθρου 54 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Όσον αφορά την εφαρμογή της εγκυκλίου 68/1992 διευκρινίζεται ότι η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων από τους εργοδότες στην ΑΠΔ, πραγματοποιείται με τύπο αποδοχών (08) με τα πλήρη ασφαλιστικά στοιχεία (ημέρες ασφάλισης, αποδοχές, εισφορές) κατά τα γνωστά, σε όλη τη διάρκεια που ο απασχολούμενος, βάσει των οικείων διατάξεων δικαιούται αποχή από την εργασία του, λόγω ασθενείας ή λόγω κύησης και λοχείας, χωρίς να αναμένονται οι παροχές σε χρήμα από το ίδρυμα και εφόσον δεν θα παρακρατηθούν από τον εργοδότη για το εν λόγω διάστημα.

Εκκρεμείς περιπτώσεις θα κριθούν σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.
Το παρόν αποτελεί απάντηση σε σχετικά ερωτήματα υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου και ΝΠΔΔ.

δημοσίευσε ...