Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

Κανονική Άδεια Εργαζομένων στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας»

Μετά από την αρνητική στάση ορισμένων αιρετών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να χορηγήσουν κανονική άδεια στους Εργαζόμενους «Κοινωφελούς Εργασίας», το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών του Ε.Κ.Τ επανέρχονται με νέο έγγραφό προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Πατούλη, που διευκρινίζει εκ νέου το δικαίωμα των εργαζομένων στη χορήγηση κανονικής αδείας.
Συγκεκριμένα αναφέρει :


 ΘΕΜΑ: « Δημόσια Πρόσκληση 2/2015 Κοινωφελούς Εργασίας » 
Σχετ. : 1) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 477/26/10/2015 έγγραφό μας
Σε συνέχεια του σχετικού και συγκεκριμένα στο σημείο γ), επανερχόμαστε σήμερα, μετά από πληθώρα υποβληθέντων σχετικών ερωτημάτων, κατά πρώτον, αντιγράφοντας την σχετική διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 1344/2003 (ΦΕΚ Α΄111/08-05-2003) και υπογραμμίζοντας τις λέξεις «κλειδιά»:
«Ο εργαζόμενος δικαιούται (σ.σ. ήδη) κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές, που προβλέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις ότι δικαιούται μετά από συνεχή απασχόληση τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών συμφώνα με το άρθρο 2 του α.ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1346/1983 και όπως εκάστοτε ισχύει, κατ` αναλογία με το χρόνο εργασίας, που έχει συμπληρώσει στον ίδιο εργοδότη
Σε επίρρωση των ανωτέρω, και ακόμη πιο αναλυτικά, στο ίδιο θέμα αναφέρεται ο μεταγενέστερος νόμος 3302/2004 (ΦΕΚ Α΄ 267/28-12-2004) περί «ρύθμισης ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 1, παράγραφος 1.α.:
«1.α. Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του σε υπόχρεη επιχείρηση και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές κατ αναλογία με το χρόνο εργασίας που έχει συμπληρώσει στην ίδια υπόχρεη επιχείρηση. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια εικοσιτεσσάρων εργάσιμων ημερών ή αν στην επιχείρηση εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτές η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν απασχολούνται οι μισθωτοί λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος εργασίας
Μετά από τα παραπάνω, δεν αφήνεται κανένα περιθώριο αμφισβήτησης του ότι και οι εργαζόμενοι στα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, δικαιούνται ποσοστό από την άδειά τους, ήδη με τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) μήνα εργασίας τους στον ίδιο εργοδότη, ούτε στον τρόπο υπολογισμού της.
Τέλος, πρέπει να υπενθυμίσουμε, ότι τo πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας έχει συγκεκριμένο προϋπολογισμό και χρονικό όριο υλοποίησης. Το γεγονός αυτό όμως δεν σημαίνει ότι για τους εργαζόμενους στην κοινωφελή αναστέλλονται τυχόν οι θεμελιώδεις έννοιες της ελληνικής και ενωσιακής εργατικής νομοθεσίας και οι διατάξεις για την προστασία του εργαζομένου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
                                                      ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΛΙΚΙΑ
Το έγγραφο του υπουργείου Εργασίας ΕΔΩ

δημοσίευσε ...