Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2016

Παίζουν τον «παπά» με την υπερβάλλουσα μείωση του ν.4024/2011

Το Γ.Λ.Κ. αρνείται να καταβάλλει την υπερβάλλουσα μείωση που προήρθε από την εφαρμογή του ν.4024/20111, παρά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με απαντητικό του έγγραφο προς την ΠΟΕ-ΟΤΑ, που έθεσε ερώτημα για την περικοπή της προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους που μετατάχθηκαν με την εθελοντική ενδοδημοτική κινητικότητα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει ότι η προσωπική διαφορά καταβάλλεται μόνον στους υπαλλήλους που μετατάσσονται υποχρεωτικά.

Αυτό, όμως, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 122/2015 απόφαση του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία ενέκρινε εντάλματα πληρωμής προσωπικής διαφοράς στους μετατασσόμενους υπαλλήλους μέσω εθελοντικής ενδοδημοτικής κινητικότητας. Δηλαδή, δικαιούνται να λαμβάνουν τη διαφορά από τη μείωση των αποδοχών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% λόγω της εφαρμογής του μισθολογίου και στη νέα τους θέση, κατ' εφαρμογή της αρχής της ισότητας, η οποία επιβάλλει να αμείβονται με ίσες απολαβές υπάλληλοι, που παρέχουν ίδιας αξίας υπηρεσίες.

Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής του Δήμου Ρόδου και παρέμβασης της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Με την πράξη αυτή (122/2015) ανακλήθηκε προηγούμενη πράξη (135/2015) του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι που λαμβάνουν την προσωπική διαφορά δεν δύναται να διατηρήσουν το δικαίωμα στην παροχή αυτή, στην περίπτωση στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε άλλο φορέα.

ΕΔΩ το έγγραφο του ΓΛΚ.

ΕΔΩ η 122/2015 απόφαση.

ΕΔΩ η 135/2015 απόφαση.

δημοσίευσε ...