Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016

Η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υποχρεωτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς αναδρομική ισχύ.

Με την εφαρμογή του ν. 4354/15 οι οποίες ισχύουν από 1-1-2016 επαναφέρεται για τις αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, η υποχρεωτική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς αναδρομική ισχύ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται απαγορευτική η καταβολή της αμοιβής για δεδουλευμένη υπερωριακή εργασία ή της νυχτερινής προσαύξησης που πραγματοποιήθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης καθιέρωσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης.

Παρακάτω σας παραθέτουμε σχετική δημοσίευση από την ιστοσελίδα dimosnet.gr
Σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς του Ν.4024/11, το οποίο ισχύει μέχρι 31.12.2015 οι αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α' βαθμού δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). (παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου πέμπτου του Ν. 4047/2012 και αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 45 του Ν.4071/12 και την παρ.2 του άρθρου 15 του Ν.4147/2013)
Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας. Επιπλέον, το δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο λαμβάνει μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4147/13, η διάταξη του Ν.4024/11 διασαφηνίζει ότι οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των ΟΤΑ α' βαθμού δε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ν. 3463/2006 άρθρο 79 παρ. 4 σε συνδυασμό με το ν. 3469/2006 άρθρο 7 παρ. 2 περ. β΄ και άρθρο 8 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 3469/2006) αλλά δημοσιεύονται με ανάρτηση στο δημοτικό κατάστημα και δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα.

Με τις νέες διατάξεις του Ν.4354/15 οι οποίες ισχύουν από 01.01.2016 και ειδικότερα με την παρ.Α.1 άρθρο 20 Ν.4354/15 ορίζεται ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Συνεπώς η διάκριση που υπήρχε ειδικά για τους ΟΤΑ για τους οποίους υπήρχε η υποχρέωση δημοσίευσης των αποφάσεων υπερωριακής εργασίας με ανάρτηση στο δημοτικό κατάστημα και δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 του Ν.3463/06 και όχι στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει απαλειφθεί εντελώς.
Πλέον από 01.01.2016 ορίζεται ρητά η υποχρέωση δημοσίευσης των αποφάσεων υπερωριακής εργασίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δεν προκύπτει όμως ρητά εκ του Ν.4354/15 η υποχρέωση δημοσίευσης των ανωτέρω αποφάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.3463/06.

Ωστόσο, το Ελ.Συν. με σχετικές πράξεις του (Ελ. Συν. Κλ. Τμ. 1 Πράξη 108/2012) (Όμοιες και οι Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 24/2013, 31/2013, 33/2013), επί του προγενέστερου καθεστώτος πριν ακόμη και την αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.4024/11, με την παρ.2 του άρθρου 15 Ν.4147/2013, έκρινε ότι η απόφαση του Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων, είναι κανονιστική πράξη, ενόψει του απρόσωπου χαρακτήρα του τιθέμενου με αυτή κανόνα δικαίου.

Το ίδιο κρίνεται και στην Ελ.Συν. Κλ.Τμ.1 Πράξη 335/2015 σύμφωνα με την οποία η απόφαση του οικείου Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας είναι κανονιστική πράξη και, ως εκ τούτου, εκ του νόμου δημοσιευτέα.

Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, η υποχρέωση των ΟΤΑ περί δημοσίευσης των αποφάσεων υπερωριακής εργασίας με ανάρτηση στο δημοτικό κατάστημα και δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.4 Ν.3463/06, παρόλο που δεν ορίζεται ρητά στις διατάξεις του Ν.4354/15, εξακολουθεί να υφίσταται καθώς οι διατάξεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ εφαρμόζονται σε κανονιστικές αποφάσεις και όπως έχει κριθεί από το Ελ.Συν., η απόφαση Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων, είναι κανονιστική πράξη.

δημοσίευσε ...