Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016

Ν. 4368/2015 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»

parallilo-programma 
Ο Ν. 4368/2015 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (σ.σ.: 21-02-16), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

δημοσίευσε ...