Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Σημαντικό - Μετατάξεις μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού μετά το Ν.4305/2014

 
Μετατάξεις μόνιμου προσωπικού
Με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 234/2015 που σας είχαμε αποστείλει είχε κριθεί ότι με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4305/2014 δεν καταργήθηκε, ελλείψει ειδικής περί του αντιθέτου ρύθμισης, η δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλου με μεταφορά της οργανικής του θέσης από ΚΕΠ σε άλλο ΚΕΠ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4210/2013. Με νεότερες πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται το ίδιο όσον αφορά τις μετατάξεις με μεταφορά θέσης, δυνάμει του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι είναι επιτρεπτή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4305/2014 η μετάταξη μονίμου υπαλλήλου ΟΤΑ σε άλλο κλάδο ανώτερης κατηγορίας του ίδιου ΟΤΑ με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 και 76 του ΚΚΔΚΥ (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 344/2015, 345/2015,346/2015).

Ομοίως, κρίθηκε ότι είναι επιτρεπτή και μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 η μετάταξη δημοτικού υπαλλήλου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού παραμεθορίου περιοχής κατ’ επίκληση του άρθρου 78 του ΚΚΔΚΥ με μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει, λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης κενής στον φορέα υποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 347/2015).

Αντίστοιχα, μόνιμος υπάλληλος ΝΠΔΔ μπορεί να μεταταχθεί σε κενή θέση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) παραμεθορίου περιοχής, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 22 του ν. 2266/1994, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη επιτρεπτώς διενεργείται, και μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του ν. 4305/2014, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο μετατασσόμενος, σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011. Νόμιμη δαπάνη. (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 14/2016).

Μετατάξεις προσωπικού ΙΔΑΧ

Με την παρ 1 του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση.

Όπως είναι γνωστό με τις Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξεις 121/2015 και 122/2015 κρίθηκε ότι επειδή κατά πάγια νομολογία η μετάταξη αναλύεται σε απόλυση του υπαλλήλου από τον φορέα/θέση προέλευσης και σε πρόσληψή του στον φορέα/θέση υποδοχής, η απαγόρευση που θεσπίζει η διάταξη του άρθρου 33 του Ν.4305/2014 καταλαμβάνει, κατά την αληθή έννοιά της και τις περιπτώσεις όπου η πρόσληψη στον φορέα υποδοχής χωρεί «οιονεί» κατόπιν μετάταξης του υπαλλήλου. Οι ανωτέρω πράξεις αφορούσαν μετατάξεις υπαλλήλων ΙΔΑΧ, με σύσταση προσωποπαγούς θέσης, λόγω μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, δυνάμει της παρ.5 του άρθρου 45 του Ν.3979/2011 και του άρθρου 183 του Ν.3584/2007.

ΟΜΩΣ, με τη νεότερη Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 358/2015 η ανωτέρω διάταξη ερμηνεύεται πως αφορά μόνο διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού σε προσωποπαγείς θέσεις και όχι μετατάξεις προσωπικού. Συνεπώς, κρίνεται ότι είναι επιτρεπτή και μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 η μετάταξη δημοτικού υπαλλήλου ΙΔΑΧ σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αφενός μεν άλλης ειδικότητας και ίδιας κατηγορίας, κατ’ επίκληση του άρθρου 45 παρ. 5 του ν. 3979/2011, αφετέρου δε ανώτερης κατηγορίας, τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 183 του ΚΚΔΚΥ.
Πηγή: dimosnet.gr

δημοσίευσε ...