Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016

Ζητούν μπλοκάκι και έναρξη στην εφορία ... επιχειρηματίες οι εργάτες καθαριότητας

Παρατάσεις συμβάσεων καθαριότητας και έναρξη στην εφορία
Ως γνωστόν με το με το άρθρο 50 του Ν. 4351/2015 αντικαταστάθηκε το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) και δόθηκε αυτοδίκαια παράταση για τους εργαζόμενους στις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. έως και την 31η/12/2016. Δηλαδή στην ολιγόμηνη παράταση που είχε δοθεί με το ν. 4325/2015, προστέθηκε ακόμα ένας χρόνος παράτασης. Η ρύθμιση αυτή αφορούσε και όσους είχαν συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν σήμερα, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην. Ελληνική νομοθεσία. Ισχύουσα νομοθεσία, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από 1.1.2015, αποτελούν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 39.1.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 και ισχύουν από 1.1.2015, δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του νόμου αυτού και ως εκ τούτου δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 39.1.5 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 διευκρινίζεται ότι, ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

Με το έγγραφο Υπ. Οικ. ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1033811 ΕΞ 2016/01.03.2016, γίνεται δεκτό ότι εφόσον οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των φυσικών προσώπων που ασχολούνται στον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου, παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2016, τότε η δραστηριότητά τους αυτή δεν εντάσσεται στις ευκαιριακές παρεπόμενες. Το εισόδημα των προσώπων αυτών προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις καταβαλλόμενες από το Δήμο σας αμοιβές.

Κατά την πρώτη παράταση είχαμε την άποψη ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων πληρούσε τις προϋποθέσεις ώστε, εάν το συνολικό ποσό που προκύπτει έως το τέλος της σύμβασης τους είναι μικρότερο των 10.000€ (συμπεριλαμβανομένων και των κρατήσεων του ΙΚΑ), τότε δεν είναι υπόχρεοι στην έκδοση τιμολογίου και σε έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία, λόγω της ευκαιριακής- προσωρινής και παρεπόμενης απασχόλησής του για λίγους μόνον μήνες με την  παράταση που δόθηκε από το νόμο. Όμως με την εκ νέου παράταση που δόθηκε ο χαρακτήρας της απασχόλησης μεταβλήθηκε από περιστασιακή και παρεπόμενη σε κατά σύστημα απασχόληση, η οποία έτσι κι αλλιώς στο τέλος του χρόνου το πιθανότερο είναι ότι θα υπερέβαινε τις 10.000€ συνολικά .

Το έγγραφο αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι με τις συνεχείς παρατάσεις που δόθηκαν το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί πλέον ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά.

Πηγή: dimosnet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1) Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ζ - (Κ.Φ ΑΣ.)


Αθήνα, 1/3/2016
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1033811 ΕΞ 2016

ΘΕΜΑ: Εργαζόμενοι με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014).

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 1462/19.1.2015 έγγραφό σας.

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο σας θέτετε υπόψη μας ότι ο Δήμος ΧΧΧ συνάπτει «ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες, οι οποίοι εργάζονται στην, καθαριότητα των κτιρίων του Δήμου και οι υπόψη συμβάσεις, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4351/2015.  Περαιτέρω ερωτάτε εάν οι εργαζόμενοι είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν σήμερα, κάθε πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να τηρεί κατάλληλα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία) σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην. Ελληνική νομοθεσία. Ισχύουσα νομοθεσία, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, από 1.1.2015, αποτελούν οι διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις».

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014, όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την παράγραφο 39.1.4 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 και ισχύουν από 1.1.2015, δεν έχουν υποχρέωση εφαρμογής του νόμου αυτού και ως εκ τούτου δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία, τα φυσικά πρόσωπα τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον το εισόδημα που αποκτούν από τις συναλλαγές αυτές δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ ετησίως.

3. Περαιτέρω, με την παράγραφο 39.1.5 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1003/2014 διευκρινίζεται ότι, ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα, χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 39.1.6 της ως άνω αναφερόμενης εγκυκλίου, ενδεικτικές περιπτώσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν. 4308/2014 είναι:

α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι.

β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers).

γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ. οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα του νόμου αυτού, όσο και από διάφορους φορείς.

δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές. 

4. Εφόσον οι συμβάσεις μίσθωσης έργου των φυσικών προσώπων που ασχολούνται στον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου σας, παρατείνονται μέχρι και τις 31.12.2016, τότε η δραστηριότητά τους αυτή δεν εντάσσεται στις ευκαιριακές παρεπόμενες. Το εισόδημα των προσώπων αυτών προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς είναι υπόχρεα σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις καταβαλλόμενες από το Δήμο σας αμοιβές.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ ΓΙΑΚΑΣ

Σχολιασμός :

Θυμάστε τι είχε πει ο τότε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, από απολυμένη καθαρίστρια του υπουργείου Οικονομικών για το νέο μοντέλο απασχόλησης των υπαλλήλων καθαριότητας στο Δημόσιο; «Θα γίνουμε δηλαδή επιχειρηματίες;», ρώτησε η καθαρίστρια και ο νυν πρόεδρος της ΝΔ απάντησε: «Θα γίνετε επιχειρηματίες». «Θα γίνουμε εμείς εργολάβοι; Ξαναρωτώ...», είπε η απολυμένη καθαρίστρια του ΥΠΟΙΚ. «Ναι» ήταν η άμεση ανταπάντηση του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Τότε, ο αντιπολιτευόμενος ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιδράσει στο μοντέλο επιχειρηματιών – καθαριστριών, τότε δεν είχε περάσει το σκεπτικό Μητσοτάκη. Ωστόσο, σήμερα, τα πράγματα είναι αλλιώς: ό,τι δεν εφάρμοσαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, το κάνει σήμερα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ -που μέσω απόφασης του υπουργείου Οικονομικών- κάνει τις καθαρίστριες... επιχειρηματίες. Ενώ δηλαδή ο αντιπολιτευόμενος ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόταν (υποκριτικά, όπως αποδεικνύεται) το δικαίωμα των καθαριστριών για μόνιμη δουλειά και αξιοπρεπείς μισθούς, σήμερα, πλέον θεωρεί ότι οι αυτοί της κατηγορίας οι εργαζόμενοι ασκούν πλέον επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έναρξη στην εφορία και να εκδίδουν τα απαιτούμενα παραστατικά.
πηγή: ergasianet.gr

δημοσίευσε ...