Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 2018

Κλεισθένης Ι:Οι ευθύνες στους εργαζόμενους των οικονομικών υπηρεσιών


Με έγγραφο του προς το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων αναδεικνύει το θέμα των επιπλέον ευθυνών που επωμίζονται οι εργαζόμενοι και τα προβλήματα που προκύπτουν από τα άρθρα 203,204,205 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και ζητά την άμεση αντιμετώπιση τους προτείνοντας τα παρακάτω :
ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Κλεισθένης και Ευθύνες Εργαζομένων στις Οικονομικές Υπηρεσίες
Οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών από την Διοικητική Μεταρρύθμιση του Καλλικράτη (Ν.3852/2010) ως σήμερα επωμίζονται σωρευτικά  ένα ολοένα και αυξανόμενο φορτίο πρόσθετων υποχρεώσεων και κυρίως ευθυνών. Σε αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον εργασίας όπως έχει διαμορφωθεί, η υποστελέχωση των υπηρεσιών μεγιστοποιεί το προβλήματα και τις όποιες αδυναμίες, ενώ η απουσία σχεδιασμού και πρόνοιας για την άρση των δυσχερειών αυτών δημιουργεί αντικίνητρα συμμετοχής των υπαλλήλων σε ανάληψη θέσεων ευθύνης και ιδιαίτερα  της θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ). Η πρόσφατη ψήφιση του Ν.4555/2018 και ιδιαίτερα με τις διατάξεις των άρθρων 203, 204 και 205 προβλέπονται σειρά θεσμικών παρεμβάσεων  που δυστυχώς εντείνουν το πρόβλημα.
Στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε στις 23/8/2018, αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
Διεκδικούμε:
· Διατήρηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε κάθε άλλη περίπτωση και με γνώμονα την προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις Οικονομικές Υπηρεσίες, διεκδικούμε όπως στα πλαίσια κατασταλτικού ελέγχου επί των δαπανών, τον περιορισμό των πράξεων καταλογισμού αποκλειστικά στις περιπτώσεις που θα διαπιστώνεται δόλος ή βαριά αμέλεια των υπηρεσιών.
· Άμεση στελέχωση κατά προτεραιότητα Δήμων και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που δεν διαθέτουν το κατ’ ελάχιστα απαιτούμενο προσωπικό για την λειτουργία των Οικονομικών τους Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας.
· Έως την ολοκλήρωση των ενεργειών στελέχωσης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων που δεν διαθέτουν προσωπικό Διοικητικού-Οικονομικού κλάδου και των οποίων ο κύκλος εργασιών και η ευθύνη λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών μετακυλίεται εξ ολοκλήρου στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Δήμων που τα έχουν συστήσει, βάσει της  παρ. 1β του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚΑ’ 133/19.07.2018) να δύναται κατ’ εξαίρεση και για όσο διάστημα θα διαλαμβάνει χώρα η υποχρέωση παροχής πρόσθετης εργασίας των Οικονομικών Υπηρεσιών για την λειτουργία και δεύτερου φορέα Γενικής Κυβέρνησης, να λαμβάνουν νόμιμα αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015.
· Νομοθετική ρύθμιση για την εξαίρεση υπηρετούντων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α’ με προσόντα Λογιστή Α’ Τάξης από την υποχρέωση χορήγησης ενημερότητας από τον Ο.Ε.Ε.,  δεδομένου ότι οι υπηρεσίες τους παρέχονται αποκλειστικά στους ΟΤΑ Α’ βαθμού που έχουν προσληφθεί .
        Η Πρόεδρος                             Η Γραμματέας
Αθηνά Γιαννουλάκη                            Δώρα Γεζουέ

δημοσίευσε ...